Menu

1 czerwca 2004 (132-134/2004)

Komunikat

W dniu 01 czerwca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego dokonano podsumowania Krajowego Zjazdu Delegatów w Spale. Omówiono przyjęte przez delegatów uchwały i stanowiska oraz projekty przekazane do prac w Komisji Krajowej.

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy w sprawach: /1/ trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004 - 2006; /2/ trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006; /3/ trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 - 2006 oraz /4/ trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego dla działania 1,6 - Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W treści uzasadnień do wszystkich projektów brak jest wyjaśnienia, na jakiej podstawie Rada Organizacji Pożytku Publicznego jest w każdym przypadku organem rozpatrującym i rekomendującym kandydatów do poszczególnych Komitetów Sterujących. Sprzeciw budzi też brak możliwości uczestnictwa w pracach wskazanych Komitetów przedstawicieli partnerów społecznych, jakimi są związki zawodowe. W każdym z projektów rozporządzeń zamieszczona jest inna definicja partnerów społecznych i gospodarczych, co wymaga uporządkowania.

Opiniując projekt rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej ws. rodzin zastępczych wniesiono do niego uwagi szczegółowe.

W trakcie posiedzenia podjęto decyzję o włączeniu planowanych manifestacji związkowych w Szczecinie (16 czerwca br.) i Częstochowie (18 czerwca br.) do kalendarza Ogólnopolskich Dni Protestu przeciwko antyspołecznej polityce rządu.

Prezydium KK przyjęło także informację z posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia, na którym Jacek Smagowicz zwrócił się o renegocjacje z Unią Europejską w kwestiach otwarcia rynków pracy dla polskich pracowników oraz uznania ich kwalifikacji zawodowych, a także o wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Decyzja Prezydium KK nr 132/04
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPS w sprawie rodzin zastępczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych:

 1. § 2 ust. 1 - skreślić punkt 3 (jest on powtórzeniem punktu 1),
 2. § 3 - dopisać ust. 3 w brzmieniu: rodzina zastępcza zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia centrum pomocy o zaistnieniu problemów wymienionych w ust. 1 lub innych trudnościach związanych ze sprawowaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 3. § 10 ust. 1 pkt 3 - wysokość pomocy pieniężnej zwiększyć do 80%. Jest to uzasadnione rosnącymi kosztami zaspokajania potrzeb biologicznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz rehabilitacyjnych i leczniczych dzieci w wieku szkolnym,
 4. § 12 ust. 2 - należy dokładniej określić pojęcie "pierwszego miesiąca pobytu dziecka w rodzinie zastępczej" tj. czy chodzi tu o miesiąc kalendarzowy (np. dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej 9 września, a więc pomoc należy wypłacić za dwa dni pobytu) czy o miesiąc jako równoważnik 30 dni,
 5. § 14 - określić konkretną wysokość wynagrodzenia w wysokości 120% podstawy dla tego typu rodzin. To na nich spoczywa większa odpowiedzialność związana z usamodzielnieniem wychowanków o specyficznych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych niż np. w rodzinach o charakterze pogotowia rodzinnego,
 6. § 16 ust. 1 i 4 - w przypadku rodzica płacącego alimenty przyjąć jako kwotę wyjściową do naliczania odpłatności równowartość 50% wysokości udzielanej pomocy na dziecko (przed odliczeniem połowy dochodu dziecka) i od tej kwoty odjąć wysokość alimentów, a otrzymaną różnicą obciążyć rodzica. Rodzic, który nie płaci alimentów w tym przypadku będzie ponosić odpłatność równą różnicy pomiędzy rzeczywistą wysokością udzielanej pomocy przez centrum na dziecko a wysokością odpłatności naliczoną rodzicowi płacącemu alimenty.

Opinię pozytywną o projekcie warunkujemy od przyjęcia powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 134/04
ws. opinii o projektach rozporządzeń wykonawczych Ministra Gospodarki i Pracy wydanych na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" jednoznacznie negatywnie ocenia treść następujących projektów rozporządzeń w całości:

 1. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestniczenia w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 - 2006,
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006".

