Menu

6 sierpnia 2008 (153-167/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 153/08

ws. opinii o Komunikacie KE Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wiekuKOM(2008) 412

NSZZ "Solidarność" oczekuje nowych inicjatyw w zakresie polityki społecznej, dlatego też Komunikat Komisji Europejskiej Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku (KOM/2008/412) spotyka się w naszych szeregach z pozytywnym przyjęciem.

W świetle dominującego procesu globalizacji, należy dążyć aby dał on jak największe i wymierne zyski dla społeczeństw. Celem odnowionej agendy społecznej powinno być wzmocnienie praw obywateli UE i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające im dostosowanie się do szybkich zmian w otaczającym ich świecie, następujących pod wpływem globalizacji, postępu technologicznego czy starzenia się społeczeństw. Agenda ma również pomóc tym, którym radzenie sobie z tymi zmianami sprawia trudności.

Chociaż NSZZ "Solidarność", zgadza się z ogólnym przesłaniem agendy i jej priorytetami, niektóre kierunki działań w niej zawarte są dla nas trudne do bezwzględnego zaakceptowania, dlatego wnosimy następujące uwagi:

Inwestowanie w ludzi, ilość i jakość miejsc pracy oraz nowe umiejętności

Postęp gospodarczy i techniczny zmusza przedsiębiorców do szybkich zmian, za którymi muszą także iść zmiany kwalifikacji zawodowych pracowników. Szczególnie jednak podkreślić należy, że model flexicurity to nie jedynie elastyczność zatrudniania, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa pracowników.

W Komunikacie zabrakło odniesienia do kwestii europejskiego rynku pracy i proponowanych działań na rzecz jego budowy. Natomiast kwestia rokowań ponadnarodowych została jedynie skwitowana wzmianką o dokumencie roboczym służb Komisji podkreślającym wagę umów ponadnarodowych na poziomie przedsiębiorstwa.

Brak poważnego odniesienia do tej istotnej sprawy oznacza zignorowanie przez Komisję faktu rozwoju ponadnarodowych rokowań zbiorowych w Unii Europejskiej, w tym coraz bardziej rysującej się zależności pomiędzy poziomem europejskim a poziomem krajowym rokowań zbiorowych.

Mobilność

Uważamy, że niedobór na rynkach pracy przy jednoczesnym stosowaniu przez niektóre państwa UE okresów przejściowych powoduje, że pracownicy z państw nowoprzyjętych traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. W świetle problemów w znajdowaniu pracowników w poszczególnych sektorach rynku pracy należy dążyć do całkowitej likwidacji okresów przejściowych w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby z nowych krajów UE. Postulat ten wydaje się tym bardziej logiczny, kiedy podnosi się kwestię otwierania rynków dla pracowników spoza UE.

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W Polsce problem ubóstwa jest szczególnie widoczny. Dlatego NSZZ "Solidarność" docenia ujęcie walki z ubóstwem jako jeden z priorytetów agendy. Jednakże trafne spostrzeżenie, że coraz częściej praca nie zapewnia godziwego życia i coraz częściej osoby pracujące popadają w ubóstwo nie znajduje swojego odzwierciedlenia na liście dalszych działań w agendzie.

Należy podkreślić, że jedynie godziwa płaca za pracę może pomóc ubogim pracownikom wyjść z ubóstwa. Pamiętając o statystykach dotyczących zasięgu wykluczenia, NSZZ "Solidarność" wyraża swoje rozczarowanie, w jak niewielkim stopniu problem ten jest podjęty w omawianym dokumencie. Rozczarowanie jest tym większe, kiedy przypomnimy, że rok 2010 planowany jest rokiem integracji społecznej i walki z ubóstwem

Walka z dyskryminacją

Walka z dyskryminacją poza obszarem zatrudnienia w ujęciu horyzontalnym jest cenną inicjatywą, jednak oprócz wymienienia obszarów niedyskryminacji, dyrektywa powinna nakładać na państwa członkowskie obowiązek stworzenia mechanizmów ułatwiających realizację dochodzenia przez poszkodowanych praw zapisanych w dyrektywie, np. instytucji zajmujących się doradztwem prawnym, sporządzania pism sądowych, reprezentacją poszkodowanych przed sądem, egzekucji orzeczeń oraz monitoringiem zjawiska dyskryminacji.

