Menu

20 czerwca 2000 (80-91/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 80/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. stopni specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”.

Decyzja Prezydium KK nr 81/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia  RM ws.  zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, pod warunkiem uwzględnienia następujących zastrzeżeń:
Nie akceptujemy propozycji prowadzących do umożliwienia maksymalnego wchłonięcia   wypłacanego dotychczas dodatku służbowego poprzez:
1. Podwyższenie kategorii zaszeregowania dla niektórych stanowisk takich jak:
• wójt, burmistrz w gminie
• z-ca wójta, burmistrz
• skarbnik gminy
• sekretarz gminy
2. podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia wyłącznie w kategoriach XVI-XXII (zał. nr 1 projektu).
Uważamy, że jeżeli jednak zostanie utrzymany zamiar podwyższenia maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzeń, winno to nastąpić proporcjonalnie we wszystkich kategoriach zaszeregowania, co stworzy  możliwość  przeszeregowań wszystkim grupom pracowników.

Decyzja Prezydium KK nr 82/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. podmiotów uprawnionych do prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, stażu pracy i kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podmiotów uprawnionych do prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, stażu pracy i kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach.

Decyzja Prezydium KK nr 83/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws.  zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego: Uważamy za przedwczesną i nieuzasadnioną propozycję wyodrębnienia w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabeli kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych kierowników i zastępców kierowników, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
Naszym zdaniem takie wyodrębnienie powinno nastąpić po zakończeniu obecnie trwających w Parlamencie RP prac legislacyjnych nad nowelizacją Działu XI Kodeksu pracy. Nowelizacja ta określi bowiem grupy pracowników samorządowych, dla których nie będzie można zawierać układów zbiorowych.

Decyzja Prezydium KK nr 84/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws.  szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" akceptuje  projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymywania pomocy lub jej odmowy.
Proponowane rozwiązanie oznacza spełnienie wymogu Konwencji Genewskiej z 1951 roku wypracowania sposobu pomocy w procesie integracji uchodźców oraz wypełnienie delegacji zawartej w art. 24a ustawy o pomocy społecznej w sprawie uruchomienia indywidualnych programów integracji dotyczących uchodźcy i jego rodziny.

Decyzja Prezydium KK nr 85/2000 ws. opinii o projekcie nowelizacji rozporządzenia prezesa RM ws. określenia stanowisk urzędniczych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagradzania oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Decyzja Prezydium KK nr 86/2000 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" odrzuca  planowane  podwyższenie  stawek podatku VAT  na  materiały i roboty budowlane, sprzedaż mieszkań, niektóre produkty żywieniowe, książki, towary dla dzieci, w tym  pomoce szkolne, bowiem spowoduje ono wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych i obniżenie poziomu życia rodzin.
Prezydium  KK  zwraca uwagę, że zmianom podatku VAT towarzyszyć powinny propozycje systemowe, szczególnie w zakresie polityki mieszkaniowej państwa, które łagodziłyby skutki dostosowania do dyrektyw Unii Europejskiej.
Prezydium KK sprzeciwia się wzrostowi stawek podatku VAT  w stosunku do towarów szczególnego znaczenia przeznaczonych dla dzieci, w tym pomocy naukowych  oraz specjalistycznego sprzętu szkolnego i przedszkolnego, gdyż rząd nie proponuje rozwiązań kompensujących wzrost kosztów z tego tytułu, zapobiegających obniżeniu dotychczasowych standardów życia i nauki najuboższych.
Ponadto należy rozważyć dostosowanie tempa wprowadzenia wyższych stawek podatku do realistycznej daty wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Uwagi szczegółowe do opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Ad art.1
Zastosowanie w latach przyszłych podatku VAT przy:
• sprzedaży mieszkań w spółdzielczości i budownictwie wielomieszkaniowym,
• przydziale przez spółdzielnie mieszkaniowe lokalu mieszkalnego w ramach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
• przeniesieniu na rzecz członków spółdzielni własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,
• sprzedaży własnościowego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego lub innych domów o ile będzie korzystne dla spółdzielni mieszkaniowych i firm budowlanych (możliwość odliczeń podatku VAT), o tyle spowoduje negatywne skutki w postaci zwiększenia ceny sprzedaży mieszkań.
Projekt zakłada także objęcie podatkiem od towarów i usług od 2001 roku materiałów i robót budowlanych w wysokości 12%, co wpłynie negatywnie na rozwój budownictwa indywidualnego oraz skutecznie ograniczy popyt na mieszkania, których cena nabycia będzie podwyższona o 12% i będzie zbyt wysoka dla ostatecznego nabywcy. Może to ułatwić firmom budującym mieszkania odliczenie VAT od zakupu materiałów budowlanych, który do tej pory podwyższał koszty wytworzenia budynku, od podatku należnego wynikającego ze sprzedaży wyżej wymienionych obiektów.
Należy zauważyć, że obecnie  opłata za przydział mieszkaniowy nie jest pobierana.

