Menu

19 sierpnia 2008 (174-177/2008)

Decyzja Prezydium KK nr 174/08
ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi następujące uwagi do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  • art. 1 pkt. 7 lit. a) - zaproponowany mechanizm dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie promuje zatrudniania osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zaproponowane zróżnicowanie wysokości dofinansowania w kwotach 160%, 140% i 60% najniższego wynagrodzenia dla odpowiednio znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczenia wsparcia dla wszystkich grup niepełnosprawności do wysokości 75% kosztów płacy jest, w rzeczywistości, pozornym zróżnicowaniem pomocy w zależności od stopnia niepełnosprawności. W związku z powyższym należy liczyć się ze stopniowym odchodzeniem pracodawców od zatrudniania oraz od utrzymywania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto sprzeciw Związku budzi zrównanie wysokości dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy. Zdaniem Związku doprowadzi to do stopniowego rozmontowywania systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obawiamy się likwidacji części zakładów pracy chronionej i uniemożliwienie znalezienia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, których schorzenia kwalifikują do zatrudnienia tylko w warunkach chronionych.

Uważamy, że wyrównanie dofinansowania do wynagrodzeń w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy nie zwiększy zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych, a spowoduje jedynie przesunięcia części zatrudnionych z zpch na otwarty rynek pracy. Proponowane zmiany o charakterze systemowym, nie zostały poprzedzone analizą, jak ich wprowadzenie może mieć wpływ na zmiany rynku pracy osób niepełnosprawnych. W uzasadnieniu brak jest analizy możliwych skutków wprowadzenia tego zapisu. Ponadto, wprowadzanie tak ważkich rozwiązań nie powinno zachodzić pod presją czasu lecz powinno być poprzedzone szeroką konsultacją z partnerami społecznymi.

  • art. 1 pkt. 7 lit. d) - nie widzimy uzasadnienia zmniejszenia kwoty zwiększenia dofinansowania w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych. Uważamy, iż kwota zwiększenia dofinansowania powinna wynosić 75% najniższego wynagrodzenia, tak jak jest to w obowiązującym stanie prawnym.
  • art. 1 pkt. 8) - dotyczący ust. 2 art. 26 b. Osoba niepełnosprawna może znaleźć zatrudnienie u kilku pracodawców na cześć etatu. Dlatego nie widzimy uzasadnienia dla przyznania prawa do miesięcznego dofinansowania tylko jednemu pracodawcy osoby niepełnosprawnej gdy sytuacja na rynku pracy może zmuszać osoby niepełnosprawne do podejmowania pracy na cześć etatu u kilku pracodawców. Zdaniem Związku należy utrzymać obecne rozwiązanie uregulowane w art. 26 b ust. 3.
  • w projekcie brak propozycji zmian w zakresie dofinansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia br. obowiązku refundacji składek naraziło osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą na znaczne niedogodności związane z niewydolną obsługą nowego systemu. Niektórzy niepełnosprawni przedsiębiorcy do dnia dzisiejszego nie otrzymali zwrotu składek za miesiąc styczeń. Ponadto, w projekcie brak rozwiązań umożliwiających dochodzenie odsetek za niezachowanie przez PFRON terminu wypłaty refundacji składek. W związku z tym, wprowadzonych rozwiązań nie można uznać za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Dlatego do czasu wypracowania przez ustawodawcę skutecznych reform w tym zakresie proponujemy powrót do rozwiązań prawnych sprzed 1 stycznia 2008 r.

Decyzja Prezydium KK nr 175/08
ws. porozumienia z ECS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia:

  1. Janusza Śniadka - Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
  2. Macieja Jankowskiego - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
  3. Jerzego Langera - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

do podpisania porozumienia dot. używania znaku graficznego "Solidarność" - wersji chronionej prawem autorskim z Europejskim Centrum Solidarności.

Decyzja Prezydium KK nr 176/08
ws. wskazania organizacji zakładowej przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw
a

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w oparciu o postanowienia uchwały KK nr 20/05 § 9 ust. 3 wskazuje organizację zakładową przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarejestrowaną w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" pod nr 2222, jako podstawową jednostkę organizacyjną Związku w rozumieniu § 19 ust. 1 Statutu NSZZ "Solidarność"

Decyzja Prezydium KK nr 177/08
ws. rejestracji MKK w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie uchwały KK nr 29/04, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w Warszawie

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr "77".

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.