Menu

15 lipca 2008 (131-134/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 131/08
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o emeryturach pomostowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po zapoznaniu się z przedstawionym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 18 czerwca 2008 r., żąda odrzucenia wyżej wymienionego projektu ustawy, ze względu na następujące wady:

  1. Projektodawca przekroczył zakres regulacji ustawowej wynikającej z art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS - rażąco ograniczając (w stosunku do pierwotnych założeń) zakres podmiotowego prawa do emerytury pomostowej, zakładając, że prawo do w/w emerytury przysługiwać będzie wyłącznie ubezpieczonym urodzonym w latach 1949-1968. Prawa do emerytury pomostowej zostaliby pozbawieni urodzeni po 31 grudnia 1968 r., zatrudnieni w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pozbawienie tych osób uprawnień może zostać uznane za naruszenie praw podmiotowych tymczasowych tych osób, chronionych na mocy art. 2 Konstytucji RP (zasada ochrony praw nabytych wywodzona przez Trybunał Konstytucyjny z zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej).
  2. Nadmiernemu zaostrzeniu ulegają kryteria nabycia prawa do emerytury pomostowej również poprzez ustanowienie warunku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że prawa do emerytury pomostowej pozbawione zostaną osoby, które po 31 grudnia 2008 r. spełnią warunki nabycia prawa do w/w emerytury, lecz prace w szczególnych warunkach rozpoczęły po 31 grudnia 1998 r., a także osoby, które do końca 2008 r. osiągnęły wymagane okresy pracy w tych warunkach, ale przed 1 stycznia 2009 r. zakończyły wykonywanie takiej pracy. Powyższe kłóci się z zasadą, że to kryteria medyczne oraz bezpieczeństwa publicznego są podstawowymi kryteriami kwalifikowania prac jako wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a nie data urodzenia ubezpieczonego lub rozpoczęcia czy też zakończenia pracy w w/w warunkach.
  3. Nie do zaakceptowania jest definicja prac w szczególnych warunkach, która nie uwzględnia wielu z nią związanych czynników ryzyka, a także definicja prac w szczególnym charakterze, odbiegająca znacznie od definicji uzgodnionej przez wszystkie strony, w tym przedstawicieli rządu, w Zespole Ubezpieczeń Społecznych TK ds. S-G w lipcu 2007 r. Ponadto stwierdzamy, iż kwalifikowaniem prac do warunków szczególnych powinny zająć się Komisje, w skład których weszliby przedstawiciele służb medycyny pracy, inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy oraz przedstawiciele pracodawcy i pracowników z zakładu pracy, którego wniosek byłby aktualnie rozpatrywany. Należałoby również ustalić tryb odwoławczy od decyzji w/w Komisji.
  4. Emerytury pomostowe proponowane w projekcie będą bardzo niskie i nie będą zapewniać możliwości utrzymania się osobom, które zdecydują się zaprzestać pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, co wynika z zastosowania tzw. mechanizmu zdefiniowanej składki. Konsekwencją tego mechanizmu będą bardzo niskie emerytury pomostowe i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co jest jednym z zasadniczych mankamentów projektu ustawy o emeryturach pomostowych.

Jednocześnie ponownie domagamy się zachowania trybu negocjacyjnego dotyczącego uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ustalonego z rządem w grudniu 1998 r. i w ramach Komisji Trójstronnej w maju 2005 r., potwierdzonych przez obecny rząd w Uchwale nr 31 TK ds. S-G z 3 kwietnia br. w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.

Decyzja Prezydium KK nr 132/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na wniosek Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ "Solidarność" w nazwie ronda przy zbiegu ulic Poznańskiej, J.Piłsudskiego i Stańczykowskiego w Kaliszu.

Decyzja Prezydium KK nr 133/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 134/08
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.