Menu

10 czerwca 2008 (104-110/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 104/08 

ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 12 maja 2008 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność pozytywnie opiniuje rozwiązanie zaproponowane w projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt nr 148/AC/A) autorstwa Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo". Jednocześnie wnioskujemy :

 1. w związku z rosnącą inflacją o zwiększenie limitowanej wysokości kwoty zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. o doprecyzowanie przepisu w takim zakresie, aby był on spójny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdyż mówi ona o "osobie uprawnionej", a w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych o "pracowniku".

Projekt ustawy przewiduje poszerzenie zakresu zwolnienia świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych poprzez wykreślenie wyłączenia bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi oraz do włączenia do zakresu zwolnienia kwot pochodzących z wyżej wymienionych funduszy, stanowiących refundację wydatków poniesionych przez pracownika, dokonywana na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury dokumentującej poniesienie tych wydatków.

Decyzja Prezydium KK nr 105/08
ws. wykreśleń MKK Pracowników Orbis S.A. z rejestru MKK

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały KK nr 29/04 skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną Pracowników Orbis S.A. NSZZ "Solidarność" zarejestrowaną pod nr 47 w Krajowym Rejestrze MKK, w związku z przekształceniem się przedsiębiorstwa wielozakładowego w jeden zakład.

Decyzja Prezydium KK nr 106/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 107/08
ws. upoważnienia Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" do prowadzenia sporu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzenia sporu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o Porozumienie Rady Ministrów i Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywania sporów między administracja państwową i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" z dnia 29 maja 1992 r.

Przedmiotem sporu jest:

 1. zwiększenie w 2008 r. środków na wynagrodzenia pracowników publicznego szkolnictwa wyższego o dodatkowe 300 mln. zł;
 2. podwyższenie kwoty na wynagrodzenia pracowników publicznego szkolnictwa wyższego przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2009 r. w taki sposób aby przeciętne wynagrodzenie w grupach pracowników ukształtowane było wg. relacji 3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 roku, z uwzględnieniem faktycznego stanu zatrudnienia;
 3. ustalenie kwoty na wydatki rzeczowe publicznych szkół wyższych w taki sposób, aby stanowiły około 25% kwoty na wynagrodzenia obliczonej zgodnie z punktem poprzednim;
 4. ustalenie wyższej kwoty na inwestycje oraz na pomoc materialną dla studentów analogicznie do kwot przewidzianych w budżecie państwa na rok 2008;
 5. ustalenie w projekcie budżetu państwa na 2009 r. środków finansowych na realizację zadań "nauki" na poziomie 0,6% produktu krajowego brutto (zwiększenie finansowania "nauki" powinno umożliwić poprawę wynagrodzeń pracowników naukowych);
 6. opracowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wieloletniej strategii dochodzenia do poziomu finansowania nauki przewidzianej w Strategii Lizbońskiej.

Do merytorycznego przygotowania oraz do reprezentowania i prowadzenia sporu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia zespół w następującym składzie:

 1. Janusz Sobieszczański
 2. Wojciech Pillich
 3. Jerzy Dudek
 4. Marek Gutowski
 5. Jerzy Olędzki
 6. Julian Srebrny
 7. Alicja Paplińska
 8. Krystyna Andrzejewska
 9. Kazimierz Siciński

Decyzja Prezydium KK nr 108/08
ws. pikiety w obronie pracowników Poczty Polskiej

Wobec brak rozmów ze strajkującymi pracownikami Poczty Polskiej, Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia poprzeć organizowaną przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej pikietę pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w obronie pocztowców walczących o godziwe wynagrodzenie za pracę.

Prezydium Komisji Krajowej zwraca się do członków Związku o jak najliczniejszy udział w pikiecie.

Prezydium KK ostrzega władze przed eskalacją konfliktu, którego skutki obciąża rządzących i po raz kolejny wzywa do podjęcia rozmów.

Jednocześnie Prezydium KK występuje do Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu.

Decyzja Prezydium KK nr 109/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 110/08
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.