Menu

7 maja 2001 (80-83/2001)

Decyzja Prezydium KK nr 80/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy produkcji filmowej.

W załączeniu Prezydium KK przesyła szczegółowe uwagi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskich Kaskaderów Filmowych oraz Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu  NSZZ „Solidarność” z prośbą o ich pozytywne rozpatrzenie.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 80/2001: Uwagi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Polskich Kaskaderów Filmowych oraz Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

Proponuje się:
1) W § 1 dodać ust. 5 mówiący, że ilekroć w rozporządzeniu mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć podmioty gospodarcze zlecające wykonanie dzieła bądź usługi na rzecz produkcji filmowej na innej podstawie niż stosunek pracy.
2) W § 5 zapisać, iż rodzaje prac wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz że wymogi określone
w § 5 dotyczą również cudzoziemców zatrudnionych przy produkcji filmowej w Polsce.
3) W § 11 dodać zapis, że grupowe popisy kaskaderskie wymagają zaangażowania kaskadera filmowego koordynatora.
4) W § 23 ust. 1 skreślić wyraz „scenopisy”.
5) Do § 24 dodać, że za przestrzeganie planu zabezpieczeń podczas realizacji zdjęć odpowiedzialny jest kierownik planu, oraz że w przypadku realizacji zdjęć
z zastosowaniem efektów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt, kierownik planu jest zobowiązany do przerwania zdjęć w przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji określonych odrębnymi przepisami przez osoby, mające te efekty wykonywać.
6) W § 25 zapisać, że przygotowania i treningi zlecone przez producenta polegające na wykonywaniu czynności i ćwiczeń ruchowych związanych z niebezpieczeństwem dla odtwórcy, mogą być zlecane wyłącznie osobom posiadającym co najmniej:
- dyplom instruktora sportu, lub
- dyplom ukończenia szkoły cyrkowej, lub
- świadectwo posiadania I klasy sportowej,
- dobry stan zdrowia,
- doświadczenie zawodowe,
- dostateczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
Odtwarzanie ról i efektów kaskaderskich, dublowanie aktorów może być zlecane wyłącznie osobom posiadającym dokument stwierdzający nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu kaskadera filmowego lub kaskadera filmowego koordynatora wydany przez Komitet Kinematografii. Jeżeli wśród kaskaderów filmowych nie ma osoby posiadającej odpowiednie umiejętności specjalistyczne, wówczas czynności te mogą być zlecane wyłącznie osobom legitymującym się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych przy wykonywaniu zadań, jakie mają być zlecone tym osobom. Kaskader filmowy wykonuje czynności wyłącznie pod nadzorem kaskadera filmowego koordynatora.
7) W § 27 wprowadzić zapis, że producent powinien zapewnić niezbędny sprzęt zabezpieczający dla kaskaderów i odtwórców scen niebezpiecznych, na podstawie planu zabezpieczeń kaskaderskich, sporządzonego przez kaskadera filmowego koordynatora, oraz że próby i niefilmowane pokazy kaskaderskie zlecone przez producenta wymagają takich samych zabezpieczeń jak pokazy filmowe.
8) W § 27.1 po wyrazach „z odpowiednimi specjalistami branżowymi” dopisać „i kaskaderem filmowym koordynatorem”.
9) Do § 29 dodać, że podmiot produkujący filmy warunki wymienione w ust. 1 i 2  zapewnia wszystkim osobom zatrudnionym na planie filmowym.
Dzień zdjęciowy ekipy filmowej nie może przekraczać 12 godzin na dobę (w tym 60 minutowa przerwa na posiłek) od momentu wyjazdu na plan zdjęciowy z siedziby kierownictwa produkcji filmu.W warunkach szczególnie uciążliwych, wynikających w szczególności z pory roku, warunków atmosferycznych i terenowych itp., zdjęcia nocne nie powinny przekraczać
8 godzin. Stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Czynności pracy kaskadera filmowego powinny być równomiernie rozłożone w czasie.
Szczególnie ciężkie czynności kaskaderskie nie mogą występować zbyt często. Dopuszcza się  wykonywanie przez kaskadera filmowego w ciągu dnia zdjęciowego nie więcej niż:
• 5 dubli I stopnia trudności,
• 3 dubli II stopnia trudności
• 1 dubla III stopnia trudności, według proponowanego załącznika do rozporządzenia.
W przypadku uznania stanu zabezpieczeń lub stanu psychofizycznego kaskadera lub specjalisty za niezadowalający, kaskader filmowy koordynator może zabronić realizacji sceny lub wyznaczyć do niej inną osobę.
10) Do § 31 dodać, że dzieci biorące udział w scenach trudnych i niebezpiecznych muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
11) Do § 32 dodać, że używanie zwierząt do zdjęć w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu jest zabronione.
12) Do § 33 dodać, że rekwizyty i urządzenia techniczne będące w ruchu na planie filmowym muszą posiadać aktualne zaświadczenia o sprawności technicznej.
13) Do § 34 dodać stwierdzenie, że używanie do markowania zjawisk fizycznych i atmosferycznych (śnieg, mgła, dym, kurz, burza itp.) materiałów i substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt lub środowisku naturalnemu jest zabronione.
14) W § 37 ust. 5 wyrazy „produkty filmowe”  zastąpić wyrazami „... produkty przeznaczone dla filmu” oraz skreślić wyraz „... Państwowej”.
15)  Do § 38 ust. 1 dodać, że prace wykonywane w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa wymagają specjalnych zabezpieczeń oraz nadzoru kaskadera filmowego koordynatora.
16) Do § 49 dodać, że w pomieszczeniach i obiektach podczas organizowania oraz   demontowania planu zdjęciowego konieczne jest stosowanie tzw. światła roboczego.

