Menu

Decyzja Prezydium KK nr 12/2012 ws. opinii do Komunikatów Komisji Europejskiej w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnych, pomocy państwa z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz Projektu rozporządzenia Komisji w sp

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko maksymalnie skróconemu terminowi konsultacji pięciu dokumentów do kilku dni, który podważa intencje wysłuchania  oraz przyjęcia opinii partnerów społecznych.

  1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów „Ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym” z dnia 20.12.2011 KOM(2011) 900 wersja ostateczna.      

    NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia zmiany zaproponowane w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów „Ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym”. Zmiany te są odpowiedzią na przedstawiane przez Związek postulaty dotyczące szczególnego charakteru usług publicznych wyrażane przy ocenach dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi, a w szczególności w ocenie „Zielonej Księgi zamówień publicznych”. Kluczową i najbardziej oczekiwaną zmianą jest wyłączenie kryterium najniższej ceny, jako kryterium decydującego, w zamówieniach publicznych na usługi socjalne i zdrowotne. Równie cennym jest postulat uwzględnienia przy zamówieniach cyklu życia produktu lub usługi oraz pełniejsze uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych. Szczególny charakter usług publicznych obliguje do szczególnej troski o ich jakość oraz powoduje, że należy położyć nacisk na jak najszybszą realizację postulatów zaproponowanych przez Komisję Europejską. Dlatego też NSZZ „Solidarność” przyłącza się do apelu Komisji do Parlamentu Europejskiego oraz do państw członkowskich o osiągnięcie porozumienia w sprawie propozycji wskazanych w dokumencie do końca 2012 r.

 2.  Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2012/C 8/02).

   NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia próbę rozróżnienia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym od usług niemających charakteru gospodarczego świadczonymi w interesie ogólnym w następujących obszarach: ubezpieczenia społeczne, opieka zdrowotna, kształcenie. Warto  zauważyć, że samo kryterium gospodarczego lub niegospodarczego charakteru usług może nie być wystarczające i właściwe. Dlatego  wyrażamy zgodny ze stanowiskiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego -COM ( 2011)146 pogląd, iż nie należy skupić się na gospodarczym lub pozagospodarczym charakterze usług, ale na ich poszczególnych zadaniach oraz na wymogach (zobowiązanie do świadczenia usług publicznych), które nałożyły na nie władze publiczne w celu zapewnienia realizacji ich zadań wynikających z obowiązujących  przepisów, które powinny zostać jasno określone. Prezydium KK zwraca uwagę na kwestie tłumaczenia np. w 2.1.3 pkt.18 d) słowo „zasiłki” powinno zostać zastąpione  określeniem: „świadczenia”.

Nie można zapominać, że celem komunikatu oraz innych środków odnoszących się do usług użyteczności publicznej powinno być wspierane państw członkowskich w rozwoju i usprawnianiu tych usług. Jednocześnie zwrócić trzeba uwagę na powszechny brak  świadomości procedur dotyczących powiadamiania i różnych zwolnień. Prowadzi to do ograniczenia rynku ponieważ organizacje, których  możliwości efektywnego świadczenia usług zależą od rekompensat, nie są w stanie sprostać konkurencji co wpływa na standard życia obywateli, którzy są pozbawieni dostępności do usług dobrej jakości.

 Pozytywnie oceniamy wskazanie definicji „rozsądnego zysku”, „dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa” oraz określenia parametrów rekompensaty.

 3. Komunikat Komisji „Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) ( 2012/C 8/03).

   Komunikat określa warunki dotyczące zgodności z rynkiem wewnętrznym rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych stanowiącej pomoc państwa. Warto zwrócić uwagę, że ocena Komisji ogranicza się do sprawdzenia czy definicja przyjęta przez państwo członkowskie nie jest obciążona oczywistym błędem w kwestii tego czy jakaś usługa może być zapewniona w ramach rynku. Pozytywnie ocenić trzeba stanowisko Komisji w sprawie wykazania przez państwa członkowskie, że należycie rozważyły potrzeby w zakresie usług publicznych, przeprowadzając konsultacje społeczne oraz konieczność wydania odpowiedniego aktów.

Prezydium Komisji Krajowej z zadowoleniem odnotowuje przyjęte w Komunikacie zasady przejrzystości, które  zawierają m.in. opublikowanie wyników  konsultacji społecznych przez państwa członkowskie a także obowiązek publikowania  wykazu istniejących programów pomocy, które dotyczą rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych.

4. Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie pomocy de minimis przyznawanej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym  (2012/C 8/04).

  Wątpliwości budzi termin składania informacji na wniosek Komisji Europejskiej. Jakie kryteria będą stosowane w wypadku terminu innego niż 20 dni, tym bardziej, że proponowany zapis  daje zarówno możliwość wydłużenia terminu jak i jego skrócenie, bez ograniczenia.

5.  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r w sprawie stosowania art. 106 ust.2 Traktatu  o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym ( notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380), (2012/21/UE).

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag ani komentarza do uchwalonego dokumentu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.