Dialog społeczny

Proponowane instrumenty, które mają wspomóc realizację działań zawartych w Komunikacie wydają się niezbędnym środkiem do osiągnięcia celu. NSZZ "Solidarność" szczególnie zwraca uwagę na istotną rolę dialogu społecznego, który zapewnia równowagę w procesie podejmowania decyzji i gwarantuje, że proponowane działania trafią do odpowiednich grup celowych. Z ubolewaniem stwierdzamy, że w Polsce dialog społeczny traktowany jest przez instytucje rządowe jak męcząca konieczność rozmawiania z partnerami społecznymi, dlatego podkreślenie jego wagi jest cennym głosem w odnowionej agendzie.

Otwarta metoda koordynacji

Nie możemy zgodzić się z tezą, że otwarte metody koordynacji są kluczowym instrumentem agendy społecznej. Niedostatecznie angażują one instytucje Unii Europejskiej w prowadzoną w ramach OMK współpracę międzyrządową. Zbyt małe zaangażowanie instytucji europejskich powoduje dalsze powiększanie się różnic w rozwoju poszczególnych regionów, dlatego uważamy, że należy zwiększyć zaangażowanie KE w działania na rzecz modernizacji polityki społecznej i walkę z wykluczeniem.

Podsumowanie

Przedstawiony Komunikat stanowi ważny głos wobec zmieniającej się szybko rzeczywistości. Zawarty w agendzie pakiet inicjatyw i rozwiązań najważniejszych problemów społecznych jest potrzebny wszystkim krajom poszerzonej Unii Europejskiej w świetle procesu globalizacji, który szeroko dotyka całe społeczeństwa, jak i poszczególnych ich członków. Rządy krajów Wspólnoty Europejskiej winny dołożyć wszelkich starań, aby zawarte w agendzie cele i kierunki działań nie pozostały jedynie hasłami, ale zostały wcielone w życie. Działanie te mogą spowodować, że wszystkie kraje członkowskie UE, będą w pełni uznawały europejskie wartości społeczne, do których zaliczamy m.in. dostęp do zatrudnienia i tworzenie lepszych, bezpiecznych miejsc pracy, edukacji, ochrony zdrowia, walkę z ubóstwem czy też promowanie dialogu społecznego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmniejszenie dystansu dzielącego zamożniejsze kraje Unii od krajów nowoprzyjętych, te z kolei powinny zrobić wszystko, aby w pełni dostosować swoje przepisy do standardów Unii Europejskiej, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których przyczyni się to do poprawy warunków życia mieszkańców poszczególnych krajów członkowskich.

Decyzja Prezydium KK nr 154/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków FP (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub dopasowania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Decyzja Prezydium KK nr 155/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą propozycję do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

 • dodanie w § 14 zapisu, który zawierałby regulację dającą możliwość wglądu osobie zdającej test umiejętności do sprawdzonego formularza egzaminacyjnego.

Decyzja Prezydium KK nr 156/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa RM w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej ZUS (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następującą uwagę do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej ZUS, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków:

 • zapisać w rozporządzeniu sposób regulacji dotyczącej zwrotu kosztów podróży członkowi Rady za przejazdy celem wzięcia udziału w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej, Zespołów Rady Nadzorczej lub przeprowadzenia konsultacji w centrali i terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.

