Menu

17 września 2001 (146-150/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 146/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MEN ws. określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Decyzja Prezydium KK nr 147/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MEN ws. warunków wynagradzania za pracę (...) dla pracowników uczelni państwowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi o uwzględnienie w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą  dla pracowników uczelni państwowych następujących uwag zgłoszonych przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”:
1. Kwoty dolnych widełek powinny wzrosnąć o przewidziane w noweli ustawy etapowe wzrosty wynagrodzeń.
2. Kwoty górnych widełek powinny wzrosnąć o około 50% przewidywanych w noweli ustawy etapowych wzrostów wynagrodzeń. Uzasadnieniem znacznie niższego wzrostu górnych kwot widełek jest fakt, że w chwili obecnej wynagrodzenia zdecydowanej większości nauczycieli akademickich sytuują się w dolnej części tabeli płacowych
w poszczególnych grupach. 
3. Rozpiętość widełek płacowych dla nauczycieli akademickich, uwzględniając powyższe propozycje realizacji wzrostów wynagrodzeń od 01.09.2001 r. powinna kształtować się jak poniżej:
 obecna rozpiętość widełek rozpiętość proponowana
1. Profesorowie  
1.1 prof. zwyczajny  2325 – 4590 2560 – 4820
1.2 prof. nadzw. z tyt 2170 – 4120 2410 – 4330
1.3 prof. nadzw. bez tyt 1945 – 3820 2160 - 4010
2. Grupa adiunktów  
2.1 docent, adiunkt z hab. 1705 – 3055 2010 – 3330
2.2 adiunkt, st. wykł. z dr 1400 - 2750 1760 - 3000
3. Grupa asystentów  
3.1 st. wykł. bez st. dr 1260 – 2295 1370 – 2390
3.2 wykł. lektor, instr. 1175 - 2215 1275 – 2310
3.3 asystent 1260 - 2140 1370 - 2250

Ostateczny kształt rozporządzenia oraz określenie zasad i tryb przeprowadzenia wzrostu wynagrodzeń od 01. 09. 2001 r. powinien nastąpić w wyniku uzgodnień, ze strony NSZZ „Solidarność”, z przedstawicielami Krajowej Sekcji Nauki. W uzgodnieniach powinien być określony sposób naliczania środków finansowych przyznanych poszczególnym uczelniom.

Decyzja Prezydium KK nr 148/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. minimów programowych oraz  stopni specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2001 r. w sprawie minimów programowych oraz  stopni specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”.

Decyzja Prezydium KK nr 149/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MEN ws. szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia (...) nauczycieli akademickich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich.

Decyzja Prezydium KK nr 150/2001 ws. podziału środków dla powodzian

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” akceptuje propozycję podziału środków przeznaczonych na pomoc członkom Związku dotkniętym skutkami powodzi uzgodnioną przez zainteresowanych przewodniczących zarządów regionów.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.