Menu

29 września 2009 (178-184/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 178/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 179/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 180/09
(do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 181/09
ws. opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia zamieszczenie przepisów dotyczących ułatwiania podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w samym Kodeksie pracy. Jest to rozwiązanie, które dobitniej niż dotychczas podkreśli wagę podstawowego obowiązku pracodawców wyrażonego w art. 17 Kodeksu pracy.

Niewątpliwie korzystne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, w jakich sytuacjach pracownik ma obowiązek uczestniczyć w podnoszeniu kwalifikacji. W szczególności pozytywnie należy ocenić zagwarantowanie pracownikom czasu wolnego lub innego dnia wolnego w razie podnoszenia kwalifikacji poza czasem pracy.

Należy jednak również podkreślić, że mało czytelne jest rozgraniczenie pomiędzy poszczególnymi rodzajami pomocy. Nie jest w szczególności jasne, czy zamierzeniem ustawodawcy było wprowadzenie trzech odrębnych sposobów podnoszenia kwalifikacji, tj, obowiązkowej (art. 1031), innej niż obowiązkowa lecz odbywająca się na polecenie pracodawcy (art. 1032) oraz odbywającej się bez skierowania pracodawcy (art. 1033 § 3). Wskazane regulacje są niejasne, przez co mogą stwarzać poważne problemy interpretacyjne w praktyce.

W szczególności problemy może rodzić wzajemna relacja przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji, do których pracownik jest zobowiązany oraz pozostałych szkoleń.

Wątpliwości budzi również niemal całkowita rezygnacja z określenia w przepisach wymiaru urlopu szkoleniowego i pozostawienie tej kwestii do regulacji umownej. W praktyce pracodawcy, wykorzystując taką sytuację, będą udzielali urlopów szkoleniowych w wymiarze nie odpowiadającym rzeczywistym potrzebom.

Negatywnie należy również ocenić zawężenie katalogu sytuacji, w których pracownik nie ma obowiązku zwrotu pomocy w razie rozwiązania stosunku pracy w stosunku do katalogu, który zawierało dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra pracy i Polityki Socjalnej. W szczególności razi brak wskazania rozwiązania stosunku pracy w razie braku możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji przez określony czas może być niemożliwy do zrealizowania wskutek określonych działań pracodawcy, polegających np. na nie przedłużeniu umowy o pracę zawartej na czas określony.

Decyzja Prezydium KK nr 182/09
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy (z dnia 31 sierpnia 2009 r.) o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • pozytywnie ocenia zawartą w projekcie propozycję sukcesywnego zwiększania kwoty wydatków na prewencję wypadkową, docelowo do 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe;
  • uważa za zasadne określenie programów i sprecyzowanie podejmowanych w ich ramach działań finansowanych ze środków przeznaczonych na prewencję wypadkową;
  • zasadą powinno być, że jednostki naukowe realizujące te zadania powinny być wyłaniane w drodze otwartego konkursu. Ta sama zasada powinna dotyczyć wyłaniania koordynatora działań prewencyjnych w dziedzinie badań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie Prezydium KK uchyla Decyzję nr 136/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczącą projektu ustawy (z dnia 22 czerwca 2009 r.) o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 183/09
ws. opinii o poselskim projekcie ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje pozytywnie projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli.

Uzasadnienie

Święto Objawienia, zwane świętem Trzech Króli, powinno być przywrócone jako dzień świąteczny, ponieważ jest najstarszym świętem chrześcijańskim. W roku 1960 władze komunistyczne odebrały to święto Narodowi Polskiemu.

NSZZ "Solidarność" przyłączyła się w roku 2008 do inicjatywy obywatelskiej projektu ustawy o przywrócenie Święta Trzech Króli, pod którym zebrano ponad 600 tys. podpisów. Jednak Parlament RP odrzucił tę inicjatywę w pierwszym czytaniu, brutalnie lekceważąc tym samym ponad 1000-letnią tradycję Narodu Polskiego.

W 2009 r. powstał ponownie Komitet Inicjatywy ustawy obywatelskiej zbierający podpisy o przywrócenie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego, w którym czynny udział wziął NSZZ "Solidarność".
Niemniej należy podkreślić, że każda inicjatywa przywracająca tradycję, upamiętniająca historię i dbająca o pamięć Narodu Polskiego, może liczyć na wsparcie strony NSZZ "Solidarność".

Decyzja Prezydium KK nr 184/09
ws. zatwierdzenia Regulaminu Wewnętrznego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

  1. Prezydium Komisji Krajowej zatwierdza na podstawie uchwały KK nr 17/08 zmienionej uchwałą KK nr 18/09 § 17 ust. 2 Regulamin Wewnętrzny Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ze zmianami przyjętymi przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy w dniu 21 maja 2009 r., dostosowany do postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego.
  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.