Menu

8 lipca 2008 (126-130/08)

Decyzja Prezydium KK nr 126/08

ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Zastrzeżenie budzi treść § 3 projektu, wg którego łączna wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, przysługujących cudzoziemcowi jest wyższa od zasiłku dla bezrobotnych, jak również świadczeń rodzinnych przysługujących polskim obywatelom.

Poza powyżej opisaną wysokością świadczeń, zasadne byłoby też odwrócenie zaproponowanych wskaźników w ten sposób, by pomoc udzielana osobom samotnie gospodarującym była na poziomie niższym, w stosunku do pomocy udzielanej cudzoziemcom z rodziną.

Ponadto w § 1 dopuszcza się dowolność trybu postępowania uprawnionych organów, co praktycznie uniemożliwia cudzoziemcowi dochodzenie sprawiedliwej oceny jego rzeczywistego stopnia indywidualnego programu integracji.

Niezależnie od powyższego pożądaną zmianą (także w § 1) byłoby wyszczególnienie dokumentów potwierdzających konieczność zamiany miejsca zamieszkania przez cudzoziemców w czasie trwania indywidualnego programu integracji.

Decyzja Prezydium KK nr 127/08
ws. akcji protestacyjnej w Świebodzinie i Warszawie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ELDROB S.A Świebodzin i Sekretariatowi Przemysłu Spożywczego na przeprowadzenie akcji protestacyjnej w Świebodzinie i w Warszawie pod siedzibą firmy Rolmex organizowanej w obronie miejsc pracy.

Jednocześnie Prezydium KK wnioskuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu.

Decyzja Prezydium KK nr 128/08
ws. akcji protestacyjnej w Toruniu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" ELANA S.A i Zarządowi Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność" na przeprowadzenie akcji protestacyjnej w Toruniu pod siedzibą firmy ELANA S.A. organizowanej w obronie miejsc pracy.

Jednocześnie Prezydium KK wnioskuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację kosztów transportu.

Decyzja Prezydium KK nr 129/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 130/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w książce pt. Dzieje Szpitala na Placu Kaszubskim autorstwa Andrzeja Kolejewskiego.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.