Projekty rozporządzeń są sprzeczne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. 04 nr 116 poz. 1206), a tym samym nie mogą wejść w życie w proponowanej przez ministra treści.

Sprzeczność z ustawą o Narodowym Planie Rozwoju polega na:

 1. a) niezgodnym z art. 2 pkt 8 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zdefiniowaniu pojęcia partnerów społecznych. Wbrew ustawowej definicji, wynikającej z art. 2 ust. 8 w/w ustawy, z kręgu podmiotów zaliczanych do definicji partnerów społecznych wyłączone zostały związki zawodowe,
 2. b) W projektach rozporządzeń wprowadza się dodatkowe pojęcie organizacji pozarządowej i używa się go przy wyznaczaniu kryteriów wyboru organizacji do Komitetu Sterującego, choć nie do tego został upoważniony w art. 23 ust.7 ww. ustawy. Oznacza to, iż Minister przekroczył swoje upoważnienie ustawowe,
 3. c) wskazane w projektach rozporządzeń kryteria wyboru organizacji do Komitetu Sterującego (określenie ich celów statutowych) wyłączają związki zawodowe z kręgu potencjalnych organizacji, które mogą ubiegać się o wybór. Jest to niezgodne z samym celem rozporządzeń. Rozporządzenie mają zostać wydane w celu określenia "trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych". Jakiekolwiek ograniczanie udziału w Komitetach Sterujących reprezentatywnych związków zawodowych jako jedynych uprawnionych partnerów społecznych reprezentujących pracowników jest jednoznacznie niedopuszczalne.

Akceptujemy założenia projektu rozporządzenia w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 r. Jednocześnie pragniemy wnieść zastrzeżenia do treści niniejszego rozporządzenia sprecyzowane w dołączonej informacji prawnej. Wskazujemy, iż choć projekt rozporządzenia gwarantuje udział w Komitetach Sterujących reprezentatywnych związków zawodowych, nie gwarantuje on jednak możliwość uczestniczenia w Komitetach Sterujących wszystkim trzem reprezentatywnym związkom zawodowym.

Mając powyższe na uwadze żądamy:

 • zmiany treści projektów rozporządzeń, aby były one zgodne z ustawą o Narodowym Planie Rozwoju,
 • zagwarantowania w rozporządzeniach udziału wszystkim reprezentatywnym związkom zawodowym we wszystkich utworzonych na podstawie ww. ustawy Komitetach Sterujących.

INFORMACJA PRAWNA
dot. oceny projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy wydanych na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

Przedmiotem oceny są projekty:

a) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestniczenia w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004 - 2006 (dalej rozporządzenie Pomoc Techniczna),

b) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 "Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (dalej rozporządzenie Rozwój Regionalny),

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006" (dalej rozporządzenie Wzrost Konkurencyjności),

d) rozporządzenia w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 r. (dalej rozporządzenie Rozwój Zasobów Ludzkich).

Projekty rozporządzeń wymienionych powyżej pod lit. a) do c) są sprzeczne z art. 2 pkt 8 oraz art. 23 ust. 7 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (dalej ustawa).

Sprzeczność z art. 2 ust. 8 ustawy polega na niewłaściwym zdefiniowaniu pojęcia partnerów społecznych. Minister wbrew ustawowej definicji, wynikającej z art. 2 ust. 8 ustawy, z kręgu podmiotów zaliczanych do definicji partnerów społecznych wyłącza związki zawodowe, podczas gdy art. 2 pkt 8 ustawy wyraźnie wskazuje, iż pod pojęciem partnerów społecznych kryją się również związki zawodowe. Proponowane przez Ministra rozwiązanie jest tym bardziej niedopuszczalne, gdyż rozporządzenia mają zgodnie z upoważnieniem ustawowym (art. 23 ust 7) określić "tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych". Jest jak najbardziej jednoznaczne, iż ustawodawca jednolicie określił definicję partnera społecznego dla całej ustawy. Dlatego też pod pojęciem partner społeczny z art. 23 ust 7 ustawy rozumieć należy również związki zawodowe. Minister nie może dowolnie interpretować upoważnienia ustawowego, w ten sposób iż te samo pojęcie "partner społeczny" rozumie różnie w zależności od projektu rozporządzenia.

