Menu

3 marca 2000 (25-27/2000)

Decyzja Prezydium KK nr 25/2000 ws. opinii  o projektach rozporządzeń płacowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” nie wnosi  uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek,oraz do projektów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniających rozporządzenia w sprawie:
1. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej,
2. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej,
3. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
4. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych  jednostkach sfery budżetowej  działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa,
5. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
6. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego,
7. zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji,
8. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą  dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich,
9. zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
10. zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
11. zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Decyzja Prezydium KK nr 26/2000 ws. opinii  o rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie podziału rezerwy na podwyżki w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń w 2000 r. dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Decyzja Prezydium KK nr 27/2000 ws. opinii o rozporządzeniu RM ws. wynagrodzenia pracowników samorządowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
W załączeniu przesyłamy szczegółową opinię Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność” z prośbą o pozytywne rozpatrzenie jej zastrzeżeń.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 27/2000 ws. opinii wynagrodzenia pracowników samorządowych

Sekcja Krajowa Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność” stosownie do postanowień art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55 poz. 234 z późn. zmianami) generalnie pozytywnie ocenia założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przedstawione pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DW-IV-6277-4-186/2000 z dnia 21 lutego 2000 r. uwzględniającego projekt ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Wnosząc następujące zastrzeżenia
1. Podtrzymujemy negatywne stanowisko, że skutkami likwidacji dodatku służbowego mogą być obciążeni wyłącznie pracownicy zatrudnieni do XVI kategorii zaszeregowania, natomiast rekompensuje się powyższe zatrudnionym w kat. XVI –XXIII, co wyrażone zostało pismem SK PARiS nr SK-PR/1/VIII/99 z dnia 4 sierpnia 1999 r.
2. Uważany, że do dnia uchwalenia ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi projekt „Tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego” winien być przedmiotem negocjacji, których wynikiem byłoby stanowisko NSZZ „Solidarność” reprezentujące członków związku zatrudnionych w samorządach.
3. Nie do przyjęcia są proponowane zmiany w III tabeli stanowisk zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych urzędów marszałkowskich, przystosowujące struktury organizacyjne urzędów marszałkowskich do struktur organizacyjnych byłych Wojewódzkich Urzędów Pracy, a nie odwrotnie. Stanowiska w tab. III pkt 8-12 winny być stanowiskami wykazanymi w tab. IV, zgodnie z przyjętym nazewnictwem stanowisk urzędników marszałka, o ile inne akty prawne nie wymagają utrzymania dotychczasowych nazw przyjętych dla stanowisk byłej administracji rządowej.
Niezrozumiały jest status wynagradzania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy równy członkowi zarządu województwa, a po wejściu w życie ustawy o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi wyższy niż wiceprzewodniczącego zarządu województwa do 2 mln mieszkańców, skarbnika i członka zarządu województwa do 3,5 mln mieszkańców, a zastępcy dyrektora równy lub wyższy od wiceprzewodniczącego zarządu województwa do 2 mln mieszkańców.
Autorzy projektu jakby zapomnieli, że po 1 stycznia 2000 r. zadania i status wojewódzkich urzędów pracy uległ istotnym zmianom, a powyższa działalność jest kolejną ingerencją MPiPS w samorządność, mającą na celu utrzymanie dotychczasowego statusu Wojewódzkich Urzędów Pracy.


 

 

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.