Menu

22 lipca 2008 (135-152/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 135/08
ws. założeń do badania "Ocena realizacji zasady partnerstwa na poziomie instytucjonalnym, krajowym i regionalnym w ramach SPO RZL
i PO KL"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do założeń do badania "Ocena realizacji zasady partnerstwa na poziomie instytucjonalnym, krajowym i regionalnym w ramach SPO RZL i PO KL" według opisu z dnia 27.06.2008 r.

Decyzja Prezydium KK nr 136/08
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o promocji zatrudnienia (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu ustawy MPiPS o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 1. W zakresie zmiany 3 dotyczącej art. 3 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje propozycje zmian związanych z likwidacją Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia. Wskazać należy, iż obecnie istnieje hierarchia planów działań w ramach porządku lizbońskiego, w ramach przyjętej przez Radę Ministrów 6 września Krajowej Strategii na rzecz Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2008; w ramach Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii lizbońskiej. Hierarchia ta pozwala na realizację przedsięwzięć i założeń przyjmowanych na szczeblu centralnym, a następnie w ramach społeczności lokalnych. "Rozproszenie" przedmiotowego dokumentu (KPDRZ) na tzw. dokumenty programowe spowoduje, iż Rada Ministrów uchwalać będzie bliżej nieokreślone akty prawne.
  W uzasadnieniu projektu ustawy nie odniesiono się nawet do tychże dokumentów, nie wyjaśniono przyczyny dokonania przedmiotowej zmiany - już z tego powodu można by przyjąć, iż jest to zamiana na niekorzyść osób będących "beneficjentami" ustawy o promocji zatrudnienia oraz samorządów terytorialnych, a także partnerów społecznych.

W wyniku zmiany znikają obowiązki Rady Ministrów, czego dowodem jest np. likwidacja dotychczasowego ust. 5 w art. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, a także wszystkich zapisów dotyczących obowiązków państwa w zakresie wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy. Znika obowiązek Rządu wspomagania restrukturyzacji zatrudnienia w sytuacji, gdy w Ministerstwie dopiero tworzy się nową politykę regionalną państwa.

Omawiane propozycje zmian są nieadekwatne zarówno do zapisów rozporządzenia Rady WE Nr 1083/2006 jak i ustawy z dnia 6 grudnia 2006r., o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiany te utrudnią monitoring, konsultację i opiniowanie partnerom społecznym przyuczonym do zachowań, w ramach corocznych planów działań na rzecz zatrudnienia.

Zmiany te osłabiają pozycję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zarówno w Rządzie jak i wobec problemów rynku pracy.

Zm. 3 - Art. 3 ust 2. W przepisie tym wymieniono ministrów, których współudział jest niezbędny w przygotowaniu dokumentów programowych. Nawet gdyby teoretycznie przyjąć, iż ww. dokumenty mogłyby właściwe funkcjonować w ramach prawnych rynku pracy, to należy stwierdzić, iż oprócz wymienionych w projekcie ministrów, w pracach nad dokumentami powinien również brać udział (z oczywistych względów ekonomicznych) minister właściwy do spraw finansów publicznych, centralnych, zawierających dane dotyczące rynku pracy.

Zm. 4 c) - Art. 4 ust. 4 projektu ustawy. Utworzenie przedmiotowych rejestrów powinno być obowiązkiem ministra, a nie jedynie możliwością. Ponadto należy rozważyć możliwość korzystania z danych zawartych w tychże rejestrach również innym instytucjom (poza publicznymi służbami zatrudnienia vide art. 6 ustawy), skoro również one realizują zadania związane z nowelizowaną ustawą.

 1. Nie do przyjęcia są zmiany w rozdziale 6 ustawy. Art. 18 ust. 5 pkt 4 projektu ustawy. Zwolnienie przedsiębiorców zagranicznych z obowiązku wpisu do rejestru agencji zatrudnienia uważamy za uregulowanie dyskryminujące polskie agencje.

