Menu

3 lipca 2000 (102-103/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 102/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. rodzin zastępczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych.
 Stwierdzamy, że przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia RM z maja 2000 r. nie zawiera propozycji zwiększenia pomocy dla rodzin zastępczych poprzez zmianę kryterium dochodowego od 2001 r. Taką propozycję zawierał projekt z 26 kwietnia 2000 r. przedstawiony do zaopiniowania przedstawicielom partnerów społecznych wchodzących w skład Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.
 Przypominamy, że w wyniku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zmieniono podstawę naliczania świadczeń dla rodzin zastępczych. Zamiast kwoty bazowej, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (aktualnie 1540 zł) stosuje się jako podstawę kwotę niższą, wynoszącą od 1.06.2000 r. (po ostatniej waloryzacji) 1387 zł.
 NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się szukaniu oszczędności budżetowych kosztem dzieci oraz rodzin najuboższych żyjących w trudnych warunkach ekonomicznych. Takie działanie sprzeczne jest z deklarowaną polityką prorodzinną.  Może w efekcie doprowadzić do zmniejszenia ilości rodzin zastępczych, co oprócz trudnych do oszacowania strat moralnych odbije się także na budżecie państwa, miejsca w domach dziecka są bowiem trzy-, czterokrotnie droższe.

Decyzja Prezydium KK nr 103/2000 ws. pełnomocnictwa na WZA Małopolska-Press S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komisję Krajową uchwałą KK nr 563/97 oraz art. 405 Kodeksu handlowego ustanawia Leszka Jankowskiego pełnomocnikiem do reprezentowania NSZZ „Solidarność” jako akcjonariusza „Małopolska-Press” Spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki w dniu 7 lipca 2000 r. i upoważnia do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w następujących sprawach:
1. Podjęcia uchwał zamykających rok obrachunkowy zgodnie z opinią Rady Nadzorczej.
2. Udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej.
3. Powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki: Leszka Jankowskiego, Stefana Kubowicza, Jana Mosińskiego
i powołania na jej przewodniczącego Leszka Jankowskiego.
4. W sprawie podjęcia decyzji co do dalszego funkcjonowania Spółki, o ile nie zajdą żadne istotne względy przemawiające za zmianą decyzji, zobowiązuje się pełnomocnika do głosowania za rozwiązaniem Spółki.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.