Menu

20 listopada 2002 (224-230/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 224/02 ws. projektów zmian rozporządzeń MPiPS dotyczących Kodeksu pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniających:
- rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
- rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
- rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
- rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Przedstawione do zaopiniowania projekty rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy mają głównie charakter porządkowy i dostosowują obowiązujące przepisy do dokonanych ostatnio nowelizacji Kodeksu pracy.
Ze zmian wykraczających poza czysto porządkowy charakter Prezydium KK negatywnie ocenia dwie zmiany:
1. W projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop skreślenie dotychczas obowiązującego § 13. Zmiana ta pozbawia pracowników możliwości otrzymania wypłaty wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu.
2. W projekcie rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników poprzez zmianę brzmienia w § 1 ust. 1 pkt 2:  zobowiązanie pracownika ubiegającego się o przyjęcie do pracy do złożenia świadectw pracy
z poprzednich miejsc pracy, a nie - jak to jest wymagane obecnie - z ostatniego miejsca pracy. Zmiana ta stawia w niekorzystnej sytuacji pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia z ich winy.
Prezydium KK wnosi o uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń, ponieważ negatywnie zaopiniowane zmiany nakładają na pracowników dodatkowe obowiązki lub pozbawiają ich przysługujących im  dotychczas praw.

Decyzja Prezydium KK nr 225/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 226/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 227/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 228/02 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 229/02 ws. uzupełnienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” potwierdza, iż Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek oraz członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Jerzy Langer z mocy § 19 ust. 4 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 124/02 z dnia 25 września 2002 r. są upoważnieni do podpisania wniosku NSZZ „Solidarność” z dnia 25 września 2002 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 137 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r, Nr 49, poz. 483 z późn. zm.) oznaczonego sygn. akt Tw 66/02.
Do reprezentowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie oznaczonej sygn. akt Tw 66/02 upoważniony jest Pan Marcin Zieleniecki – zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
nr 124/02 z dnia 25.09.2002 r.

Decyzja Prezydium KK nr 230/02 ws.wypowiedzenia umowy o pracę Janowi Hałasowi

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jako organ ogólnokrajowej organizacji związkowej, działając na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych nie wyraża zgody na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę Panu Janowi Hałasowi pracownikowi Morskiego Portu Gdańsk S.A., jako osobie pełniącej w okresie od 24 września 1998 r. do 26 września 2002 r. funkcję członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, tj. funkcję w organie organizacji związkowej w rozumieniu powołanego wyżej przepisu.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.