Menu

7 marca 2007 (45-55/2007)

Decyzja Prezydium KK nr 45/07

ws. opinii o projekcie Wytycznych w zakresie sprawozdawczości w ramach 
NSRO 2007 - 2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu Ministra Rozwoju Regionalnego ws. Wytycznych w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013.

Decyzja Prezydium KK nr 46/07
ws. opinii o projekcie MPiPS ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 stycznia 2007 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawy.

Decyzja Prezydium KK nr 47/07
ws. opinii o rozporządzeniu MB w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania 
i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści takiego wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać dofinansowane lokale mieszkalne:

 1. § 2 ust. 2 pkt 3 - zwracanie bez rozpatrzenia wniosków niespełniających wymagań określonych w § 3 projektu należy uznać za niesłuszne. Analiza projektowanych przepisów wskazanego paragrafu oraz załącznika nr 1 wskazuje, że zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, jest szeroki, co może prowadzić do uchybień mimo zachowania należytej staranności przy opracowywaniu wniosku. Takie uchybienia nie powinny ostatecznie dyskwalifikować sporządzonego wniosku, gdyż wiąże się to ze skutkami dla osób oczekujących na lokale socjalne, noclegownie i miejsca w domu dla bezdomnych, którzy nie mają bezpośredniego wpływu na treść wniosków. Z tego względu należy wprowadzić przepis o zwrocie wniosku niespełniającego wymagań określonych w § 3 projektu z możliwością jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty zwrotu.
 2. § 3 ust. 2 pkt 1 - zbyt daleko idącym jest wymóg posiadania prawa do nieruchomości w momencie składania wniosku. Przepis ustawy narzucający rozpatrzenie wniosku w czasie umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji w 6 miesięcy od jego złożenia wymusił konieczność posiadania w dniu jego składania pozwolenia na budowę. Ten koszt, zbędny w wypadku gdy finansowanie nie zostanie przyznane, jest już nieunikniony. Stanowczo jednak należy poniechać wymogu nabycia nieruchomości przed złożeniem wniosku. Przepis powinien zostać uzupełniony o możliwość przedłożenia właściwego porozumienia (umowy przedwstępnej), z którego wynika, że aktualny władający nieruchomością (potwierdzony wypisem z księgi wieczystej) wyraził wolę jej zbycia na rzecz wnioskodawcy i że warunki tego zbycia (cena, termin itp.) zostały uzgodnione.
 3. § 3 ust. 2 pkt 3 - nie do wszystkich przedsięwzięć należy wymagać projektu budowlanego zgodnego z prawem budowlanym. Poprzedni punkt tego samego ustępu dopuszcza (co słuszne) przedsięwzięcia nie wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę a jedynie zgłoszenia. Dla takich przedsięwzięć prawo budowlane nie wymaga projektu budowlanego a jedynie szkice i rysunki. Wobec odrębnie - w kolejnym, 4 punkcie tego ustępu - zapisanego wymogu przedłożenia kosztorysu inwestorskiego, nie ma potrzeby ponoszenia kosztów zgodnego z art. 34. Prawa budowlanego projektu. Przepis należy uzupełnić o ograniczenie - dla przedsięwzięć nie wymagających pozwolenia na budowę - wymagań do szkiców, rysunków i opisu.
 4. Załącznik nr 2 - Kryterium 2 "Lokalna stopa bezrobocia". Jest to bardzo ważne kryterium, zwłaszcza wobec wielkości zastosowanych w pozostałych kryteriach, w szczególności 10 punktów w kryterium 5, w którym występuje nie ciągły a "zerojedynkowy" system oceny: "10 punktów jeśli tak" i "0 punktów jeśli nie". Poniżej przedstawiono symulację punktowania dla powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Widać, że nawet w województwie o bardzo zróżnicowanej stopie bezrobocia preferencje punktowe dla powiatów obarczonych znacznymi problemami na rynku pracy są znikome. A jak czytamy w uzasadnieniu kryterium to ma być reakcją na "związek jaki zachodzi pomiędzy wysoką stopą bezrobocia (ubóstwem wynikającym z bezrobocia) a niemożnością samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych".
  Stopa bezrobocia Ilość punktów na podst. załącznika 2 
wiersz 2
(x-10%) * 50 plkt
POLSKA 14,9 2,45
ZACHODNIOPOMORSKIE 21,7 5,85
podregionszczeciński 19,6 4,80
Choszczeński 29,9 9,95
Goleniowski 21,8 5,90
Gryficki 33,2 11,60
Gryfiński 25,4 7,70
Kamieński 29,7 9,85
Myśliborski 20,2 5,10
Policki 18,4 4,20
Pyrzycki 29,0 9,50
Stargardzki 26,2 8,10
Łobeski 35,8 12,90
M. Szczecin 12,0 1,00
M. Świnoujście 15,8 2,90
podregion koszaliński 25,7 7,85
Białogardzki 34,4 12,20
Drawski 33,7 11,85
Kołobrzeski 15,1 2,55
koszaliński 31,8 10,90
Sławieński 29,2 9,60
Szczecinecki 31,2 10,60
Świdwiński 34,1 12,05
Wałecki 24,2 7,10
M. koszalin 15,2 2,60

