Menu

30 maja 2000 (61-66/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 61/2000 ws. opinii o rozporządzeniu ws. zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje pozytywnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Decyzja Prezydium KK nr 62/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.4.2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Stanowisko Prezydium KK nr 63/2000 ws. zapewnienia powiatom środków finansowych na programy przeciwdziałanie bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po uzyskaniu informacji z Naczelnej Rady Zatrudnienia o braku  środków finansowych w Funduszu Pracy na realizację powiatowych programów przeciwdziałania bezrobociu wynegocjowanych z Krajowym Urzędem Pracy zwraca się do ministra właściwego ds. pracy o  zapewnienie środków Funduszu z budżetu państwa, aby starostowie mogli niezwłocznie przystąpić do realizacji wszystkich uzgodnionych programów.

Decyzja Prezydium KK nr 64/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. placówek opiekuńczo-wychowawczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.4.2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W załączeniu przesyłamy szczegółowe uwagi opracowane przez Krajową Sekcję Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” z prośbą o ich pozytywne rozpatrzenie.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 64/ 2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. placówek opiekuńczo-wychowawczych

1) par. 3, pkt 5
Należy określić i doprecyzować, jakie przeciwwskazania mogą uniemożliwić przebywanie w placówce dzieciom niepełnosprawnym. Wyjaśnić należy również czy projektodawca rozumie przez to konkretne dysfunkcje lub rodzaje schorzeń uniemożliwiające pobyt, czy wymaga przystosowania placówki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
2) par. 4, ust. 2, pkt c
Należy doprecyzować, czy kształcenie dziecka w placówce interwencyjnej ma się odbywać na miejscu w placówce, czy w szkole publicznej.
3) par. 4, ust. 2, pkt e
Proponujemy zapis: utrzymuje kontakt z rodziną i współpracuje z nią.
4) par. 4, ust. 3, pkt c
Należy wyjaśnić, o jaką  rodzinę chodzi (biologiczną, adopcyjną) i co należy rozumieć przez określenie rzeczywiste usamodzielnienie się.
5) par. 5, ust. 1, pkt d
Należy dokładniej wyjaśnić, na czym ma polegać w praktyce wspieranie dziecka w przygotowaniu do samodzielnego życia.
6) par. 6, ust. 1, pkt 1
Należy ustalić, co rozumie się pod pojęciem odpowiedni organ powiatu, czy chodzi o zarząd, czy  o radę powiatu.
7) par. 9, ust. 1
Proponujemy zapis: „Placówką opiekuńczo-wychowawczą, o której mowa w par. 3 ust. 1 pkt 2-5 kieruje dyrektor powołany w drodze konkursu przez starostę lub organ prowadzący”.
8) par. 13, ust. 3
Placówka wsparcia dziennego pracuje przez cały rok minimum 4 godziny dziennie. Należy uściślić, czy dotyczy to także dni ustawowo wolnych od pracy, niedziel
i świąt.
9) par. 15, ust. 5
Proponujemy dodać na końcu zdania: „i ośrodkiem adopcyjnym”.
10) par. 16, ust. 6
Należy wyjaśnić, co oznacza pojęcie usamodzielnienia się dziecka. Czy chodzi o osiągnięcie określonego wieku, ukończenie szkoły, rozpoczęcie pracy, czy
o zakończenie procesu socjalizacyjnego.
11) par. 19, pkt 1
Należy wyjaśnić, o jakie specjalności konkretnie chodzi. Czy na stanowisku wychowawcy może być zatrudniony polonista, matematyk lub fizyk.
12) par. 27 ust. 2
Przepis wyłącza przyjęcie przez placówki, w celu zapewnienia natychmiastowej opieki dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Należy wyjaśnić, w jakich placówkach można umieścić dzieci w tym przedziale wiekowym w przypadkach nagłych.
13) par. 31 ust. 2
Proponujemy dodać:
a) w przypadku, gdy rodzice lub osoby zobowiązane do alimentacji są w trudnej sytuacji materialnej, starosta zwalnia ich od  pokrywania kosztów dowiezienia;
b) jeżeli występują trudności w wyegzekwowaniu opłaty od rodziców lub osób zobowiązanych do alimentacji starosta odstępuje od żądania zwrotu kosztów dowiezienia.

Decyzja Prezydium KK nr 65/2000 ws. opinii o projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"  wnosi o uwzględnienie następujących uwag do  projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 11.05.2000 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw:
1) Negatywnie opiniujemy proponowane brzmienie art. 39 ust 4, zgodnie z którym ZUS ma przekazywać na rachunek ubezpieczonego w wylosowanym otwartym funduszu emerytalnym tylko nominalną  wartość składki. Jednocześnie proponuje się  niekorzystną dla ubezpieczonego zmianę  terminu dokonywania losowania, z kwartalnego na roczny, co oznacza, że kwota składki przekazana do II filaru nie będzie ani waloryzowana, ani kapitalizowana przez fundusz przez cały rok.
2) Wprowadzenie obowiązku przesyłania przez  płatnika składek imiennych raportów miesięcznych w formie dokumentu elektronicznego powinno być poprzedzone rozmowami z partnerami społecznymi, a w szczególności z pracodawcami. Należy przeanalizować wzrost kosztów pracy, szczególnie w odniesieniu do małych przedsiębiorstw i  ustalić docelowy harmonogram wprowadzania tego obowiązku. Proponowane w projekcie terminy od 1 do 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie uważamy zdecydowanie za krótki. Zastrzeżenia budzi zwłaszcza nałożenie obowiązku przesyłania dokumentu elektronicznego
na pracodawców zatrudniających do 5 pracowników oraz na tzw. firmy rodzinne.
3) Zapis w art. 47a ust. 3 dotyczący wynagradzania płatnika składek za przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej wymaga doprecyzowania. Za dyskusyjne uważamy określenie wynagrodzenia proporcjonalnie do wysokości przekazywanych składek, gdyż koszt przekazu elektronicznego jest w miarę porównywalny dla „dużych płatników”, jak również dla firm niewielkich.
4) Nie wyrażamy zgody na wykreślenie możliwości prowadzenia rehabilitacji osób pobierających rentę okresową (zmiana w art. 69 ust. 1 pkt 1). Naszym zdaniem, właśnie te osoby wymagają rehabilitacji. Określenie renta okresowa wskazuje bowiem, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy tylko czasowo, a nie trwale.

Decyzja Prezydium KK nr 66/2000 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.