Decyzja Prezydium KK nr 157/08
ws. opinii o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw:

 • Art. 1 pkt 1 stanowi, że spółdzielnię socjalną mogą założyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przytoczoną ustawą do organizacji pozarządowych nie zalicza się związków zawodowych. W rezultacie, związki zawodowe, zgodnie z projektem, nie będą mogły założyć spółdzielni socjalnej.
 • Art. 1 pkt 2 c) przyznaje prawo nabycia członkostwa w spółdzielni organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przytoczoną ustawą do organizacji pozarządowych nie zalicza się związków zawodowych. W rezultacie, związki zawodowe nie będą mogły nabyć członkostwa w spółdzielni socjalnej,
 • Art. 1 pkt 3 ust. 3 przewiduje przekazanie udziału przez organizację pozarządową lub gminę w formie użyczenia lub prawa użytkowania. W kilku słowach wyjaśnienia należy zauważyć, że członkowie w stosunku do spółdzielni mają obowiązek, zgodnie z art. 19 paragraf 1 ustawy prawo spółdzielcze, wnieść wpisowe oraz zadeklarowane udziały, zgodnie z postanowieniami statutu, natomiast art. 19 paragraf 2 odpowiedzialność członka za straty spółdzielni ogranicza do wysokości zadeklarowanych udziałów. Ponadto statut może przewidywać wniesienie przez członków, oprócz udziałów, wkładów na własność spółdzielni, w tym wkładów niepieniężnych. Udział jest to określona w statucie spółdzielni kwota pieniężna lub jej wielokrotność, którą członek powinien zadeklarować w formie pisemnej w deklaracji członkowskiej i wpłacić spółdzielni. Udział jest więc długiem członka wobec spółdzielni. Nie odzwierciedla ułamka wartości majątku spółdzielni. Dlatego trudno zrozumieć propozycję przekazania udziału w formie użyczenia lub prawa użytkowania. Nie wydaje się, aby udziałem można było dysponować w inny sposób jak, wpłata udziału przez członka i wypłata udziału przez spółdzielnię.

Nawiązując do argumentów przytoczonych w poprzednim punkcie, równie trudno jest zrozumieć propozycję zwolnienia organizacji pozarządowych lub gmin z obowiązkowej wpłaty kwoty pieniężnej na spółdzielnię, co stanowi istotę udziału i zastąpienie jej przeniesieniem lub obciążeniem własności rzeczy lub innych praw oraz dokonywaniem innych świadczeń dla spółdzielni socjalnej. Jak w takim przypadku kształtowałaby się odpowiedzialność członka za straty spółdzielni? Nie można pominąć również faktu, że przy zaproponowanym rozwiązaniu osoby fizyczne również powinny mieć prawo wyboru między wpłatą pieniężną na udział a świadczeniem w ramach udziału na rzecz spółdzielni. Samo prawo spółdzielcze takiej możliwości nie przewiduje. Z tego powodu trudno niedopatrzyć się w zaproponowanym rozwiązaniu nierówności podmiotów wobec prawa.

 • Art. 1 pkt 4 projektu ustawy (tj. art. 6 ust. 3 nowelizowanej ustawy) nadać następujące brzmienie:

"Spółdzielnia socjalna nie uiszcza jakichkolwiek opłat sądowych i kancelaryjnych w sprawach z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego, jak również opłat za ogłoszenia dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

