Menu

27 marca 2007 (60-75/2007)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" jest oburzone antypracowaniczą postawą posłów PO i SLD, którzy głosowali za odrzuceniem w pierwszym czytaniu ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

16 marca w Sejmie odbyło się pierwsze głosowanie nad prezydenckim projektem ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Prezydium Komisji Krajowej w przyjętym stanowisku wyraziło oburzenie postawą PO i SLD, którzy głosując za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy, opowiedziały się za utrzymaniem obecnego stanu praktycznej bezkarności osób za naruszanie praw pracowniczych. Zdaniem "Solidarności" bezkarne łamanie praw pracowniczych jest zaprzeczeniem dialogu społecznego w Polsce i zagrożeniem dla efektywnej pracy i rozwoju gospodarczego. Inicjatywa legislacyjna Prezydenta RP zmierza w kierunku zmiany tej sytuacji. Przedstawiciele "Solidarności" domagają się jak najszybszych prac w komisjach sejmowych umożliwiających kolejne czytania i ostateczne przyjęcie omawianej ustawy.

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" wniosło uwagi do poselskiego projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej. Zdaniem prezydium nie ma uzasadnienia dla likwidacji oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast pomysł wcielenia oddziałów PFRON do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej jest odzwierciedleniem tendencji do postrzegania osób niepełnosprawnych przede wszystkim jako klientów pomocy społecznej.

Nie wniesiono uwag do następujących rozporządzeń Rady Ministrów: w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych, w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronione, uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych, w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przyjęło również decyzję w sprawie organizacji zakładowej w Delfo Polska. Zgodnie z decyzją prezydium organizacja ta posiada jako jedyna uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w rozumieniu § 19 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność" a jej zarejestrowanie przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego jest skuteczne.

  • Marta Pióro

Decyzja Prezydium KK nr 60/07
ws. regulaminu Sekcji Krajowej Kobiet

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu (par. 30 pkt. 2) zatwierdza zmiany Regulaminu Sekcji Krajowej Kobiet, przyjęte na XV Walnym Zebraniu Delegatek SKK w dniu 2 września 2006 r. w Poznaniu oraz zebraniu Rady SKK w dniu 13 października 2006 r.

Decyzja Prezydium KK nr 61/07
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do poselskiego projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej:

  • art. 26 dotyczący proponowanych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie widzimy uzasadnienia dla likwidacji oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przytoczony w uzasadnieniu do projektu argument o "zakończeniu dualizmu funkcjonowania problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych na poziomie wojewódzkim" w żaden sposób nie uzasadnia tej radykalnej propozycji. Projekt wcielenia oddziałów PFRON do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej jest odzwierciedleniem tendencji do postrzegania osób niepełnosprawnych przede wszystkim jako klientów pomocy społecznej. Takie podejście godzi w osobę niepełnosprawną jako równoprawnego obywatela o takich samych prawach i obowiązkach jak wszyscy inni obywatele. Podejście, przypisujące obowiązek zajmowania się sprawami osób niepełnosprawnych instytucji zajmującej się pomocą społeczną jest sprzeczne z promowaną od jakiegoś czasu ideą włączania kwestii niepełnosprawności do głównego nurtu polityki. A jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, głównym celem ustawy ma być doprowadzenie obywateli do uniezależnienia się od pomocy społecznej dlatego nie może być uzasadnione wtłaczanie w ramy pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie spraw nie wymagających interwencji pomocy społecznej. Ponadto nałożenie na Fundusz obowiązku pokrywania kosztów funkcjonowania regionalnego ośrodka polityki społecznej w części odpowiadającej zadaniom samorządu województwa w zakresie określonym ustawą w tym zadaniami zleconymi przez fundusz" bez ustawowego ograniczenia wysokości tych kosztów, może doprowadzić do sytuacji marnotrawienia środków Funduszu.
  • art. 34. Nie ma naszym zdaniem uzasadnienia dla przekazania samorządom wojewódzkim mienia PFRON bez zastrzeżenia, iż mienie to może służyć wyłącznie na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • art. 19. W zakresie składu Krajowego Zespołu Polityki Społecznej zauważamy brak podziału zapewniającego odpowiednią reprezentację partnerów społecznych (pracowników i pracodawców). Należy wyraźnie określić parytety według których minister powoływać będzie przedstawicieli poszczególnych organizacji.

