Menu

21 sierpnia 2007 (174-187/2007)

Decyzja Prezydium KK nr 174/07
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza Mirosława Nowickiego jako przedstawiciela NSZZ "Solidarność" na funkcję członka Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Decyzja Prezydium KK nr 175/07
ws. upoważnienia do reprezentowania NSZZ "Solidarność" na spotkaniu wyborczym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia Mirosława Nowickiego do reprezentowania NSZZ "Solidarność" na spotkaniu w dniu 21.08.2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego zostanie dokonany wybór przedstawiciela organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Decyzja Prezydium KK nr 176/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

 • § 2 ust. 1 pkt 2 - badania z zakresu "kardiologii i chorób naczyń" zostały określone w sposób odmienny, niż badania z zakresu pozostałych dziedzin medycyny (neurologii, chorób płuc, okulistyki), co może powodować niejasności, co do rodzaju konkretnego badania, na które ma zostać wystawione skierowanie przez lekarza - członka zespołu orzekającego. Ponadto nasuwa się pytanie, czy takie określenie badań z zakresu kardiologii nie wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnostyki specjalistycznej w celu postawienia rozpoznania posiadanego przez stronę schorzenia, co nie jest zadaniem zespołów orzekających. Zaproponowana w rozporządzeniu klasyfikacja badań może stwarzać wiele problemów w stosowaniu przepisów w praktyce;
 • § 2 ust. 1 pkt 5 - analogiczny jak opisany wyżej problem może stwarzać zaproponowana w projekcie rozporządzenia klasyfikacja badań psychologicznych. Wielość metod badawczych, którymi może dysponować zespół wojewódzki np. dla oceny poziomu inteligencji, osobowości lub diagnozy neuropsychologicznej rodzi m.in. wątpliwości, kto ma decydować (kierujący czy wykonujący badania) o wyborze konkretnego testu czy testów do realizacji skierowania. Ma to także istotne znaczenia dla generowania skutków finansowych realizacji badań psychologicznych.
  Ponadto w § 2 ust. 1 pominięto np. badania z zakresu laryngologii, nie uwzględniono też usg jamy brzusznej czy tomografii. Należałoby po wymienieniu zakresów i rodzajów badań dopisać te oraz inne uzasadnione badania dodatkowe.
 • § 3 ust. 3 - 6 - zamknięty katalog specjalistów posiadających uprawnienia do kierowania na badania specjalistyczne może stwarzać problemy w stosowaniu przepisów w praktyce. Jest on wprawdzie dość szeroki, niemniej jednak nie uwzględnia niektórych specjalistów np. z zakresu chirurgii, którzy przewodniczą posiedzeniom składów orzekających. W związku z powyższym warto rozważyć otwarcie katalogu lekarzy uprawnionych do kierowania na badania specjalistyczne poprzez dopisanie słowa "w szczególności" w stosownym miejscu;
 • § 3 ust. 2 i 5 pominięci są psychiatrzy, którzy bezspornie winni mieć prawo kierować na wymienione w tych punktach badania;
 • § 3 ust. 7 pkt 3 - przepis ten stanowi, iż "skierowanie powinno być wystawione (...) gdy nie ma możliwości wykonania badania w powiecie, w którym znajduje się placówka zapewniająca osobie zainteresowanej podstawową opiekę zdrowotną" - zwrot "nie ma możliwości" jest pojęciem otwartym, stwarzającym dowolność jego interpretacji w zakresie okoliczności uzasadniających wykonanie badań w zespole orzekającym. Wydaje się, więc, iż punkt ten powinien zostać skonstruowany w ten sposób, aby wynikało z niego w sposób jednoznaczny, jakie sytuacje będą stanowiły podstawę do uznania, iż osoba zainteresowana nie może wykonać badań w miejscu zamieszkania;
 • § 4 ust. 5 - dotyczy sytuacji, w której osoba nie stawi się na badanie w terminie wyznaczonym. Wówczas przewodniczący wojewódzkiego zespołu wyznacza nowy termin badania w sytuacji, gdy uzna nieobecność za usprawiedliwioną. Przepis ten nie dotyczy następujących kwestii:
  po 1, nie określa, jakie konsekwencje zaistnieją dla strony w sytuacji, gdy nie stawi się na badanie w pierwszym terminie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności;
  po 2, nie określa, jakie konsekwencje zaistnieją dla strony w sytuacji, gdy nie stawi się na ona na badanie w nowym terminie;
  po 3, nie określa, jakie konsekwencje zaistnieją dla strony w sytuacji, gdy odmówi stawienia się na badanie w terminie wyznaczonym.
  Kwestia możliwości pozostawienia sprawy bez rozpoznania w sytuacjach związanych z niestawieniem się strony na badanie powinna być wprost uregulowana w przepisach rozporządzenia. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej przywrócenie terminu badania powinno następować w trybie KPA i być niezależne od uznania przewodniczącego wojewódzkiego zespołu.
  Ponadto w sposób wyraźny powinna zostać uregulowana kwestia kosztów dojazdu osoby na badania lekarskie. Z art. 262 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, iż "stronę obciążają te koszty postępowania, które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w jej interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie". Koszty badań lekarskich wykonywanych przez wojewódzki zespół nie w każdym przypadku będą mogły być traktowane jako koszty poniesione w interesie strony. W praktyce często można spotkać się z zapytaniem stron postępowania na temat zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie składu orzekającego, głównie, jeżeli koszty te są dość znaczące, ze względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania strony.
 • § 6 ust. 2 - określa termin, w którym zespół wojewódzki przesyła lub przekazuje wynik badania do zespołu powiatowego - powinno się to odbyć w terminie 3 dni roboczych od daty sporządzenia wyniku badania - powyższy termin wydaje się zbyt krótki i proponuje się jego wydłużenie do siedmiu dni roboczych.