Zm. 10 - zmiana dotycząca rozdziału 6 ustawy. Prezydium KK negatywnie opiniuje propozycję dotyczącą możliwości świadczenia przez agencje zatrudnienia wielu usług na podstawie jednego certyfikatu. Agencja zatrudnienia może świadczyć jedną kilka lub wszystkie usługi wskazane w ustawie. Uważamy, iż rozbieżność pomiędzy poszczególnymi rodzajami usług jest na tyle duża, iż wprowadzenie jednego certyfikatu dla wszystkich spowoduje brak kontroli nad wykonywaniem działalności przez agencje zatrudnienia, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na sytuację osób poszukujących pracę.

 1. Prezydium KK nie może wyrazić zgody na propozycje zaostrzające represje względem osób bezrobotnych w zmianach 11 (art. 20), 13 (art. 33) oraz 49 (art. 73).

Propozycja zmiany 11 dotycząca art. 20 ust. 3 pkt 6 pogarsza standard obsługi

- w miejsce pomocy bezrobotnemu pojawia się informacja dla bezrobotnych.

Ponieważ pracownicy publicznych służb zatrudnienia na potrzeby codziennej pracy definiowali sobie, czym jest uzasadniona, bądź nieuzasadniona odmowa przyjęcia - propozycji pracy, a przepis tego nie określa w zmianie 13 b w art. 33 ust 4 pkt 3 projektu ustawy, w artykule tym należy rozważyć możliwość wprowadzenia do projektu ustawy definicji legalnej uzasadnionej przyczyny (pozwalającej na precyzyjne ustalenie zasadności odmowy przyjęcia propozycji pracy). Poniżej proponowane brzmienie tej definicji:

"Uzasadniona odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, o której mowa w art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy oznacza odmowę wynikającą z zaproponowania osobie bezrobotnej pracy:

 • której wynagrodzenie jest rażąco niskie w stosunku do wartości pracy, która ma być świadczona przez osobę bezrobotną, przy czym wartość tego wynagrodzenia określa się poprzez wynagrodzenie przyjęte w stosunkach danego rodzaju.
 • nieodpowiadającej jej udokumentowanym kwalifikacjom zawodowym,
 • o warunkach nieodpowiadających jej stanowi zdrowia psychicznego lub fizycznego, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, bądź innym dokumentem stwierdzającym uszczerbek na zdrowiu,
 • uniemożliwiającej jej wykonywanie obowiązków rodzinnych w postaci sprawowania opieki nad osoba najbliższą,
 • do wykonania której niezbędne są szczególne uzdolnienia podczas, gdy osoba bezrobotna odpowiednich uzdolnień nie posiada,
 • w zakresie w jakim wykonywanie tej pracy byłoby sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz przepisami odrębnymi".

W zakresie zmiany 49 dotyczącej art. 73 Prezydium KK nie wyraża zgody na podwyższenie progów stóp bezrobocia uprawniających bezrobotnego do określonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także na likwidację 18 miesięcznego okresu pobierania zasiłku.

Jako uzasadnienie podajemy stałe obniżanie stopy bezrobocia, coraz mniejszą liczbą zasiłkobiorców, niskie kwoty zasiłku i wciąż długi okres poszukiwania pracy.

Zamiast represjonować trzeba, prowadzić lepszą politykę selekcji i wywiadu społecznego, przed podjęciem decyzji o przyznaniu zasiłku, a także objęcie wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych programem aktywizacyjnym niezwłocznie po zarejestrowaniu, w celu szybszego uzyskania zatrudnienia.

Prezydium KK nie wyraża też zgody na zmianę 17 w zakresie art. 36, znoszącą obowiązek pracodawców do informowaniu urzędu pracy o wolnych miejscach zatrudnienia. Bojkot pracodawców ww. przepisu był jedną z przyczyn słabości pośrednictwa pracy jak i utrudnieniem w dostępie do ofert pracy dla bezrobotnych. W rezultacie nie można było prowadzić wczesnej identyfikacji lokalnego rynku pracy, a zmiana tę sytuację pogorszy.

