Menu

1 lutego 2005 (28-32/2005)

Komunikat

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas posiedzenia w dniu 01 lutego 2005 r. w Gdańsku, spotkało się z Radą Krajową Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz prezydium Sekcji Krajowej Kolejarzy. Przyjęto także stanowisko ws. projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Rada Krajowa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Kazimierzem Grajcarkiem uczestniczyła w posiedzeniu prezydium KK. W trakcie spotkania omawiano m. in. kwestie dotyczące przebiegu prac nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych, dyskutowano szczegółowo zapisy nowego Statutu związku i przygotowywanych uchwał interpretacyjnych, z udziałem prezesa i redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność" uzgadniano właściwy przepływ informacji z sektorów branżowych i ich publikację na łamach pisma.

Prezydium KK spotkało się również z prezydium Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność". Przewodniczący sekcji Stanisław Kogut relacjonował przebieg konfliktu na kolei i możliwe scenariusze rozwoju wypadków. Na 03 lutego zaplanowano kolejne spotkanie negocjacyjne w zespole trójstronnym ds. kolei. Gdyby rozmowy nie przyniosły porozumienia, związkowcy zapowiadają eskalację akcji protestacyjnych. Prezydium Komisji Krajowej w pełni poparło postulaty kolejarzy o realizację porozumień podpisanych w listopadzie 2003 roku.

W trakcie obrad prezydium KK zapoznało się z sytuacją w służbie zdrowia i przebiegiem protestu głodowego pracowników szpitala powiatowego w Starachowicach. Przyjęto stanowisko ws. projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Prezydium KK jest przeciwne planowanemu wejściu w życie forsowanego przez rząd RP projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej - czytamy w stanowisku. Grozi to negatywnymi i nieodwracalnymi zmianami w strukturze ochrony zdrowia, serią niekontrolowanych upadłości i chaotyczną prywatyzacją placówek służby zdrowia. W projekcie brak jest instytucjonalnych gwarancji realizowania konstytucyjnej równości dostępu do publicznej służby zdrowia, co podważa celowość jego wprowadzenia. Prezydium KK udzieliło pełnego poparcia strukturom branżowym w ich działaniach mających na celu niedopuszczenie do wejścia w życie projektu ustawy w obecnym kształcie.

Opiniując projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich zgłoszono uwagę szczegółową.

Przyjmując decyzję ws. reprezentacji NSZZ "Solidarność" w Telekomunikacji Polskiej S.A. prezydium KK stwierdziło, że podstawową jednostką organizacyjną związku, obejmującą swoim działaniem całego pracodawcę - Telekomunikację Polską S.A. jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji, wpisana do rejestru organizacji zakładowych w Regionie Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność".

Podjęto także decyzję o rejestracji Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Swedwood Poland S.A.

Członkowie prezydium ustalili projekt porządku obrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zaplanowanych na 8-9 lutego br. w Gdańsku.

Skarbnik KK Stefan Kubowicz przedstawił informację o wykonaniu budżetu Komisji Krajowej za rok 2004 oraz projekt budżetu na rok 2005.

Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK


Decyzja Prezydium KK nr 28/05
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich: w tabeli stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw stanowiącego zał. Nr 1 należy wykreślić dolną granicę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i pozostawić granicę górną jako kwotę maksymalną, analogicznie jak w tabeli wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych kierowników i zastępców kierowników w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (rozporządzenie RM z dnia 11 lutego 2003 Dz. U. Nr 33 poz. 264).

Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższej uwagi.

Decyzja Prezydium KK nr 29/05
ws. reprezentacji NSZZ "Solidarność" w Telekomunikacji Polskiej S.A.


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie uchwały KK nr 555/96 ust. 5 stwierdza, że podstawową jednostką organizacyjną Związku w rozumieniu § 19 ust. 3 Statutu NSZZ "Solidarność" obejmującą swoim działaniem całego pracodawcę - Telekomunikację Polską S.A. jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji, wpisana do rejestru organizacji zakładowych w Regionie Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" pod nr 2128. Komisja Międzyzakładowa ww. organizacji jest jedynym organem NSZZ "Solidarność" reprezentującym członków Związku (będących pracownikami Telekomunikacji Polskiej S.A.) wobec Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A..

Decyzja Prezydium KK nr 30/05
ws. rejestracji MKK Swedwood Poland S.A.


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 29/04, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" Swedwood Poland S.A.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr "70".

Decyzja Prezydium KK nr 31/05
ws. zgody na używanie znaku "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Bydgoskiego wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy.

Stanowisko Prezydium KK nr 32/05
ws. projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" jest przeciwne wejściu w życie forsowanego przez rząd RP projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie tego projektu - nieakceptowanego przez większość środowiska medycznego - grozi negatywnymi i nieodwracalnymi zmianami w strukturze ochrony zdrowia, serią niekontrolowanych upadłości i chaotyczną prywatyzacją placówek służby zdrowia.
W projekcie brak jest instytucjonalnych gwarancji realizowania konstytucyjnej równości dostępu do publicznej służby zdrowia, co budzi poważny niepokój.

Mając na względzie stabilność systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz dbałość o zabezpieczenie praw pracowników, Prezydium KK w pełni popiera działania podejmowane przez Sekretariat Ochrony Zdrowia oraz Sekcję Krajową Pracowników Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" w celu niedopuszczenia do wejścia w życie projektu ustawy w obecnym kształcie.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.