Należy podwoić rangę tego kryterium.
Ponadto w kryterium tym nieuzasadnione wydaje się przyjęcie 10% stopy bezrobocia jako poziomu odniesienia. Jest to liczba właściwa dla dzisiejszego stanu rynku pracy. Postulujemy przeanalizowanie kryterium na podstawie wieloletniej projekcji trendów na rynku pracy i z uwagi na centralny charakter programu oraz Funduszu Dopłat, związanie poziomu odniesienia z średnią stopą bezrobocia w kraju.

 1. Załącznik 2 - Kryterium 3 "Intensywność wsparcia finansowego". 
  Preferowanie przedsięwzięć, w których inwestor deklaruje największy udział środków własnych i - co za tym idzie - oczekuje relatywnie najmniejszego wsparcia, jest pozornie poprawne. Oznacza ono jednak w praktyce, że w sytuacji, gdy zabraknie środków na wszystkie przedsięwzięcia danej kategorii i zastosowana będzie selekcja w drodze rankingu, w lepszej pozycji znajdą się gminy zamożniejsze. Albowiem wysokie bezrobocie - tak jak powodowało większy odsetek mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych - tak też będzie charakteryzowało gminy najuboższe, wymagające wsparcia w pierwszej kolejności. Jednocześnie ustawa wyklucza łączenia wsparcia na jej podstawie z finansowaniem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i środków Unii Europejskiej. Przepisy ustawy ograniczają wsparcie do 30 lub 40% kosztów przedsięwzięcia (przy czym koszt pozyskania gruntu i budynku nie jest kosztem kwalifikowanym) i jednocześnie wsparcie nie może być wyższe niż połowa udziału własnego inwestora. Oznacza to w praktyce wsparcie maksymalne odpowiednio 30 i 33% (a nie 40%). W tej sytuacji należy z kryterium intensywności wsparcia finansowego zrezygnować. Inaczej zamożniejsi inwestorzy zdominują - wbrew intencjom programu - grono beneficjentów. Pobieżny rachunek pozwala stwierdzić, że tak będzie nawet gdy ranga kryterium lokalnej stopy bezrobocia zostanie - zgodnie z postulatem niniejszej opinii - podwojona.
 2. Załącznik 2 - Kryterium 6 "Potrzeby w zakresie lokali socjalnych". Preferencje proporcjonalne do skali zapotrzebowania oznaczają, miedzy innymi, także premiowanie tych gmin, które dotychczas (nie zawsze z obiektywnych przyczyn) najgorzej radzą sobie z problemem dostarczania lokali socjalnych. Należy przejść nad tym do porządku dziennego, ponieważ w większości przypadków powody są złożone i w większości nie leżące po stronie gmin. Nieuzasadnionym natomiast wydaje się przyjęty system naliczania dla tych projektów, których przedmiotem jest wyłącznie tworzenie mieszkań chronionych. Przedsięwzięcia te z uwagi na to, że dotyczą osób szczególnie "słabych" powinny uzyskać dodatkowe preferencje i w związku z tym dla tego typu przedsięwzięć proponujemy, nie tylko rezygnację z ich oceny na podstawie tego kryterium, ale dodatkowo przyznawanie im najwyższej spośród wszystkich ocen, jaką przyznano w danej edycji na podstawie tego kryterium.