 1. W zakresie zmiany 44 dotyczącej art. 68 ustawy Prezydium KK negatywnie opiniuje zmianę polegającą na wykluczeniu związków zawodowych z procesu konsultacji związanego z wydatkowaniem środków z funduszu szkoleniowego. Rozwiązanie takie stanowi naruszenie prawa materialnego w postaci art. 181 k.p., jako że ogranicza prawo organizacji związkowych do reprezentowania i obrony praw oraz interesów osób do nich należących i zuboża politykę dialogu partnerskiego na najniższym poziomie zarządzania.
 2. Prezydium KK do zmian modernizujących działalność publicznych służb zatrudnienia dodać proponuje rozwiązanie prawne, uwalniające publiczne służby zatrudnienia od obowiązku ubezpieczania zdrowotnego bezrobotnych, jak i znaczącego zwiększenia etatów na pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.
 3. Mnogość kolejnych zmian i wielość poprawek nakazuje upomnieć się o jednolity tekst ustawy, dłuższe vacatio legis, słowniczek pojęć i rzeczowy komentarz.

Decyzja Prezydium KK nr 137/08
ws. opinii o Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2009

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" po przeanalizowaniu Założeń projektu budżetu państwa na rok 2009 stwierdza, że:

 1. Szacowany na poziomie 5,0% przyrost produktu krajowego brutto jest niemożliwy do oceny. Zakładany znaczny udział popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych we wzroście gospodarczym przy dławieniu przez rząd wynagrodzeń, szczególnie w sferze budżetowej oraz "parabudżetowej", może być trudny do zrealizowania, Z drugiej strony wzrost cen nośników energii będzie miał znaczący wpływ na wielkość PKB, co może oznaczać niedoszacowanie.
 2. Zaprojektowany wskaźnik inflacji na poziomie 2,9% jest z pewnością niedoszacowany. Znaczącym czynnikiem powodującym wzrost cen praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki są rosnące w bardzo szybkim tempie ceny ropy naftowej. Wzrost cen żywności spowodowany suszą i mniejszymi od przewidywanych zbiorami oraz przeznaczenie znacznych powierzchni upraw pod bardziej opłacalną uprawę biomasy powodują również stałą presję na poziom inflacji. Rosną również obciążenia gospodarstw domowych związane z podwyżką cen nośników energii (w tym gazu). Ponadto rośnie cena kredytów, ubezpieczeń, operacji bankowych. W związku z powyższym obawiamy się, że wszystkie mechanizmy (obniżka stawek podatkowych, ulga na dzieci, coroczna indeksacja emerytur i rent) zmierzające do wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych zostaną "przejedzone" przez wzrost cen. Na skutek tego nadal polski pracownik nie będzie miał szans na godną płacę, a emeryt na godna emeryturę.

Niedoszacowanie wskaźnika inflacji powoduje, że projekt wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej jest dalece niewystarczający.

 1. Aktualne są postulaty zawarte w uchwale KK nr 1/07 ws. harmonogramu zadań Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" na kadencję 2006 - 2010 oraz we wspólnym Stanowisku strony związkowej Trójstronnej Komisji w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń w 2009 r. stanowiące, że:
 • Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15%;
 • Zgodnie z porozumieniem Rządu RP z NSZZ "Solidarność" z 2007 r. z dniem 1 stycznia 2009 r. powinno nastąpić uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców. Zdecydowany sprzeciw budzi w tej sytuacji uchwalenie ustawy znoszącej ograniczenia dla wzrostu płac zarządów spółek;
 • Należy wypracować harmonogram zwiększenia minimalnego wynagrodzenia w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Relacja ta zgodnie z porozumieniem Rządu RP z NSZZ "Solidarność" oraz zgodnie z celem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinna osiągnąć poziom 50% wynagrodzenia przeciętnego.
 1. Założenia makroekonomiczne nie wskazują na tworzenie zachęt do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy oraz na skłonność do poszukiwania i podejmowania pracy ludności dotychczas biernej zawodowo.