Ponadto w § 59 błędnie zapisano „... zgodnie z § 59 zamiast „...§ 56”.

Uwaga ogólna do rozdziału 2.
W nowoczesnej technice filmowej coraz większe zastosowanie mają techniki elektroniczne. Aspekt ten powinien być uwzględniony w zapisach rozporządzenia.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
Przy ustalaniu stopnia trudności efektów kaskaderskich brane są pod uwagę następujące czynniki:
- stopień zagrożenia wykonawcy,
- poziom wymaganych umiejętności zawodowych i technicznych wykonawcy,
- warunki wykonania sceny kaskaderskiej, takie jak: nawierzchnia, widoczność, temperatura, wiatr, rodzaj ubioru i obuwia, pora roku, wysokość, masowość scen, współudział osób nie będących kaskaderami, udział zwierząt, pojazdów mechanicznych, konnych itp.,
- stopień złożoności ewolucji kaskaderskiej,
- wysiłek fizyczny i psychiczny włożony w wykonanie sceny kaskaderskiej,
- czas oczekiwania na planie zdjęciowym przed wykonaniem czynności kaskaderskich,
- w przypadku, gdy warunki wykonania czynności kaskaderskiej są niekorzystne, stopień trudności należy podwyższyć;
- konieczność przygotowania czynności (trening, nauka sekwencji ruchów, oswojenie, instruktaż itp.).

II. KRYTERIA OCEN STOPNIA TRUDNOŚCI CZYNNOŚCI KASKADERSKICH

I stopień trudności
- prosta bójka dwóch osób – kaskaderów, bez efektów, teren łatwy – otwarty, miękki, warunki łatwe (kilka ciosów, ewentualny upadek);
- pojedynczy cios pięścią, łokciem, nogą, kolanem, głową – wymagający umiejętności sportów walki (judo, karate, boks);
- efekt otrzymania ciosu;
- chwyty transportowe judo;
- bójka kaskadera z aktorem bez efektów, teren łatwy, miękki, jednopoziomowy, otwarty, bez rekwizytów;
- pojedynczy rzut judo w terenie miękkim, łatwym, jednopoziomowym, otwartym bez rekwizytów;
- bójka w terenie łatwym, miękkim, jednopoziomowym, otwartym, bez rekwizytów;
- jazda konna w trudnym terenie;
- pozorowanie walki dwóch konnych stępa;
- wskakiwanie i zeskakiwanie z konia w stępie;
- jazda bicyklem;
- jazda motocyklem na jednym kole, z przyczepą na dwóch kołach;
- jazda pojazdem (samochód, motocykl) w terenie trudnym;
- jazda poślizgiem kontrolowanym w terenie łatwym;
- skoki i upadki do wody z wysokości 4 m;
- zabezpieczenie odtwórców (basen);
- jazda na nartach wodnych, w żaglówce, motorówce;
- pływanie na bezdechu do 20 m;
- walka w wodzie bez użycia rekwizytów;
- skok lub upadek z wysokości do 4 m na zabezpieczenie;
- skok na nogi z wysokości do 2 m na teren trudny, bez zabezpieczenia;
- przeskakiwanie z obiektu na obiekt (dach, skały, drzewa itp.) odległych od siebie do 2 m przy wysokości poniżej 5 m;
- wspinanie i zsuwanie się po linach do wysokości 6 m bez asekuracji.