 • Art. 1 pkt 7. Nie do przyjęcia jest propozycja dopuszczenia do zawierania między spółdzielnią socjalną a jej członkiem innej niż spółdzielczej umowy o pracę, a w szczególności umów o charakterze cywilnoprawnym: umowy zlecenia i umowy o dzieło. Ideą spółdzielni socjalnych jest wsparcie osób wykluczonych natomiast skazywanie osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej na niepewność i brak ochrony prawnej wynikającej z cywilnej podstawy uczestnictwa w działalności spółdzielni socjalnej jest zaprzeczeniem tej idei.
 • W art. 1 pkt 10 projektu na bardzo pozytywną ocenę zasługuje propozycja dotycząca zwrotu członkom spółdzielni środków pozostałych po likwidacji spółdzielni socjalnej, która nie korzystała ze środków publicznych na utworzenie spółdzielni. Jest to bardzo cenne rozwiązanie w szczególności w odniesieniu do spółdzielni socjalnych powstałych w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów. W dzisiejszym stanie prawnym w przypadku likwidacji takiej powstałej z przekształcenia spółdzielni socjalnej, członkowie otrzymają nie więcej jak 20% środków, resztę przekazywana jest na Fundusz Pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 158/08
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 159/08
ws. opinii o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu ustawy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • jeżeli ubezpieczony wyrazi zgodę na przekaz elektroniczny to w przypadku, gdy imienny formularz (RMUA) będzie potrzebny do przedłożenia np. w Narodowym Funduszu Zdrowia celem uzyskania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, a NFZ nie będzie honorować wydruku z komputera to pracodawca (płatnik) na wniosek ubezpieczonego będzie miał obowiązek wydania duplikatu w formie dokumentu jaki obecnie wydaje ubezpieczonemu.

Decyzja Prezydium KK nr 160/08
ws.opinii o projekcie uchwały RM w sprawie ustanowienia Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2008 - 2012

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2008 - 2012 pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych uwag.

Obowiązek opracowania strategii krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez państwa członkowskie Unii Europejskiej wynika z przyjętej przez: Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów - wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012, mającej na celu między innymi podniesienie wydajności i jakości w pracy.

Opiniowany projekt uchwały Rady Ministrów jest wypełnieniem tego obowiązku.

Prezydium KK uważa jednak, że nie do zaakceptowania jest całkowite pominięcie w projekcie udziału przedstawicieli pracowników we wszystkich zadaniach wyznaczonych dla osiągnięcia celów określonych w strategii Polski.

Konieczność funkcjonowania przedstawicieli pracowników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nakazuje Dyrektywa 89/391/ EWG z 1989r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy oraz przepisy polskiego kodeksu pracy. Według Państwowej Inspekcji Pracy istnieje ścisły związek pomiędzy funkcjonowaniem społecznego nadzoru a bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.

W rozdziale III zatytułowanym ,,Główne cele krajowej strategii dotyczącej BHP na lata 2008-2012", wśród wymienionych branż, których dotyczyć ma główny cel strategii, a mianowicie, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zabrakło branży transportu.

Uważamy, że kolejny cel strategii, likwidacja lub ograniczenie rodzajów ryzyka zawodowego, powinien dotyczyć także innych rodzajów ryzyka a nie tylko tych tradycyjnych jak: hałas, pyły przemysłowe czy substancje chemiczne. Podkreśla to nowa strategia Unii Europejskiej na lata 2007-2012.

W rozdziale IV doprecyzowania wymaga opis działań mających na celu wzmocnienie systemu ochrony pracy w Polsce, a mianowicie, na czym mają polegać:

 • wyposażenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w uprawnienia koordynujące politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • zmiany zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Bez propozycji szczegółowych rozwiązań trudno ocenić, czy działania te mogą przynieść oczekiwane rezultaty.

W dziedzinie wzmacniania wdrażania prawodawstwa wspólnotowego ważne jest, aby zmiany, uproszczenia lub uchylenia przepisów prawnych nie oznaczały ich deregulacji, tak, aby standardy dotyczące ochrony pracy nie zostały obniżone. Wymaga tego Strategia Wspólnoty UE w dziedzinie BHP na lat 2007-2012. Zwłaszcza uchylanie przepisów prawnych powinno się odbywać po ich dokładnej, gruntownej analizie i konsultacji z partnerami społecznymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, zwłaszcza zajmującymi się ochroną pracy w Polsce.