Szczegółowe uwagi do budżetu państwa na rok 2009 będą przedstawione przez NSZZ "Solidarność" po otrzymaniu projektu ustawy budżetowej.

Decyzja Prezydium KK nr 138/08
ws. opinii do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw.

Decyzja Prezydium KK nr 139/08
ws. opinii do poselskiego (PiS) projektu ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje poselski (PiS) projekt ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw. Projekt złożony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości utrzymując zasadę określania wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia jest sprzeczny z porozumieniem między Rządem RP a NSZZ "Solidarność" z 27 sierpnia 2007 r.

W porozumieniu tym Rząd RP zobowiązał się do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu uchylenie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.

Decyzja Prezydium KK nr 140/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 141/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 142/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 143/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 144/08
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 145/08
ws. projektu edukacyjnego dofinansowanego z PO KL Priorytet 2, Poddziałanie 2.1.2
Tytuł projektu: "Promocja standardów społecznej odpowiedzialności
w przedsiębiorstwie"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym "Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie", którego wnioskodawcą jest PKPP "Lewiatan".

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 2. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

Decyzja Prezydium KK nr 146/08
ws. projektu dofinansowanego grantu Komisji Europejskiej, Linia budżetowa: 04.03.03.01, Stosunki Przemysłowe i Dialog Społeczny VP/2008/001. Tytuł roboczy projektu: "Równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym -Work-life balance"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, opracować i złożyć do Komisji Europejskiej projekt zatytułowany roboczo: "Równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym -Work-life balance". Planowani Partnerzy w projekcie to organizacje pracownicze z co najmniej dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej - Hiszpanii i Finlandii.

Głównym celem projektu będzie wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie "Work life balance".

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 2. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

Decyzja Prezydium KK nr 147/08
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku NSZZ "Solidarność" na ulotkach, bilbordach i plakatach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 28. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 148/08
ws. projektu dofinansowanego w ramach PO KL, Priorytet I, Podziałanie 1.3.2, Tytuł roboczy projektu: "Równowaga Praca - Dom"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, opracować i złożyć projekt zatytułowany roboczo: "Równowaga Praca - Dom", ubiegający się o dofinansowanie w ramach w ramach PO KL, Priorytet I, Podziałanie 1.3.2.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 2. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

Decyzja Prezydium KK nr 149/08
ws. projektu dofinansowanego z Linii budżetowej: 04.03.03.01, Stosunki Przemysłowe i Dialog Społeczny VP/2008/001 Tytuł roboczy projektu: "Conflict Conciliation and Mediation Services (CAMS)"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że Związek weźmie udział, jako partner w projekcie zatytułowanym "Conflict Conciliation and Mediation Services (CAMS)".

Celem projektu jest podniesienie świadomości pracowników i dostarczenie wiedzy w dziedzinie inteligentnego zużycia energii w ich miejscu pracy.

Prezydium KK deklaruje udział w działaniach projektowych na poziomie europejskim i narodowym w roli partnera w projekcie.

Z ramienia Prezydium KK odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 2. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

Decyzja Prezydium KK nr 150/08
ws. projektu edukacyjnego "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej"

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie OPZZ w roli partnera w projekcie pt. "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej", którego wnioskodawcą jest NSZZ "Solidarność".

Z ramienia Prezydium odpowiedzialni za realizację wyżej wymienionego projektu będą:

 1. Józef Mozolewski - Członek Prezydium KK
 2. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

Decyzja Prezydium KK nr 151/08
ws. ośrodka wczasowego Tarda

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na przeniesienie praw do nakładów (art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) dot. Ośrodka Wczasowego Tarda na NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańsk S.A. na podstawie umowy nr 1 i umowy nr 2 (Umowy stanowią załącznik do decyzji).

Do podpisania umów upoważnia się dwie osoby spośród niżej wymienionych:

 1. Janusz Śniadek - Przewodniczący KK
 2. Maciej Jankowski - Zastępca Przewodniczącego KK
 3. Stefan Kubowicz - Skarbnik KK

(projekt )

U M O W A Nr 1
zawarta w dniu ..... 2008 r. w Gdańsku pomiędzy działającymi wspólnie i w porozumieniu:

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku (80-855), przy ul. Wały Piastowskie 24, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059630, reprezentowanym przez:

1) .................