Uwagi ogólne odnoszące się do uzasadnienia projektu rozporządzenia

Prezentując ogólną charakterystykę projektu rozporządzenia ustawodawca zawęża cel ustanowienia podstaw prawnych przeprowadzania badań medycznych i psychologicznych wyłącznie dla potrzeb zespołów wojewódzkich tj. w przypadku rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych przez organ I instancji. Natomiast z treści samego rozporządzenia (np. § 2 ust. 2, § 3, § 4 i inne) wynika, iż prawo do kierowania na wspomniane badania, wykonywane przez zespół wojewódzki na sprzęcie zakupionym ze środków funduszy Unii Europejskiej, posiadają także zespoły powiatowe.

Stąd przywołane wyżej zapisy projektu rozporządzenia są ze sobą sprzeczne, co skutkuje m.in. błędną oceną konsekwencji finansowych jego wdrożenia dla budżetu państwa. Wspomniana błędna ocena konsekwencji finansowych istnieje także niezależnie od wykazanej wyżej sprzeczności. Nie można przecież zakładać, że realizacja wysokospecjalistycznych badań zarówno medycznych jak i psychologicznych, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione (lekarzy, psychologów) nie pociągnie za sobą skutków finansowych zarówno w postaci wynagrodzeń specjalistów wykonujących wspomniane badania, jak i urzędników obsługujących proces ich realizacji i dokumentujących wyniki. Ponadto dodatkowe koszty generowane być muszą przez warunki techniczne pomieszczeń, w których wykonywane będą wspomniane badania, wymagane w projekcie niniejszego rozporządzenia (§ 8 i § 9). Warunki te wymuszają bowiem wynajęcie, co najmniej czterech dodatkowych pomieszczeń i wyposażenia ich w sposób spełniający wymagania jakim muszą odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zespoły wojewódzkie realizując swe ustawowe zadania nie dysponują bowiem aktualnie ani taką bazą lokalową, ani specjalistami mogącymi realizować wspomniane badania. Stąd logicznym wnioskiem, jaki się nasuwa jest konieczność zaplanowania w projekcie budżetu państwa na 2008 r. dodatkowych środków finansowych dla wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na realizację nowych zadań związanych z wykonywaniem badań specjalistycznych.

Otrzymaliśmy obietnicę od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, że zwróci się do Ministra Finansów o dopłaty na te cele z rezerwy budżetowej. Uważamy, że takie dopłaty są niezbędne. Niestety do dnia, w którym musimy przedłożyć niniejszą opinię, nie udało mi się skontaktować z Panem Ministrem w tej sprawie i dowiedzieć czy dotrzymał obietnicy.

Decyzja Prezydium KK nr 177/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie warunków sposobu oraz trybu gromadzenia danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz usuwania tych danych z Systemu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków sposobu oraz trybu gromadzenia danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz usuwania tych danych z Systemu.

Decyzja Prezydium KK nr 178/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 179/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie zwrotu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne:

- § 4 ust. 6 - dodać punkt 5) w brzmieniu "stopień niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej".

