Menu

21 października 2008 (209-220/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 209/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa RM w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Prezydium KK NSZZ "Solidarność" uważa, że powoływana przez Prezesa Rady Ministrów Komisja, jest gwarantem ustanawiania w Polsce merytorycznych, zapewniających pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia norm narażenia na czynniki fizyczne i chemiczne w miejscu pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 210/08
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 211/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności oraz rodzajów kosztówi obowiązków informacyjnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po przeanalizowaniu projektu rozporządzenia z 2 września 2008 r. Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności oraz rodzajów kosztów i obowiązków informacyjnych wnosi następujące uwagi.

W projektowanym rozporządzeniu Minister Gospodarki wprowadza do funduszu innowacyjności dodatkowe ograniczenia w par. 9 ust. 1 polegające na tym, że przedsiębiorca będzie mógł korzystać z funduszu innowacyjności pod warunkiem, że co roku wykaże:

  • wzrost zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia w poprzednim roku budżetowym na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych;
  • wzrost wydatków na badania lub prace rozwojowe w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o kwotę większą niż kwota ulgi podatkowej uzyskanej z tytułu wykorzystania środków funduszu innowacyjności w poprzednim roku podatkowym;
  • wzrost przychodów netto ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Powyższy mechanizm jest nie do zaakceptowania, ponieważ uniemożliwia wykorzystanie funduszu innowacyjności.

Prezydium Komisji Krajowej proponuje, aby fundusz innowacyjności mógł być rozliczany w okresach dłuższych niż jeden rok, tj. zgodnie z propozycją Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" - 3 lata.

Decyzja Prezydium KK nr 212/08
ws. opinii o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. Nr 239, poz. 1071, z późn. zm.).

Decyzja Prezydium KK nr 213/08
ws. opinii o projekcie ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw europejskich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi zastrzeżeń do projektu ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw europejskich co do całokształtu opisanych w projekcie zmian strukturalnych jednostek rządowych odpowiadających za koordynację polityk europejskich.

Jednakże, w związku z treścią zapisów w art. 14, 15, 16 i 17 projektu ustawy opisujących procedurę postępowania wobec pracowników likwidowanego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i zmian regulujących sytuację prawną pracowników likwidowanego UKIE, Prezydium KK NSZZ uważa , że zapisy w projekcie ustawy nie zabezpieczają dostatecznie pracowników likwidowanego UKIE przed zwolnieniami z pracy wynikającymi z tej zmiany strukturalnej .

Prezydium KK zwraca się z formalnym wnioskiem do strony rządowej, aby zawarte w art. 14 - 17 regulacje jak i wszystkie nie zapisane procedury postępowania wobec pracowników likwidowanego UKIE były przedmiotem porozumienia dwustronnego wynegocjowanego i uzgodnionego przez stronę rządową z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników administracji rządowej.

Dokument zawartego porozumienia powinien przyjąć formalną nazwę "pracowniczego pakietu socjalnego dotyczącego pracowników likwidowanego UKIE".

Decyzja Prezydium KK nr 214/08
ws. "Deklaracji partnerów społecznych dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" akceptuje "Deklarację partnerów społecznych dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku stresu związanego z pracą" w wersji uzgodnionej przez zespół negocjacyjny KPP, PKPP "Lewiatan", OPZZ, ZRP oraz NSZZ "Solidarność". W szczególności poprzeć należy wyrażoną wspólnie wolę uwzględniania problematyki walki ze stresem w ramach negocjowanych układów zbiorowych pracy. Deklaracja ta stanowi ważny element wdrożenia w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą z dnia 8 października 2004 r.

Jednocześnie Prezydium KK zwraca uwagę, że skuteczne i powszechne osiągnięcie celów w/w porozumienia wymagać może zmian i uzupełnień w obowiązujących przepisach prawnych. Kwestię tę należy rozpatrzyć najpóźniej w trakcie przeglądu deklaracji zaplanowanego po 3 latach od jej podpisania.

Decyzja Prezydium KK nr 215/08
ws. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Naczelnej Radzie Zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" desygnuje Jacka Smagowicza oraz Zdzisława Maszkiewicza jako przedstawicieli NSZZ "Solidarność" do prac w Naczelnej Radzie Zatrudnienia nowej kadencji.

Decyzja Prezydium KK nr 216/2008
ws. przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w grupie roboczej EKZZ "Zabezpieczenie społeczne"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyznacza Agatę Baranowską-Grycuk na członka grupy roboczej "Zabezpieczenie społeczne" Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Decyzja Prezydium KK nr 217/08

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 218/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w dwóch dodatkach specjalnych do Faktu dla Wielkiej Brytanii i Irlandii poświęconych prawu pracy i warunkom zatrudnienia na Wyspach. Dodatki emitowane będą 23 i 30 października 2008 r.

Decyzja Prezydium KK nr 219/08

(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 220/08

(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.