Decyzja Prezydium KK nr 62/07
ws. opinii o rozporządzeniu MPiPS w sprawie wzorów zaświadczeń wymaganych do założenia spółdzielni socjalnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 lutego 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń wymaganych do założenia spółdzielni socjalnej.

Decyzja Prezydium KK nr 63/07
ws. opinii o rozporządzeniu RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 64/07
ws. opinii o rozporządzeniu RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.

Decyzja Prezydium KK nr 65/07
ws. opinii o rozporządzeniu RM uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronione.

Decyzja Prezydium KK nr 66/07
ws. opinii o rozporządzeniu RM uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lutego 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 67/07
ws. opinii do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Decyzja Prezydium KK nr 68/07
ws. kompetencji do zawierania protokołów dodatkowych do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 41 ust.3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu Dodatkowego Nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.

Decyzja Prezydium KK Nr 69/ 07
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego do PUZP dla pracownikówWojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Mirosława Kamieńskiego - przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Cywilnych MON do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 17 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 70/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wiosek Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" i Rady Miasta Radomska, wyraża zgodę na nadanie parkowi przy ul. Armii Krajowej w Radomsku nazwy "Park Solidarności".

Decyzja Prezydium KK nr 71/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność", bez dokonywania zniekształceń tego znaku, na materiałach promocyjnych i publikacjach Fundacji Centrum Solidarności.

Decyzja Prezydium KK nr 72/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na materiałach promocyjnych Festiwalu "Godność i Praca".

Decyzja Prezydium KK nr 73/07
ws. rejestracji Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Delfo Polska S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie uchwały KK nr 6/07, po zapoznaniu się z sytuacją organizacyjną w Delfo Polska S.A. stwierdza, że zarejestrowanie przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Delfo Polska S.A. jest skuteczne. Oznacza to, że organizacja ta posiada jako jedyna uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w rozumieniu § 19 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność".

Uzasadnienie

Inicjatywa utworzenia samodzielnej organizacji zakładowej obejmującej swoim działaniem Delfo Polska S.A. uzyskała wymagane poparcie większości członków Związku będących pracownikami tego pracodawcy. W takiej sytuacji, zgodnie z postanowieniami uchwały KK nr 20/05 § 8 ust. 1 pkt. 2, decyzja członków Związku jest prawomocna, a decyzja zarządu regionu o zarejestrowaniu nowej organizacji jest tylko czynnością o charakterze formalnoprawnym.

Decyzja Prezydium KK nr 74/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 75/07
(do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 76/07
ws. głosowania nad prezydenckim projektem ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża oburzenie antypracowniczą postawą PO i SLD, które głosując za odrzuceniem w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową opowiedziały się za utrzymaniem obecnego stanu praktycznej bezkarności osób odpowiedzialnych za naruszenie praw pracowniczych.

Bezkarne łamanie praw pracowniczych jest zaprzeczeniem dialogu społecznego w Polsce i zagrożeniem dla efektywnej pracy i rozwoju gospodarczego. Inicjatywa legislacyjna Prezydenta RP zmierza w kierunku zmiany tej sytuacji.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podkreśla, że ustawa nie jest wymierzona w uczciwych pracodawców współpracujących z partnerami społecznymi i rozwiązujących konflikty w drodze negocjacji i uzgodnień, przeciwnie - broni ich przed nieuczciwą konkurencją ze strony osób nie przestrzegających standardów pracy.

Prezydium KK domaga się jak najszybszych prac w komisjach sejmowych umożliwiających kolejne czytania i ostateczne przyjęcie omawianej ustawy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.