II stopień trudności
- bójka wymagająca umiejętności sportów walki (upadki, rzuty, uderzenia rękami i nogami oraz głową) w terenie trudnym;
- układ sportowej walki judo, boksu, zapasów, karate itp. (kaskaderzy o wysokich umiejętnościach specjalistycznych);
- skok na klatkę piersiową z upadkiem obu osób w terenie łatwym;
- skok na koniu przez przeszkodę terenową do wysokości 80 cm i szerokości do 1 m;
- wleczenie za koniem w stępie lub kłusie;
- jazda konna galopem z rekwizytami;
- skok z muru, drzewa, dachu, okna lub innych obiektów na stojącego konia lub konia
z jeźdźcem z wysokości do 2 m;
- jazda rowerem w ruchu z upadkiem;
- jazda samochodem na dwóch kołach;
- jazda zaprzęgiem konnym w terenie trudnym;
- jazda samochodem poślizgiem kontrolowanym w terenie trudnym;
- jazda pojazdami pomiędzy efektami pirotechnicznymi, odległość zależnie od rodzaju wybuchu, nie bliżej jednak niż 6 m;
- walka w wodzie z użyciem rekwizytów (szable, brzytwa, nóż, itp.);
- desant na brzeg z jednostek pływających;
- skoki i upadki do wody z wysokości 4-6 m;
- czynności nurka na powierzchni;
- przeprawa przez wodę pojazdami;
- przeprawa konna przez rzekę;
- asekuracja ratownicza i nurkowa, w wodzie innych odtwórców (wody otwarte);
- skok lub upadek z wysokości 6 – 8 m na zabezpieczenie;
- skok na nogi z wysokości do 4 m na teren trudny bez zabezpieczenia;
- skok z galopującego konia na drugiego konia;
- wywrócenie pojazdu konnego w galopie wraz z obsadą pojazdu;
- wleczenie za koniem w terenie niebezpiecznym, w galopie;
- walka na białą broń grupy konnej lub pieszej w tłoku;
- walka ze zwierzętami;
- przesiadanie się z konia na konia w galopie;
- wywrotka jeźdźca z koniem w galopie (kładzenie);
- wskakiwanie do pojazdów znajdujących się w ruchu;
- skok rowerem, motocyklem przez przeszkodę naturalną lub sztuczną;
- wywracanie się z pojazdem konnym lub mechanicznym będącym w ruchu
- zderzenie pojazdów;
- przeskakiwanie z pojazdu na pojazd w ruchu;
- wypadanie z pojazdów znajdujących się w ruchu;
- wysadzanie pojazdów na wybuchach pirotechnicznych;
- skoki i upadki do wody z wysokości 6 – 10 m;
- skoki do wody z rekwizytami;
- pływanie przy koniu przez rzekę i inne akweny wodne;
- przeprawa przez łamiący się lód;
- upadki do wody pomiędzy blisko przepływającymi jednostkami;
- efekt zderzenia jednostek pływających o dużej różnicy masy, połączony z wypadaniem ludzi za burtę;
- jazda w płonącym pojeździe;
- zderzenie pojazdów z efektem palenia;
- czynności ruchowe wśród wybuchów;
- upadek z konia lub z koniem po wybuchu;
- wyskakiwanie z pojazdów z efektem palenia;
- efekt wywrotki pojazdu po wybuchu;
- przebywanie w pomieszczeniu, w którym następuje wybuch;
- czynności konno wśród wybuchów lub ognia;
- palenie się powyżej 20% ciała;
- efekt wysadzania na wybuchu;
- skoki lub upadki z wysokości 8 – 10 m na zabezpieczenie;
- efekt załamywania się obiektów z padającym kaskaderem;
- czynności ruchowe powyżej 10 m z pełną asekuracją i zabezpieczeniem;
- toczenie się po schodach;
- upadki z efektem rozbijania drzwi, szyb, łamania krzeseł, poręczny, stołów itp.;
- efekt wleczenia kaskadera za pojazdem mechanicznym;
- strzelanie z łuku, kuszy, rzut nożem, toporem, dzidą do człowieka;
- bójka, potyczka przy udziale rekwizytów naturalnych, połączona z efektami specjalnymi;
- efekt wywracania wszelkiego rodzaju pojazdów;
- efekt topienia się w bagnie;
- toczenie się po skarpie o nachyleniu poniżej 60o;
- grupowe toczenie się po miękkiej skarpie;
- czynności ruchowe lub zwisy na skałach, ścianach i urwiskach pionowych poniżej 10 m;
- przeskakiwanie z obiektu na obiekt (dachy, skały, drzewa itp.) odległych od siebie do 2 m przy ich wysokości poniżej 10 m;
- skok lub upadek z bronią lub rekwizytami z wysokości do 3 m na pojazd poruszający się
z szybkością do 20 km/godz.;
- efekty krwiste (wyłupywanie oka, wybijanie zębów, urywanie głowy lub innej części ciała, przecinanie szablą, nożem itp.), wbijanie szabli, miecza lub topora w głowę lub inne części ciała;
- przebywanie w strefie rażenia wybuchów pirotechnicznych, odległość zależnie od rodzaju wybuchu, nie bliżej jednak niż 6 m;
- palenie się do 20% powierzchni ciała;
- czynności kaskaderskie w wodzie o temperaturze od 13o do 17o C;

