Menu

Decyzja Prezydium nr 78/2012 ws. opinii w sprawie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia 2012 – 2014

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  negatywnie opiniuje Krajowy Program Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012 – 2014.

Przedłożony projekt w ślad za Krajowym Planem Reform na lata 2009 – 2011, powiela nadmiernie optymistyczne dane w zakresie prognozy dotyczącej: wzrostu rozwoju gospodarczego, stopnia inwestycji, popytu, konsumpcji, poziomu zatrudnienia, wzrostu płac, stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, wzrostu aktywizacji zawodowej, poprawy mobilności bezrobotnych i kondycji Funduszu Pracy.

Założenia KPDZ bagatelizują zastój w absorpcji środków unijnych, zamrożenie zatrudnienia, znaczące redukcje pracowników, rejestracje emigrantów w pośrednictwie pracy oraz powszechny brak dostępu do kredytów. Jednocześnie informacje zawarte w KPDZ w zakresie lat ubiegłych wykazują bezskuteczność dotychczasowych działań podejmowanych w celu aktywizacji osób bezrobotnych. Prezydium KK wskazuje, iż z przedstawionych w KPDZ danych wyraźnie wynika znaczne zmniejszenie ilości wolnych miejsc pracy oraz aktywizacji bezrobotnych w latach od 2007 do 2009 roku (o 83 816 w sektorze publicznym oraz o 236 053 pracy subsydiowanej). Ogółem, w tym uwzględniając aktywizację zawodową oraz prace zarobkowe, ilość wolnych miejsc pracy w tych latach uległa drastycznemu zmniejszeniu tj. o 499 137, przy jednoczesnym wzroście stopy bezrobocia. Dane te wyraźnie pokazują brak skuteczności działań objętych KPDZ. Stałe zmniejszanie środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych, w tym pogarszanie kondycji finansowej Funduszu Pracy istotnie wpływają na stałe pogarszanie się sytuacji beneficjentów publicznych służb zatrudnienia. Prezydium KK zwraca przy tym uwagę, iż aktualną wersję KPDZ dyskwalifikuje duża liczba zadań niemierzalnych, a także brak źródeł finansowania części zadań.

Słusznie przyjęte priorytety KPDZ, tj. wzrost aktywności Polaków jako pracowników, sprawny rynek pracy i doskonalenie aktywnych polityk rynku pracy, efektywne kształcenie młodzieży wymagają interwencjonizmu państwa w celu wzmocnienia inwestycji na rynku pracy, ochrony miejsc pracy, wzrostu popytu wewnętrznego.

Prezydium KK wyraża stanowczy sprzeciw wobec zadania 1.7. KPDZ, w którym założono wydłużenie wieku emerytalnego w celu wydłużenia aktywności zawodowej. Wskazać należy, iż zadanie to nie ma nic wspólnego z aktywizacją osób bezrobotnych oraz zmniejszeniem stopy bezrobocia. Podwyższenie wieku emerytalnego spowoduje wzrost stopy bezrobocia osób w wieku emerytalnym i nie będzie stanowiło elementu wspierającego zatrudnienie. Wprowadzenie tego instrumentu jako zadania w ramach KPDZ spowoduje pogorszenie sytuacji na polskim rynku pracy.

Nadto Prezydium KK podtrzymuje opinię wyrażoną w decyzji dotyczącej KPDZ na lata 2009 - 2011, w zakresie odejścia od przedłożonej wieloletniej wersji KPDZ, na rzecz jego corocznie aktualizowanej wersji uwzględniającej bieżące działania rządu. Tymczasem obecny plan działania obejmuje dwukrotnie dłuższy okres w odniesieniu do planu poprzedniego, co jeszcze bardziej utrudni jego realizację oraz kontrolę w tym zakresie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.