Menu

22 października 2007 (226-23720/07)

Decyzja Prezydium KK nr 226/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 227/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 228/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy podmiotom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

Decyzja Prezydium KK nr 229/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM uchylającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag od projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Decyzja Prezydium KK nr 230/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.

Decyzja Prezydium KK nr 231/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do   projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych:

  • § 1 zmiana 3) punkt b) dotycząca § 4 pkt 4 po wyrazach "o których mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2-6" należy dodać wyraz "ustawy". Bez zaproponowanego uzupełnienia nie wiadomo do jakiego aktu prawnego odwołuje się projektodawca;
  • w § 1 zmiana 6) dotycząca § 10 ust. 1 proponujemy dodać po wyrazach "w terminie miesiąca od dnia" wyrazy "zakwalifikowania dziecka do przysposobienia i". W zaproponowanym brzmieniu przepisu brak uregulowania co się dzieje między zakwalifikowaniem dziecka do przysposobienia a przyjęciem informacji o dziecku przez wojewódzki bank danych. Dlatego proponujemy, by dzień przyjęcia informacji o dziecku przez wojewódzki bank danych następował niezwłocznie po dniu zakwalifikowania dziecka do przysposobienia.

Pozytywna opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uwarunkowana jest uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 232/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Decyzja Prezydium KK nr 233/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej:

  • w § 1 zmiana 2) dotycząca § 3 ust. 2 proponujemy dodać po wyrazach "wydatki związane z kosztami eksploatacji," wyraz "remontów". Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem projektu jest m.in. ujednolicenie zakresu stawki na utrzymanie lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Analogicznie do tytułów wskazanych w przypadku prowadzenia placówki w lokalu mieszkalnym, do których należą remonty, w zakresie stawki dla domu jednorodzinnego powinny być one również uwzględnione.

Pozytywna opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uwarunkowana jest uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 234/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Decyzja Prezydium KK nr 235/07
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie rodzin zastępczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 2007 r. w sprawie rodzin zastępczych:

  • w § 1 zmiana 2) dotycząca § 3 ust. 1 pkt 1 za zasadne uznajemy ustalenie stanu zdrowia dziecka na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich. Zauważamy jednak brak uregulowania trybu kierowania i przeprowadzania wspomnianych badań lekarskich;
  • w § 1 zmiana 4) dotycząca § 11a ust. 1 za cenną uważamy propozycję zwrotu kosztów zorganizowanej formy wypoczynku dzieci. Jednakże naszym zdaniem wymaga ona doprecyzowania. Zwrot kosztów oznacza pokrycie kosztów w 100%. Dlatego wyrażenie "zwrot kosztów" należy zastąpić wyrazem "dofinansowanie". W zaproponowanym zapisie brak doprecyzowania czy zwrot kosztów dotyczy tylko wypoczynku letniego czy np. skorzystanie z zorganizowanej formy wypoczynku zimowego oznacza niemożność dofinansowania zorganizowanej formy wypoczynku letniego w tym samym roku kalendarzowym. Należy również doprecyzować czy zaproponowana kwota dofinansowania (zwrotu kosztów) przysługuje na rodzinę zastępczą czy na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;
  • w § 1 zmiana 4) dotycząca § 11a ust. 3 brak doprecyzowania czy pomoc pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie przysługuje na rodzinę zastępczą czy na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;
  • w § 1 zmiana 4) dotycząca § 11b ust. 2 i 3 pozytywnie przyjmujemy propozycję waloryzacji podstawy miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. W projekcie zaproponowano, aby wskaźnik waloryzacji był równy wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Przypominamy, że w latach 2002 i 2007 w ustawie budżetowej zamieszczona była propozycja ustalenia tego wskaźnika na poziomie 0%. Dlatego proponujemy w ust. 3 po wyrazach "w państwowej sferze budżetowej" dodać wyrazy "ale nie niższy niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług."

Pozytywna opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" uwarunkowana jest uwzględnieniem powyższych uwag.

Decyzja Prezydium KK nr 236/07
ws. opinii o projekcie ustawy zmieniający ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 września 2007 r. zmieniający ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 237/07
ws. stwierdzenia kompetencji do zawarcia protokołu dodatkowego do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 zdanie 2 Statutu NSZZ "Solidarność" stwierdza, że Rada Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" jest właściwym statutowo organem NSZZ "Solidarność" w rozumieniu art. 24114 § 1 pkt 1 k.p. uprawnionym do zawarcia Protokołu dodatkowego nr 14 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Lasów Państwowych.

Prezydium KK stwierdza, że decyzją Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" upoważnionym do podpisania ww. protokołu dodatkowego jest Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" kol. Marian Pigan

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.