Menu

13 marca 2007 (56-59/2007)

Komunikat

Podczas spotkania prezydium Komisji Krajowej omówiono między innymi dotychczasowy przebieg i kolejne działania w ramach kampanii "Niskie płace barierą rozwoju Polski".

Prezydium KK upoważniło Janusza Łaznowskiego do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie kodeksu pracy. Wydano także decyzję upoważniającą Zbigniewa Kruszyńskiego do zaopiniowania rozporządzenia rady ministrów w sprawie szkoleń w służbie cywilnej oraz decyzji Rady Europy w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele "Solidarności" zaakceptowali plan opracowania nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012. "S" uważa jednocześnie, że założenie zredukowania o 25 proc. wskaźnika wypadków przy pracy nie może być jedynym celem strategii. Sprawą priorytetową jest rozwiązanie problemu chorób zawodowych.

Janusz Śniadek poinformował prezydium KK o podpisaniu w obecności premiera Jarosława Kaczyńskiego protokołu uzgodnień przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" oraz Ministra Skarbu Państwa, Ministra Gospodarki. Przewodniczący NSZZ "S" przekazał również członkom prezydium informację ze spotkania przedstawicieli stoczni z premierem.

Zgodnie z decyzją prezydium KK, ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy odbędą się 24 kwietnia we Wrocławiu. NSZZ "S" obchodzi ten dzień od 1991 r. Wspominamy wówczas tych, którzy zginęli w pracy, doznali urazów czy cierpią na choroby zawodowe. W 2001 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy włączyła się również w obchody tego dnia. MOP chce zwrócić międzynarodową uwagę na zapewnienie ludziom godnej i bezpiecznej pracy.

  • Marta Pióro

Decyzja Prezydium KK nr 56/07
ws. opinii o Komunikacie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" akceptuje opracowanie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012, wnosząc jednocześnie niżej wymienione uwagi.

Zaproponowana w nowej Strategii UE redukcja o 25% wskaźnika wypadków przy pracy, powinna być - naszym zdaniem - istotnym, ale nie najważniejszym celem nowej strategii. W tym kontekście brakuje wyraźnego zaakcentowania problemu chorób zawodowych oraz innych chorób związanych z pracą.
Temat ograniczenia liczby wypadków przy pracy (obniżenia wskaźników wypadkowości) był podnoszony wielokrotnie w latach ubiegłych, w różnych programach. Obecnie, wypadki przy pracy stanowią tylko jeden z problem związanych z warunkami pracy i sprowadzania głównego celu strategii do ich ograniczenia, jest krokiem wstecz.

Poważnym problemem, niedostatecznie zdefiniowanym i rozpoznanym są choroby zawodowe i choroby związane z warunkami pracy, a to zagadnienie w Komunikacie Komisji Europejskiej, jest zaledwie zasygnalizowane, bez żadnych konkretnych propozycji działań.

Pragnąc zredukować zachorowalność na choroby związane z warunkami pracy, należy nadać priorytet prewencji w zakresie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, oraz narażenia na czynniki chemiczne w środowisku pracy, a szczególnie substancje, preparaty i czynniki o działaniu rakotwórczym. Zagadnienia te uwzględniała już strategia UE na lata 2002-2006. Obecnie należałoby uczynić krok do przodu w zakresie tych zagadnień i zaproponować konkretne rozwiązania.

Prezydium KK uważa także, że strategia prewencji musi opierać się na mechanizmach umożliwiających konkretne działania w miejscu pracy. Trzema głównymi elementami takiego systemu prewencji są: przedstawiciele pracowników ds. BHP we wszystkich zakładach pracy; inspekcja pracy; oraz służby prewencyjne.

Konieczność funkcjonowania przedstawicieli pracowników ds. BHP oraz służb prewencji nakazuje Dyrektywa Ramowa z 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. Istnieje także ścisły związek pomiędzy funkcjonowaniem tych służb w zakładach pracy a warunkami pracy.

Prezydium KK uważa, że z uwagi na brak propozycji konkretnych rozwiązań w wyżej wymienionych tematach, Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012, nie czyni kroku wprzód w stosunku do strategii Unii Europejskiej na lata 2002-2006.

Decyzja Prezydium KK nr 57/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" francuskiemu wydawnictwu podręczników szkolnych Editions Magnard do wykorzystania w podręczniku historii.

Decyzja Prezydium KK nr 58/07
ws. zgody na użycie logo

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na wykorzystanie logo w kompozycji identyfikacji graficznej Europejskiego Centrum Solidarności bez dokonywania zniekształceń logo.

Decyzja Prezydium KK nr 59/07
ws. ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że organizatorami ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ("28 Kwietnia") w roku 2007 będą Komisja Krajowa oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność".

Jednocześnie, Prezydium Komisji Krajowej apeluje do wszystkich organizacji zakładowych, regionalnych i branżowych oraz wszystkich członków Związku o uczczenie ,,28 Kwietnia'' we własnych strukturach organizacyjnych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.