Menu

Decyzja Prezydium nr 84/2012 ws. opinii o poselskim (KP PO) projekcie ustawy o spółdzielniach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt  ustawy o spółdzielniach.

Twórcy projektu proponują, aby ustawa o spółdzielniach zawierała regulacje ogólne dotyczące spółdzielni wszystkich rodzajów, kwestie szczególne pozostawiając do uregulowania w odrębnych ustawach. Wskazuje się również, iż do czasu opracowania projektów odrębnych ustaw o spółdzielniach rolniczych oraz o spółdzielniach pracy proponuje się utrzymanie w mocy części przepisów ustawy Prawo spółdzielcze. Przyjęcie niniejszej ustawy oznaczałoby, że w obowiązującym porządku prawnym występowałyby dwie ustawy, których nazwa wskazywałaby na uregulowanie takiej samej materii dotyczącej prawa spółdzielczego: ustawa z 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach, co jest mylące, a przez to może prowadzić do utrudnienia w stosowaniu prawa. Do czasu kompleksowego uregulowania kwestii spółdzielni rolniczych i spółdzielni pracy w odrębnych aktach prawnych, wprowadzenie rozwiązań zawartych w projekcie jest  przedwczesne.

Uwagi szczegółowe:

- w art. 10 w sposób nieprecyzyjny uregulowano kwestię organu właściwego do przyjmowania członków i organu odwoławczego od uchwały odmawiającej przyjęcia członka.  Organ podejmujący uchwałę w sprawie przyjęcia członka określa statut. Natomiast z treści ust. 5 wynika, że statut wskazuje organ, do którego przysługuje odwołanie od uchwały odmawiającej przyjęcia, jeżeli organem właściwym do przyjmowania członków nie jest walne zgromadzenie. A contrario jeżeli organem właściwym do przyjmowania członków jest walne zgromadzenie, to jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia odwołania? Tego projekt nie reguluje.

- doprecyzowania wymaga treść art. 13 ust. 1 w ten sposób aby wskazać,  iż członek spółdzielni uczestniczy w stratach spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów obowiązkowych. Proponujemy po wyrazie „udziałów” dodać wyraz „obowiązkowych”.

- niekorzystne dla członków spółdzielni jest postanowienie art. 13  ust. 2, zgodnie z którym były członek spółdzielni ma uczestniczyć w pokrywaniu strat spółdzielni tak, jakby nadal był jej członkiem w przypadkach i przez okres określony tym przepisem. Jest to nowa, niekorzystna dla członków propozycja zmiany, do tej pory nie występująca w ustawie – Prawo spółdzielcze. Propozycja ta nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż straty spółdzielni mogą powstać w okresie po utracie członkostwa.  Nie znajduje uzasadnienia obciążanie za straty spółdzielni byłego członka spółdzielni, gdyż tracąc członkostwo, traci on swoje prawa korporacyjne, a przez to możliwość wpływania na działalność spółdzielni. Proponujemy wykreślenie art. 13 ust. 2

- w art. 35 ust. 3 zdanie drugie przewiduje możliwość podejmowania uchwał, niezależnie od porządku obrad w sprawach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 i 3 czyli w sprawach rozpatrywania sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady nadzorczej lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom rady nadzorczej lub zarządu oraz rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu z lustracji i podejmowanie uchwał w tym zakresie. Proponujemy wykreślić zdanie drugie w ust. 3. Podejmowanie uchwał w tak ważnych sprawach jak te wymienione w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 nie może być dokonywane w taki sposób, aby uniemożliwić członkom spółdzielni przygotowanie się do świadomego głosowania. Wymóg  zamieszczania danej sprawy w porządku obrad gwarantuje możliwość przygotowania się członka do głosowania. Utrzymanie proponowanego zapisu może w praktyce stanowić źródło nadużyć i pochopnego podejmowania uchwał niekorzystnych dla spółdzielni i jej członków

- art. 59 regulujący zasady podziału zysku i nadwyżki bilansowej spółdzielni wskazuje w ust. 2 pkt 1, iż podział ten może zależeć od „transakcji członka spółdzielni”.  Wyrażenie „transakcja członka spółdzielni” jest wyrażeniem bardzo niedookreślonym i trudno dociec co  autor projektu mógł mieć na myśli.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.