2).................

i

Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033976, reprezentowanym przez:

1).................

2).................

oraz:

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" Stoczni Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-873), przy ul. Na Ostrowiu 15/20, będący organizacją międzyzakładową NSZZ "Solidarność" posiadającą osobowość prawną na podstawie §17 Statutu NSZZ "Solidarność", reprezentowanym przez:

1) Romana Gałęzewskiego - Przewodniczącego Związku

2) Karola Guzikiewicza- Wiceprzewodniczącego Związku

i

Zakładowym Związkiem Zawodowym Stoczni Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-873), przy ul. Na Ostrowiu 15/20, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097627, reprezentowanym przez:

1) Waldemara Wilanowskiego - Przewodniczącego Związku

2) Mirosława Bratkowskiego - Wiceprzewodniczącego Związku

zwanymi dalej "organizacjami przejmującymi", której przedmiotem jest przeniesienie praw do nakładów na Ośrodek Wczasowy w Tardzie, położony w gminie Miłomłyn, poczynionych przez Zrzeszenie Związków Zawodowych.

§1

 1. Strona przekazująca przenosi nieodpłatnie na organizacje przejmujące, posiadane na mocy art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z poźn. zm.) prawo do zwrotu nakładów na Ośrodek Wczasowy w Tardzie położony w gminie Miłomłyn, poczynionych przez Zrzeszenie Związków Zawodowych - przekazany Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku przez Zrzeszenie Związków Zawodowych umową z dnia 26 maja 1971 r., na podstawie uchwały Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 22 marca 1971 r.
 2. Nakłady, o których mowa w §1, przysługują organizacjom przejmującym po połowie.

§2

Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy ponoszą organizacje przejmujące po połowie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną.

(projekt )

U M O W A Nr 2
zawarta w dniu ..... 2008 r. w Gdańsku pomiędzy:

- Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku (80-855), przy ul. Wały Piastowskie 24, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059630, reprezentowanym przez:

1) .................

2)................

a

- Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" Stoczni Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-873), przy ul. Na Ostrowiu 15/20, będący organizacją międzyzakładową NSZZ "Solidarność" posiadającą osobowość prawną na podstawie §17 Statutu NSZZ "Solidarność", reprezentowanym przez:

1) Romana Gałęzewskiego - Przewodniczącego Związku

2) Karola Guzikiewicza- Wiceprzewodniczącego Związku

§1

W związku z zawarciem umowy z dnia ........ dot. przeniesienia praw do nakładów (umowa w załączeniu) NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej zobowiązuje się do:

 1. przekazania NSZZ Solidarność" umów i innych dokumentów w związku z otrzymaniem nakładów w terminie 2 dni od ich otrzymania,
 2. pokrycia wszelkich kosztów podatków, opłat (o ile wystąpią) za NSZZ "Solidarność" w związku z przeniesieniem praw do nakładów w terminie 7 dni i ich okazania.

§2

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Decyzja Prezydium KK nr 152/08
ws. refundacji kosztów poniesionych w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w oparciu o par 8 pkt 2c regulaminu Krajowego Funduszu Strajkowego i uchwały KK nr 16/08 występuje do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o refundację poniesionych kosztów:

 • w 100% druku 100 tys. ulotek A5
 • w 100% druku 20 tys. plakatów A3
 • w 100% druku 1 tys. plakatów A1
 • w 100% zakupu 200 szt. dużych flag
 • w 100% druku 150 tys. gazetki
 • w 100% wykonanie 8 szt. transparentów
 • w 100% umieszczenie ogłoszenia w Tygodniku "Solidarność"
 • w 100% kosztów transportu poniesionych na akcję
 • w 100% kosztów technicznych takich jak: nagłośnienie, sanitariaty, ochrona, trybuna itd.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.