Zaproponowany instrument prawny powinien wspierać w pierwszej kolejności zatrudnianie tych osób niepełnosprawnych, które ze względu na stopień niepełnosprawności mają najbardziej utrudniony dostęp do rynku pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 180/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Decyzja Prezydium KK nr 181/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

- § 4 ust. 6 - dopisać punkt 9) " stopień niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której dofinansowanie dotyczy". Priorytetem powinien być zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osób niepełnosprawnych, których stopień niepełnosprawności pociąga za sobą konieczność poniesienia przez pracodawcę chcącego zatrudnić wspomnianą osobę niepełnosprawną, znacznych dodatkowych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, wynikających z niepełnosprawności, w stosunku do wyposażenia stanowisk pracy na równorzędnym stanowisku. Zastosowane priorytety oceny wniosków powinny łączyć jednocześnie funkcje zwrotu kosztów tworzenia z dostosowaniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Decyzja Prezydium KK nr 182/07
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego Solidarność w podręczniku multimedialnym, do nauki historii klasy szóstej szkoły podstawowej "Był sobie człowiek" wydanej przez firmę Young Digital Planet S.A.

Decyzja Prezydium KK nr 183/07
ws. opinii o projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej warunków pracy pracowników tymczasowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uważa, że przedstawiony projekt Dyrektywy zawiera unormowania, które budzą zastrzeżenia, ale także takie, które są w miarę korzystne dla pracowników tymczasowych. Do tych pierwszych trzeba zaliczyć brak ścisłego określenia słowa "informacje" zawartego w art. 8 projektu. Może to stwarzać wątpliwości interpretacyjne. Również pkt 4 w art. 5 budzi zastrzeżenia. Skrócenie poniżej 6 tygodni, w szczególnych przypadkach, zatrudnienia pracowników tymczasowych, może być formą dyskryminacji tej grupy w stosunku do pozostałych.

Wśród elementów pozytywnych, należy zwrócić uwagę na możliwość zatrudniania pracowników tymczasowych w agencjach zatrudnienia na czas nieokreślony, jak również możliwość szkoleń zawodowych, odbywanych między skierowaniami. Stworzenie takich możliwości daje szansę pracownikom tymczasowym na zorganizowanie się, tj. powstawanie organizacji związkowych i rad pracowników.

Generalnie projekt Dyrektywy można ocenić pozytywnie. Przedstawione propozycje mogą się przyczynić do zapewnienia większej stabilności w zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Decyzja Prezydium KK nr 184/07
ws. projektu informacyjno-promocyjnego Funduszy Europejskich pt. "Dotrzymać Kroku. Przestrzeń Społeczna w Funduszach Europejskich."

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym "Dotrzymać Kroku. Przestrzeń Społeczna w Funduszach Europejskich", którego wnioskodawcą jest Tysol Sp. z o.o.

Projekt jest skierowany do członków związku i ich rodzin, a jego celem poszerzenie wiedzy i świadomości w zakresie możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce, a także promowanie dobrych praktyk.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację ww. projektu edukacyjnego będą:

 • Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK, odpowiedzialny za Biuro Szkoleń i Programów Europejskich
 • Stefan Kubowicz - Skarbnik KK.

Decyzja Prezydium KK nr 185/07
ws. projektu edukacyjnego "Trzeci europejski Letni Uniwersytet pracy Wrocław, Polska 2008"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym "Trzeci europejski Letni Uniwersytet pracy Wrocław, Polska 2008", którego wnioskodawcą jest Fundacja Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (FISE).

Projekt jest skierowany do przedstawicieli z 25 krajów Unii Europejskiej a jego celem jest umożliwienie wymiany poglądów w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy, a także stworzenie platformy służącej nawiązaniu kontaktów.

Prezydium KK deklaruje wpłatę w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) zł.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację ww. projektu edukacyjnego będą:

 • Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK, odpowiedzialny za Biuro Szkoleń i Programów Europejskich
 • Stefan Kubowicz - Skarbnik KK.

Decyzja Prezydium KK nr 186/07
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 187/07
ws. poparcia dla organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Hucie Aluminium Konin - Impexmetal S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w pełni solidaryzuje się ze strajkującymi w obronie związkowców zwolnionych z pracy pracownikami Huty Aluminium Konin - Impexmetal S.A. w Koninie i postanawia zorganizować ogólnopolską akcję poparcia w formie pikiety w Koninie w dniu 24 sierpnia br.

Równocześnie Prezydium KK wnioskuje do Krajowego Funduszu Strajkowego o uruchomienie zgodnie z regulaminem środków na ten cel.

Prezydium KK wyznacza Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do koordynowania akcji.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.