Zgodnie z art. 23 ust.7 ustawy Minister zobowiązany został do określenia "trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych (.) mając na uwadze zapewnienie sprawności działania i właściwej reprezentacji partnerów społecznych i gospodarczych". Niezrozumiałe i błędne jest zatem wprowadzanie przez Ministra bałaganu pojęciowego poprzez dowolne i niezgodne z ustawą definiowanie pojęcia partnera społecznego (na co wskazujemy powyżej) oraz wprowadzanie innych dodatkowych pojęć np. organizacji pozarządowej. Minister wykorzystuje następnie tak wprowadzone, nie znajdujące uzasadniania w upoważnieniu ustawowym pojęcia do określenia kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wybór do Komitetu Sterującego.

Całkowicie niewłaściwe jest również określenie kryteriów wyboru organizacji pozarządowych do Komitetu Sterującego w sposób wyłączający związki zawodowe (sic!) - poprzez wskazanie celów statutowych jakimi miałaby zajmować się dana organizacja. Przypomnieć należy, iż rozporządzenia mają określać tryb wyłaniania partnerów społecznych. Partnerami społecznymi są min. związki zawodowe, a zatem rozporządzenie wyłączające związki zawodowe spośród potencjalnych kandydatów do udziału w Komitetach Sterujących nie określają trybu wyłaniania partnerów społecznych i pozostają w rażącej sprzeczności z upoważnieniem ustawowym do wydania rozporządzeń (art. 23 ust 7 ustawy).

Precyzując powyższe zarzuty wskazać należy, iż:

a) w rozporządzeniu Pomoc Techniczna:

 1. § 2 niezgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy zdefiniowane zostało pojęcie partnerów społecznych i gospodarczych,
 2. w § 3 zagwarantowany został udział w Komitecie Sterującym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom naukowym, natomiast nie związkom zawodowym,
 3. określono zaporowe dla związków zawodowych kryteria wyboru organizacji pozarządowych (§ 4),

b) w rozporządzeniu Rozwój Regionalny:

 1. w § 2 niezgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy zdefiniowano partnerów społecznych i gospodarczych oraz zagwarantowano udział w Komitecie Sterującym organizacjom pozarządowym oraz środowiskom naukowym, natomiast nie związkom zawodowym,
 2. w § 4 określono zaporowe dla związków zawodowych kryteria wyboru organizacji pozarządowych,

c) w rozporządzeniu Rozwój Konkurencyjności:

 1. zdefiniowano w § 2 pojęcie organizacji pozarządowych i użyto te pojęcie do ustalenia kręgu organizacji, spośród których zostanie dokonany wybór do Komitetu Sterującego. Co prawda pod pojęciem partnerów społecznych Minister wskazał również związki zawodowe (§ 2 a), jednakże wybór organizacji do Komitetu Sterującego został zawężony do kręgu organizacji pozarządowych - organizacji w myśl § 2 a) i b) różnych od organizacji pracowników wyłonionych na podstawie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (związków zawodowych). Uwzględnienie związków zawodowych w definicje partnerów społecznych jest zatem całkowicie bezprzedmiotowe, gdyż do Komitetu Sterującego i tak w myśl rozporządzenia może zostać wybrany jedynie przedstawiciel organizacji pozarządowej, a te pojęcie w myśl § 2 rozporządzenia Wzrost konkurencyjności nie zawiera w sobie związków zawodowych,
 2. w § 3 zaporowe dla związków zawodowych określenie kryteriów wyboru organizacji pozarządowych,

d) w rozporządzeniu Rozwój Zasobów Ludzkich

 1. a. nie zagwarantowano, iż wszystkie reprezentatywne związki zawodowe będą miały swojego przedstawiciela w Komitetach Sterujących, co może doprowadzić do sytuacji, iż jeden z reprezentatywnych związków zawodowych na skutek arbitralnych decyzji Ministra (pierwszy § 4 gdyż w roz. są dwa § 4 ust. 6) nie będzie reprezentowany w żadnym z Komitetów Sterujących.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.