III stopień trudności:
- bójka dwóch lub więcej osób, ewentualnie z udziałem aktorów, z rekwizytami lub efektami, teren trudny, zamknięty, wielopoziomowy, twardy, upadki, ciosy, uderzenia, połączona z załamywaniem się stołów, krzeseł i rozbijaniem ciałem butelek, szyb itd.;
- efekty otrzymania uderzeń przy pomocy rekwizytów (pałka, krzesło, stół, butelki, kufle itp. z ewentualnymi upadkami);
- seria rzutów, sportów walki w terenie twardym trudnym, zamkniętym, wielopoziomowym;
- skok na klatkę piersiową z upadkiem i toczeniem się obu osób w terenie trudnym, twardym wielopoziomowym;
- wypadanie po ciosie ze stojącego lub wolno jadącego pojazdu;
- bójka na stopniach lub dachach jadącego pojazdu;
- bójka na grzbietach zwierząt lub w zagrożeniu przez zwierzęta;
- prowadzenie w galopie pojazdów konnych wśród przeszkód naturalnych i sztucznych;
- elementy woltyżerki w galopie;
- pozorowanie ujeżdżania dzikiego konia;
- jazda konna wśród wybuchów, ognia i efektów pirotechnicznych;
- skok z galopującego konia na pojazd poruszający się w tym samym kierunku;
- upadek lub skok z pojazdu konnego w galopie;
- szarża konna jeźdźców na demonstrantów połączona z tratowaniem, płazowaniem szablami, okładaniem pejczem i wywracaniem pieszych;
- skok z koniem do wody z wysokości do 2 m;
- upadek z konia w galopie;
- wywrócenie konia z jeźdźcem w wodzie;
- rozbijanie butelek lub innych przedmiotów na głowie;
- zabezpieczenie czynności ruchowych powyżej 10 m;
- czynności kaskaderskie w wodzie o temperaturze  7o - 13o C;

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Czynności wykraczające poza trzystopniową skale trudności mogą być wykonane wyłącznie za zgodą kaskadera filmowego – koordynatora.
2. Osoby, które odbywają praktykę w zawodzie kaskadera filmowego mogą wykonywać czynności kaskaderskie wyłącznie I stopnia trudności i wyłącznie pod nadzorem kaskadera filmowego – koordynatora.
3. Czynności kaskaderskie nie wymienione w I stopniu trudności, a stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia aktora lub odtwórcy wymagają do ich wykonania zaangażowania kaskadera filmowego pod nadzorem kaskadera filmowego – koordynatora.

Decyzja Prezydium KK nr 81/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. określenia warunków jakie muszą spełniać płatnicy składek (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia warunków jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych.

Decyzja Prezydium KK nr 82/2001 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków FUS

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja Prezydium KK nr 83/2001 ws. opinii o projekcie inicjatywy ustawodawczej Komisji Rodziny dotyczącym zmiany ustawy o pomocy społecznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi o uwzględnienie w procesie legislacyjnym następujących uwag dotyczących projektu inicjatywy ustawodawczej sejmowej Komisji Rodziny o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
1) Poziom obowiązkowego standardu usług bytowych i niektórych usług opiekuńczych świadczonych przez  rodzinne domy pomocy powinien być określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Nie do przyjęcia jest, naszym zdaniem, proponowane w projekcie (art.18 ust. 3) ustalanie przez każdą gminę osobno poziomu obowiązującego standardu.
2) Pozytywna opinia ośrodka pomocy społecznej (art. 20b ust.1) nie gwarantuje należytego wykonania zdań przez rodzinę. Niektóre ośrodki nie będę w stanie dokonać merytorycznej oceny. Ponadto zarządy lub rady gmin mogą wymuszać na pracownikach ośrodka przedstawienie pozytywnej opinii.
Opinię powinny wydawać służby wojewody odpowiedzialne za nadzór nad jakością działań oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.
3) Należy precyzyjnie określić czy i na jakich zasadach z rodzinnych domów pomocy społecznej korzystać mogą krewni osób prowadzących dom.
4) Projekt przewiduje przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nowego zadania własnego gminy. Nie załączono jednak przewidywanych łącznych skutków finansowych dla budżetu państwa. Uważamy, że przy obecnych problemach z finansowaniem podstawowych świadczeń z pomocy społecznej każde nowe zadanie powinno mieć zabezpieczone odrębne środki finansowe.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.