Menu

8 stycznia 2008 (1-8/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 1/08

ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

 1. Opiniowany projekt ustawy jest spóźniony. W projekcie zakłada się optymistycznie, że ustawa wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2008 r. Pierwsze emerytury dożywotnie wypłacone zostaną na początku styczniu 2009 r. Pięć miesięcy to zbyt krótki okres na powołanie do życia zakładów emerytalnych, przygotowanie przez nie oferty emerytur dożywotnich oraz przygotowanie się do dokonywania wypłaty nie tylko przez te zakłady, ale także przez ZUS. Opóźnienie wejścia w życie ustawy spowoduje, że liczba zakładów emerytalnych, a co za tym idzie liczba ofert emerytur dożywotnich w pierwszych miesiącach 2009 r. będzie bardzo ograniczona. Problem ten dotyczyć będzie przede wszystkim kobiet.
 2. Projekt posługuje się wieloma terminami, które wymagają zdefiniowania lub doprecyzowania (np. stopa techniczna, rezerwa emerytur kapitałowych).
 3. Projekt zawiera wiele upoważnień do określenia szczegółowych rozwiązań prawnych w rozporządzeniach. Wiele spraw, które mają być uregulowane w aktach wykonawczych powinno zostać określone i doprecyzowane w samej ustawie. Przykładem jest art. 78 ust. 6 projektu ustawy upoważniający Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia sposobu ustalania wysokości rezerwy emerytur kapitałowych. Zasady ustalania oraz wysokość rezerwy emerytur kapitałowych wpływają w sposób bardzo istotny na ustawową gwarancję zwiększenia świadczeń przewidzianą w art. 80 ust. 1 projektu. Dokonuje się jej w przypadku, gdy wartość aktywów podstawowego funduszu jest wyższa niż wartość rezerwy emerytur kapitałowych. Nieokreślenie w projekcie ustawy ani wysokości tej rezerwy ani zasad ustalania jej wysokości nie pozwala na ocenę czy mechanizm ten zapewni zachowanie realnej wartości emerytur kapitałowych.
 4. Ustawa powinna zapewniać, aby podwyższenie łącznej kwoty emerytury z FUS oraz emerytury dożywotniej do kwoty najniższej emerytury dotyczyło również w całości emerytur małżeńskich oraz emerytur z gwarantowanym okresem wypłaty.
 5. W projekcie ustawy nie zostały określone zasady postępowania w przypadku, gdy ubezpieczony nabył prawo do emerytury z FUS oraz emerytury dożywotniej i po rozwiązaniu stosunku pracy przestał podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, a następnie po przejściu na emeryturę podjął działalność zarobkową, z którą wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. Nie jest jasne czy taka osoba ma obowiązek ponownie stać się członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Nie wiadomo również, w jaki sposób składki odprowadzone przez takiego emeryta wpłyną w przyszłości na wysokość emerytury dożywotniej.
 6. W projekcie przewiduje się, że w razie likwidacji lub upadłości zakładu emerytalnego zobowiązania z umów emerytalnych zawartych z likwidowanym lub upadłym zakładem może przejąć państwowy Fundusz Gwarantowanych Emerytur Dożywotnich (FGED). Ustawa powinna gwarantować zachowanie dotychczasowej wysokości emerytur dożywotnich wypłacanych z FGED. W projekcie przewiduje się jedynie, że świadczenie wypłacane ze środków FGED nie może być wyższe od dotychczasowej wysokości emerytury dożywotniej wynikającej z umowy emerytalnej, zaś sposób ustalania wysokości tego świadczenia zostanie określony w rozporządzeniu MPiPS. Jednocześnie ustawa powinna przewidywać, że przychodem FGED mogą być również dotacje z budżetu państwa.
 7. Za szczególnie kontrowersyjne należy uznać zapisy art. 67 projektu uniemożliwiające zmianę wybranego przez świadczeniobiorcę zakładu emerytalnego, zmianę lub rozwiązanie umowy zawartej z zakładem emerytalnym, jak również zmianę rodzaju emerytury dożywotniej. Wprowadzenie możliwości zmiany zakładu emerytalnego może m.in. ograniczyć negatywne skutki spóźnionego wejścia w życie ustawy dla osób, które skorzystają z prawa do emerytury dożywotniej w pierwszym okresie jej obowiązywania, gdy oferta zakładów emerytalnych będzie jeszcze niepełna.
 8. Zagrożenie, że wysokość emerytur dożywotnich przysługujących kobietom będzie znacznie niższa od emerytur dożywotnich wypłacanych mężczyznom uzasadnia zastosowanie wspólnych tablic prognozowanego przeciętnego dalszego trwania życia dla kobiet i dla mężczyzn przy obliczaniu wysokości emerytur dożywotnich.
 9. Niezbędna jest nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadzi przepis, zgodnie z którym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne w okresie urlopu wychowawczego stanowić będzie przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne w odpowiednim okresie poprzedzającym miesiąc, w którym ubezpieczony rozpoczął urlop wychowawczy. Składka na ubezpieczenie emerytalne w okresie urlopu wychowawczego powinna być finansowana z budżetu państwa.
 10. Okres przechowywania dokumentów, na podstawie których podejmowane są decyzje w sprawie lokat funduszu emerytur dożywotnich przewidziany w art. 90 ust.1 projektu, powinien być przedłużony z 5 do 10 lat.
 11. Skrócenia do 3 lat wymaga przewidziany w art. 102 ust. 1 projektu maksymalny okres, przez który ten sam biegły rewident może badać sprawozdanie finansowe zakładu emerytalnego.

Decyzja Prezydium KK nr 2/07
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 3 /08
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzja Prezydium KK nr 4/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Decyzja Prezydium KK nr 5/08
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 13.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" deleguje Zdzisława Maszkiewicza jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w charakterze członka - zastępcy w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 13.

Decyzja Prezydium KK nr 6/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 7/08 
(do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 8/08
ws. sytuacji w służbie zdrowia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z niepokojem obserwuje narastający konflikt w służbie zdrowia. Dalszy brak kompleksowych rozwiązań dotyczących służby zdrowia będzie skutkował katastrofalnym pogorszeniem się świadczeń medycznych stwarzającym zagrożenie dla pacjentów. 
Prezydium KK stwierdza, że Rząd nie podejmuje dialogu z partnerami społecznymi, reagując wyłącznie na groźby protestów i strajku.

Prezydium KK domaga się zwołania w trybie pilnym Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych w celu oceny sytuacji i podjęcia próby osiągnięcia kompromisu.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.