Decyzja Prezydium KK nr 48/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRR w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym sposobu i trybu udzielania zaliczek beneficjentom i wykonawcom

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym sposobu i trybu udzielania zaliczek beneficjentom i wykonawcom.

Decyzja Prezydium KK nr 49/07
ws. wyrejestrowania Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Samochodowego Łączności NSZZ "Solidarność"

 1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie postanowień § 26 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz § 10 ust. 1 uchwały nr 4 XIX KZD, zmienionej uchwałą nr 4 XX KZD postanawia wykreślić z Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych sekcję o nazwie: Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Samochodowego Łączności NSZZ "Solidarność".
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Decyzja Prezydium KK nr 50/07
ws. wyrejestrowania Krajowej Sekcji Pracowników Poczty NSZZ "Solidarność"

 1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie postanowień § 26 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz § 10 ust. 1 uchwały nr 4 XIX KZD, zmienionej uchwałą nr 4 XX KZD postanawia wykreślić z Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych sekcję o nazwie: Krajowa Sekcja Pracowników Poczty NSZZ "Solidarność".
 2. Traci moc decyzja Prezydium Komisji Krajowej nr 7/93.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Decyzja Prezydium KK nr 51/07
ws. zmiany wielkości etatu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia zmienić wielkość etatu przydzielonego decyzją Prezydium KK nr 183/06 z 24 października 2006 r. dla członka Prezydium KK Józefa Mozolewskiego z 2/5 etatu na 1/2 etatu.

Decyzja Prezydium KK nr 52/07
ws. schematu organizacyjnego Prezydium i biura KK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przyjmuje "Schemat organizacyjny Prezydium i biura Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"", "Zakresy obowiązków i odpowiedzialności członków Prezydium Komisji Krajowej w kadencji 2006 - 2010" oraz "Zadania biura Komisji Krajowej".

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Jednocześnie traci moc decyzja Prezydium KK 206/06.

(Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 52/07)

Decyzja Prezydium KK nr 53/07
ws. stwierdzenia kompetencji do zawierania protokołów dodatkowych do ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

 1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia:

1) Protokołu Dodatkowego nr 2 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Gminę Andrychów,
2) Protokołu Dodatkowego nr 3 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Przedszkolach Publicznych Prowadzonych przez Gminę Police,
3) Protokołu Dodatkowego nr 3 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach Prowadzonych przez Gminę Olecko.

 1. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu Dodatkowego Nr 10 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Transportu Samochodowego.
 2. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 2 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu Dodatkowego nr 2 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami, Zatrudnionych w Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Powiat Toruński.

Decyzja Prezydium KK nr 54/07
ws. nominacji do Komitetu Wykonawczego EKZZ

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nominuje Janusza Śniadka do składu Komitetu Wykonawczego EKZZ i Andrzeja Adamczyka jako jego zastępcę w kadencji 2007 - 2011.

Decyzja Prezydium KK nr 55/07
ws. petycji na rzecz wysokiej jakości usług publicznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia wesprzeć kampanię EKZZ na rzecz wysokiej jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich poprzez zorganizowanie zbierania podpisów pod petycją w tej sprawie w zarządach regionów. W tym celu wydrukowanych zostanie 3 tys. formularzy umożliwiających zebranie po 20 podpisów każdy, które zostaną rozprowadzone w regionach.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.