Ad art.7 ust.1.
Zaniepokojenie budzi projekt zniesienia zwolnień od podatku VAT przy sprzedaży  podstawowych produktów żywieniowych, między innymi:
a) produktów przemysłu mięsnego (3%),
b) produktów przemysłu rybnego (3%),
c) mleka (3%),
d) produktów usług polowych i ogrodnictwa (3%),
e) produktów hodowli, gospodarki leśnej i łowieckiej (3%).
Należy nadmienić, że od 01.01.2002 stawki wzrosną do 7%.

Ad art.14
Ustawa zakłada obniżenie limitu obrotu uprawniającego podatników VAT do zwolnień podatkowych do kwoty 40 000 zł (10 000 EURO), co należy ocenić negatywnie z punktu widzenia rozwoju małych firm w pierwszym etapie ich działalności.

Ad art. 14 ust.1a
Kontrowersyjne z punktu widzenia małych firm usługowych wydaje się być zniesienie zwolnienia od podatku VAT osób opodatkowanych w formie karty podatkowej  (dotyczy niektórych rodzajów świadczonych usług).

Ad art. 15 ust 4d
Brak uzasadnienia do zastosowania rozwiązania.

Decyzja Prezydium KK nr 87/2000 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 88/2000 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 89/2000 ws. kontroli nielegalnego zatrudnienia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządu RP o przygotowanie w trybie pilnym nowelizacji ustawy o zatrudnieniu z 14 grudnia 1994 r. i przekazanie w niej kompetencji kontroli legalności zatrudnienia poszczególnym wojewodom. Obecny stan prawny powoduje paraliż służb kontroli legalnego zatrudnienia, a dalsza bezczynność rządu w tej sprawie doprowadzi do wzrostu zatrudnienia nielegalnego.
Pracujący „na czarno” są wykorzystywani przez pracodawcę, nie mają szans organizacji związku zawodowego, nie podlegają układom zbiorowym, pracują często za płacę niższą niż minimalna, w warunkach sprzecznych z przepisami bhp, w większym niż ustawowy wymiar czasu pracy, a ich składki na ubezpieczenia społeczne nie są płacone. Ponadto uszczuplane są dochody do budżetu, co dodatkowo upośledza wydatki na sferę socjalną, edukację i obniża płace sfery budżetowej.

Decyzja Prezydium KK nr 90/20000 ws. upoważnienia do negocjacji pakietu gwarancji pracowniczych TP S.A.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważnia Radę Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A. do negocjowania z konsorcjum France Telecom - Kulczyk Holding pakietu gwarancji pracowniczych oraz upoważnia Elżbietę Pacułę - przewodniczącą Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” do podpisania wynegocjowanych zapisów.

Decyzja Prezydium KK nr 91/2000 ws. upoważnienie do wyznaczenia pełnomocnika NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej działając w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jako wspólnika Spółek „Zurich – Solidarni” Sp. z o.o. i „Zurich – Solidarni Polska” Sp. z o.o. upoważnia Janusza Śniadka – Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej i Leszka Jankowskiego – Skarbnika Komisji Krajowej do wyznaczenia pełnomocnika NSZZ „Solidarność” na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników tych spółek, które odbędą się w czerwcu br. i upoważnia go do głosowania zgodnie z instrukcją udzieloną mu przez wyżej wymienionych uwzględniającą wskazania Prezydium Komisji Krajowej w tym zakresie.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.