Decyzja Prezydium KK nr 161/08
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 162/08
ws. opinii o projekcie ustawy MF o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 30 czerwca 2008 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje zmiany o projekcie ustawy Ministra Finansów o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następujących obszarach:

 1. Uregulowania kwestii wspólnego opodatkowania małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz kwestie wspólnego opodatkowania małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP a drugi dla celów podatkowych ma miejsce zamieszkania w innym niż RP państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
 • jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium RP przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 90% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym.
 1. Rozszerzenia zakresu stosowania ulgi prorodzinnej na opiekunów prawnych i rodziny zastępcze.
 2. Doprecyzowania przepisu na korzyść podatnika samotnie wychowującego dziecko.
  W przypadku rozliczenia z dzieckiem pełnoletnim, uczącym się, z ustawy zniknie ograniczenie, które pozwala na ulgę tylko w przypadku nauki w polskich szkołach.
 3. Rozszerzenia katalogu zwolnień dotyczących odszkodowań otrzymanych na podstawie przepisów prawa geologicznego tak, aby zwolnieni z odszkodowania byli nie tylko właściciele, ale również dzierżawcy nieruchomości.
 4. Rozszerzenia katalogu zwolnień o: świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.
 5. Rozszerzenia katalogu zwolnień o kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych tych ustaw, finansowane z budżet państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej.
 6. Rozszerzenia zwolnienia z tytułu rehabilitacji otrzymane z zakładowych funduszy aktywności.
 7. Rozszerzono zwolnienia w zakresie alimentów. Proponuje się rozszerzenie zwolnienia z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
 8. Zmiana zasady przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego - proponowana zmiana dotyczy głównie możliwości przeznaczenia 1% również w korekcie zeznania podatkowego w określonym czasie. Aktualnie nie ma takiej możliwości. Projektodawca również umożliwia w przepisach wyrażenie zgody przez podatnika na przekazanie obdarowanej instytucji danych o darczyńcy (za jego zgodą), a także zmienia termin przekazania 1% organizacjom pożytku publicznego (ze względu na możliwość korekty zeznania).
 9. Zmiana zasad skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej, z której można aktualnie skorzystać tylko w przypadku kredytu na zakup mieszkania. Projektowana zmiana ma na celu umożliwienie skorzystania z tej ulgi także w przypadku kredytu refinansowego.
 10. Uchyla się zwolnienie związane z tzw. ulgą meldunkową. W zamian za to projektodawca chce przywrócić zwolnienie, które obowiązywało do końca 2006 r.

Prezydium KK negatywnie ocenia likwidację możliwości rozliczenia przez organ rentowy kwoty ulgi na dzieci oraz możliwości rozliczenia przez płatnika ulgi na dzieci, a przede wszystkim zmianę zasady rozliczania ulgi na dzieci ( proporcjonalnie do okresu sprawowania władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki lub funkcji rodziny zastępczej). Nałożony obowiązek dostarczenia odpisu aktu urodzenia dziecka jest niepotrzebną formalnością wobec funkcjonowania zbioru PESEL.

Wnosimy o dołączenie do katalogu zwolnień z opodatkowania, określonego w art. 21.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczeń przeznaczonych na pomoc socjalną wypłacanych z funduszu związków zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 163/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Mazowsze wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w nazwie parku "Park NSZZ Solidarność" w Legionowie.

Decyzja Prezydium KK nr 164/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w filmie o działaczach Nowosolskiej Solidarności realizowanego przez Nieformalną Grupę Artystyczną VEO Artist GROUP w ramach programu Komisji Europejskiej "Młodzież w Działaniu", na materiałach promujących film tj. folderach reklamowych, plakatach, płytach dvd i podczas koncertu promującego, który odbędzie się w Nowej Soli, przy czym należy zachować oryginalne kolory - białe tło, napis czerwony liternictwo i proporcje.

Decyzja Prezydium KK nr 165/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej Office of Case Study Research Uniwersytetu Yale, dla celów edukacyjnych.

Decyzja Prezydium KK nr 166/08
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego do PUZP dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia:

 1. Mirosława Kamieńskiego - Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON
 2. Cezarego Brzozowskiego - Wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON

do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 21 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 8 czerwca 1998 r. dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (nr rejestru U-LV).

Decyzja Prezydium KK nr 167/08
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.