Menu

23 lipca 2001 (118-125/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 118/2001 ws. propozycji kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2002

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje rządową propozycję kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2002.
Propozycję wzrostu wynagrodzeń o 0,2% ponad proponowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych uważamy za zbyt niską. Oznacza to praktycznie zaniechanie przez Rząd działań w kierunku wypracowania wspólnie z partnerami społecznymi sposobu likwidacji dysproporcji między płacami pracowników sfery budżetowej i pracowników sektora przedsiębiorstw.
Uważamy, że w negocjacjach dotyczących płac w 2002 r. należy uwzględnić problem zrekompensowania zaniżenia wynagrodzeń państwowej sfery budżetowej, wynikającego
z przyjęcia zbyt niskiego prognozowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w ustawie budżetowej na 2000 r. Problem ten nie został w sposób dostateczny rozwiązany w trakcie prac nad budżetem 2001 r.

Stanowisko Prezydium KK nr 119/2001 ws. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu i Sejmu RP o:
1) nowelizację w trybie pilnym ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w celu umożliwienia Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierania kredytu dla bieżącego wypłacania obligatoryjnych i fakultatywnych świadczeń pracowniczych z Funduszu,
2) natychmiastowego podniesienia składki pracodawców w roku 2001 do poziomu 0,15% podstawy naliczenia składki,
3) ustalenie harmonogramu spłaty przez Skarb Państwa na rzecz FGŚP z tytułu długów zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego (odprawy pracownicze),
4) przygotowanie planu finansowego FGŚP na rok 2002 ze składką pracodawców 0,5% podstawy naliczenia składki, celem zabezpieczenia utraconej płynności płatniczej i wypłat dla pracowników bez opóźnień w roku przyszłym.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” od maja ubiegłego roku przestrzegało Ministrów Pracy i Finansów przed zapaścią finansową FGŚP – jak widać bezskutecznie. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, instytucja powstała na mocy porozumienia społecznego, musi mieć odpowiednie warunki dla działalności na rzecz pracowników i pracodawców, co jest wspólnym obowiązkiem sygnatariuszy paktu z 1993 r. o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia.

Decyzja Prezydium KK nr 120/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

Decyzja Prezydium KK nr 121/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. szczegółowych zasad i trybu postępowania
w sprawach rozliczania składek (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłacanych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wypłat składek na poszczególne fundusze.

Decyzja Prezydium KK nr 122/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Decyzja Prezydium KK nr 123/2001 ws. upoważnienia do zaopiniowania aktów prawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić upoważnienia dla członka Prezydium KK Zbigniewa Kruszyńskiego do wyrażania opinii Związku o niżej wymienionych aktach:
1. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie finansowania rodzin  zastępczych.
3. Rozporządzenie MPiPS w sprawie pomocy na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz zagospodarowanie pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek.
4. Rozporządzenie MPiPS w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

Decyzja Prezydium KK nr 124/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. zasad wynagradzania za pracę (...) dla pracowników ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Decyzja Prezydium KK nr 125/2001 ws. zgłoszenia przedstawiciela Związku do grupy roboczej EKZZ

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” desygnuje Agatę Baranowską – pracownika Działu Polityki Społecznej do Grupy Roboczej ds. Spójności Społecznej EKZZ. Jednocześnie anuluje decyzję nr 203/99 z dnia 21.12.1999 r.

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.