Menu

17 lipca 2000 (106-114/2000)

Stanowisko Prezydium KK nr 106/2000 ws. zasiłków przedemerytalnych

W związku z wprowadzeniem z dniem 6 maja br. poselskiej zmiany art. 37j ust. 5 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. ograniczono dotychczasowe prawo pracowników do wyższego zasiłku przedemerytalnego. Podobnie, przyjęta następnie przez Ministra właściwego ds. pracy interpretacja działa niekorzystnie na sytuację zwalnianych pracowników.
Obecnie powiatowe urzędy pracy wydają decyzje o przyznaniu podwyższonego zasiłku przedemerytalnego jedynie w sytuacji zwolnień 100 pracowników przez jeden zakład pracy na terenie jednego powiatowego urzędu pracy.
Prezydium KK zwraca się do Ministra Właściwego ds. pracy o wydanie interpretacji korzystniejszej dla pracowników (w tym wypadku bez wymogu zwolnienia przez jeden zakład pracy).
Niezależnie od powyższego Prezydium KK zwraca się do Klubu Parlamentarnego AWS o nowelizację spornego artykułu ustawy o zatrudnieniu w duchu uchwały Nr 10 XI KZD (tak, aby pracownicy, którzy utracili pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i nabyli prawo do zasiłku przedemerytalnego, otrzymali zasiłek w wysokości 160% zasiłku dla bezrobotnych, bez względu na ilość zwalnianych pracowników).

Decyzja Prezydium KK nr 107/2000 ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa na 2000 r. programów inicjowanych przez organy samorządu województwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 12 czerwca 2000 r. ws. zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa na 2000 r. programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Zdaniem Prezydium KK projekt ma szansę dobrze służyć społecznościom, które są najbardziej narażone na strukturalne bezrobocie (rolnicy, bezrobotni na wsi, mali i średni przedsiębiorcy w gminach miejsko-wiejskich, nie przekraczających 15 tys. mieszkańców). Warunkiem, aby to było  spełnione jest:
- wydłużenie okresu działania rozporządzenia na rok 2001,
-  uzupełnienie algorytmu przekazywania środków rezerwy dla województw o dodatkowe   mierniki jak np.:
- aktualna stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie,
- dynamika wzrostu bezrobocia,
- liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
- liczba bezrobotnych w stosunku do pracowników poza rolnictwem,
- liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy.
Poszerzenie algorytmu o wyżej wyliczone wskaźniki uczyni podział środków rezerwy właściwszym dla realizacji celów rozporządzenia. Do obsługi tych środków zdaniem Prezydium KK winny być wykorzystane wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

Decyzja Prezydium KK nr 108/2000 ws. opinii o rozporządzeniu RM zmieniającego zasady wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Decyzja Prezydium KK nr 109/2000 ws. opinii o  rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

Decyzja Prezydium KK nr 110/2000 ws. publikowania dokumentów związkowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia, że dokumenty wydawane przez Komisję Krajową oraz Prezydium KK, dotyczące kwestii finansowych oraz nadzorczo-właścicielskich lub innych, określone jako poufne (dopisek: do użytku służbowego) będą udostępniane wyłącznie statutowym organom Związku oraz indywidualnie członkom Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej na ich wniosek.

Decyzja Prezydium KK nr 111/2000 ws. rejestracji MKK przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 502/95, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr „42”.

Decyzja Prezydium KK nr 112/2000 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 113/2000 ws. sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w 1999 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na podstawie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP za 1999 rok przedstawionego na posiedzeniu KK w dniu 13 czerwca br. ocenia pozytywnie zaangażowanie Inspekcji w realizowaniu jej zadań tj. egzekwowania przestrzegania prawa pracy w zakładach. Z dużą satysfakcją odnotowujemy lepszą współpracę PIP  z  NSZZ „Solidarność”.
Aktywne, zwłaszcza w ostatnim okresie, współdziałanie naszych instytucji, konieczne z  uwagi  na  rosnącą  ilość  skarg   pracowniczych  oraz problemów  związanych z ochroną pracy w zakładach, może przyczynić się do skuteczniejszej obrony praw pracowniczych.

Decyzja Prezydium KK nr 114/2000 (do użytku służbowego)

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.