Menu

17 lutego 2009 (27-34/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 27/09
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje pozytywnie poselski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli.

Uzasadnienie:

Święto Objawienia, zwane świętem Trzech Króli, powinno być przywrócone jako dzień świąteczny, ponieważ jest najstarszym świętem chrześcijańskim. W roku 1960 władze komunistyczne odebrały to święto Narodowi Polskiemu.

NSZZ "Solidarność" przyłączyła się w roku 2008 do inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy o przywrócenie Święta Trzech Króli, pod którym zebrano ponad 600 tys. podpisów. Jednak Parlament RP odrzucił tę inicjatywę w pierwszym czytaniu, brutalnie lekceważąc tym samym ponad 1000-letnią tradycję Narodu Polskiego.

W 2009 r. powstał ponownie Komitet Inicjatywy ustawy obywatelskiej zbierający podpisy o przywrócenie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego, w którym czynny udział bierze NSZZ "Solidarność".

Niemniej należy podkreślić, że każda inicjatywa przywracająca tradycję, upamiętniająca historię i dbająca o pamięć Narodu Polskiego, może liczyć na wsparcie strony NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 28/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla kierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Decyzja Prezydium KK nr 29/09
ws. opinii o projekcie stanowiska Rządu RP do Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r. KOM(2008)774

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność' stoi na stanowisku, iż obecny kryzys na rynkach światowych wymaga uruchomienia specjalnych działań zmierzających do utrzymania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, a przede wszystkim do utrzymania jak największej ilości miejsc pracy. Komisja Europejska w swoim sprawozdaniu podkreśla pozytywny związek pomiędzy konkurencyjnością a odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, która w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej nabiera szczególnego znaczenia. Należy wzmacniać i premiować na forum europejskim tego typu społecznie odpowiedzialne postawy.

Prezydium KK uważa, iż konkluzje i zalecenia polskiego rządu na przyszłość wynikające z analizy konkurencyjności, ze względu na ich wagę i długofalowe skutki dla gospodarki powinny być jak najszerszej poddane debacie społecznej.

Decyzja Prezydium KK nr 30/09
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jednocześnie wnosi następujące uwagi:

  1. należy rozważyć wydłużenie okresu rozliczania funduszu innowacyjności do 3 lat, co dałoby możliwość realizowania poważniejszych przedsięwzięć, wymagających zaangażowania znaczących środków,
  2. uważamy za pilne rozpoczęcie prac nad docelową ustawą o wspieraniu innowacyjności, ujmującą całość tej problematyki, ponieważ współpraca nauki i gospodarki wymaga szerszego podejścia oraz większej liczby mechanizmów i narzędzi proinnowacyjnościowych.

Decyzja Prezydium KK nr 31/09
ws. opini o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu przekazywania przez PKP S.A. na konto Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przekazywania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych.

Decyzja Prezydium KK nr 32/09
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z przesłania Ministra Sprawiedliwości DL-P-V-4500-39/08 z dnia 16 stycznia 2009 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.) po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy wnosi o:

  1. doprecyzowanie treści nowelizowanego art. 158 ustawy w drodze dodania § 3 poprzez wskazanie dokładnych kryteriów pozwalających precyzyjnie stwierdzić "szczególną znajomość spraw pracowniczych" albo wyrażenie to z uwagi na jego niejednoznaczność usunąć.

Uzasadnienie: dodanie § 3 do art. 158, z którego treści wynika, iż ławnikiem w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Propozycja słuszna co do zasady w praktyce rodzi pytanie kto będzie weryfikował szczególną znajomość spraw pracowniczych? Taką szczególną znajomością oprócz czynnych prawników (radców prawnych i adwokatów) mogą pochwalić się kadrowi, pracownicy działów personalnych (zasobów ludzkich itp.), a więc osoby zatrudniane przez pracodawców. Innym osobom, w tym kandydatom związkowym, będzie trudno wykazać "szczególną znajomość spraw pracowniczych", chociaż niejednokrotnie z tytułu działalności związkowej wiedzą tak dysponują w dużym stopniu.

  1. dodanie do treści nowelizowanego art. 162 § 1 ustawy zwrotu "organizacje związkowe" po wyrażeniu "inne organizacje społeczne, zawodowe".

Uzasadnienie: Proponowana przez NSZZ "Solidarność" zmiana w istocie rzeczy stanowi wniosek o utrzymanie w tym zakresie regulacji dotychczasowej. Przyjęcie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w tym zakresie rodzić będzie wątpliwości, co do uprawnienia związków zawodowych do zgłaszania kandydatów na ławników. Regulacja w tym zakresie musi jednoznacznie wskazywać związki zawodowe jako uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników z uwagi na sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  1. zastąpienie oświadczenia o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oświadczeniem o braku ukarania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne; pkt 2 art. 162 § 2 otrzymałby wtedy brzmienie "2) oświadczenie kandydata, że nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.

Uzasadnienie: Pozostawienie przepisu w brzmieniu projektu po pierwsze znosiłoby konstytucyjny i europejski standard w zakresie prawa obywatelskich jakim jest zasada domniemania niewinności (zob. art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich I Politycznych), po drugie mogłoby de facto stanowić narzędzie eliminacji kandydatów "związkowych" na ławników poprzez wszczęcia postępowań przygotowawczych z szeroko rozumianych "przyczyn politycznych", które być może nawet zostałyby umorzone, ale sama informacja o toczącym się postępowaniu - niezależnie od jego wyniku - czyniłaby takiego kandydata nieodpowiednim.

Decyzja Prezydium KK nr 33/09
ws. ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia, że organizatorami ogólnokrajowych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ("28 Kwietnia") w roku 2009, będą Komisja Krajowa oraz Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność".
Jednocześnie Prezydium KK apeluje do wszystkich organizacji zakładowych, struktur regionalnych i branżowych oraz wszystkich członków Związku o uczczenie "28 Kwietnia", we własnych strukturach organizacyjnych.

Decyzja Prezydium KK nr 34/09
(do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.