Menu

3 września 2002 (170-178/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 170/02 ws. opinii o Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące uwagi do przedłożonego 7 sierpnia 2002 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich:
I. Ze wstępu do Sektorowego Programu wynika, że dotychczasowe programy przeciwdziałania bezrobociu były bezskuteczne w stosunku do:
1. młodych bezrobotnych (do 24 i 34 lat), bezrobotnych bez kwalifikacji, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kobiet bezrobotnych, zwolnionych grupowo w wieku 44 - 55 lat;
2. powiatów uznanych ze szczególnie zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym oraz powiatów uznanych za zagrożone recesją strukturalną i degradacją społeczną;
3. szkoleń pracowników w przedsiębiorstwach mikro;
4. funduszy poręczeniowych dla tego typu przedsiębiorstw;
5. tanich kredytów dla przedsiębiorstw mikro;
6. aktywnego pośrednictwa pracy poprzez obecne (zdecentralizowane) powiatowe urzędy pracy;
7. pakietowej pomocy dla bezrobotnych kobiet.

II. Z analizy sytuacji wynika, że aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu okazały się niewystarczające w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb (m.in. obecna struktura Funduszu Pracy nie sprzyja zatrudnieniu, pozyskiwaniu ofert pracy ani tworzeniu nowych miejsc pracy). Z roku na rok (w latach 1999 – 2001) zmniejszała się liczba bezrobotnych objętych szkoleniami, pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, refundacją składki ZUS, refundacją za zatrudnienie absolwentów, staży, prac społecznie użytecznych czy pożyczek na tworzenie nowych miejsc pracy.

III. Sprzeciw Związku budzi  plan operacyjny zakładający obniżenie stopy bezrobocia tylko do 15% i zmniejszenie bezrobocia rejestrowanego tylko do 2.7 mln osób (str. 36). Podobne zastrzeżenia budzi  plan zmniejszania wypłat z pomocy społecznej dla bezrobotnych.
Słabością strategii jest brak harmonogramu reformy systemu podatkowego, kredytowania i tworzenia instytucji gwarancyjnych i poręczeń dla przedsiębiorstw mikro.
Sprzeciwiamy się antypracowniczym projektom dalszych zmian w Kodeksie pracy, projektom obniżenia minimalnej płacy, przerzucaniu kosztów ubezpieczeń na pracowników (str. 57). Niepokoi nas także brak pomysłu na obowiązkowe ubezpieczenie od ryzyka bezrobocia oraz brak konkretnych propozycji wzmocnienia systemu publicznej administracji pracy. Nie ma też odpowiednio zwiększonych nakładów środków krajowych i samorządowych na określone (nie zawsze przy tym precyzyjnie) priorytety działania na lata 2004 – 06.
Niewiele jest propozycji dla bezrobotnych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, czy dla pracodawców chcących utworzyć nowe miejsca pracy. Ponadto uznanie za priorytet  aktywizacji kobiet stoi w sprzeczności z polityką obecnego rządu, który wprowadził w życie takie zmiany, jak: likwidacja urzędu pełnomocnika rządu ds. rodziny, skrócenie urlopów macierzyńskich, likwidacja zasiłków porodowych, ograniczenie w dostępie do funduszu alimentacyjnego, obniżenie wysokości składek emerytalnych dla kobiet na urlopach macierzyńskich i wychowawczych opłacanych przez budżet państwa, projekty obniżenia standardów bhp dla kobiet (również w okresie ciąży) poniżej norm UE.

IV. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” liczy na odpowiednie korekty w wyniku dalszych publicznych konsultacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Decyzja Prezydium KK nr 171/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 172/02 ws. opinii o projekcie zmian do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opiniuje negatywnie projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu (z dnia 26.08.02 r.).
Projekt zmian nie spełnia oczekiwań zarówno w zakresie zwiększenia aktywizacji i mobilności bezrobotnych, jak i poprawy statusu osób bezrobotnych, choćby przez przywrócenie zasiłku przedemerytalnego przynajmniej w zakresie, jaki obowiązywał przed 31 grudnia 2001 r. Mimo niektórych pozytywnych zmian (niewymienionych w opinii), Prezydium KK nie wyraża zgody na:
1) likwidację pożyczek:
- szkoleniowych dla bezrobotnych i żołnierzy rezerwy (przez wykreślenie art. 16a);
- dla pracodawców na dodatkowe miejsca pracy;
- dla bezrobotnych, pracowników w okresie wypowiedzenia zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, będących też na urlopach górniczych (przez wykreślenie art. 18);
- dla bezrobotnych na podjęcie działalności na własny rachunek (przez wykreślenie ust. 1 pkt 4 z art. 14);
- dla rolników zwalnianych  z pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi (przez wykreślenie ust. 5 z art. 39)
w sytuacji, gdy Bank Gospodarki Krajowej i inne instytucje finansowe nie mają obowiązku udzielania pożyczek osobom bezrobotnym, zwalnianym z pracy czy niepobierającym poborów przez dłuższy okres czasu.
2) obniżenie maksymalnej kwoty refundacji, zniesienie finansowania rzeczowych kosztów oraz krótkotrwałych robót publicznych (przez zmianę w art. 20 ust. 1, 3 oraz wykreślenie ust. 4, 6, a także art. 21), co z pewnością zmniejszy zakres robót publicznych jak i ilość przy nich zatrudnionych;
3) likwidację obligatoryjnych stypendiów dla bezrobotnych po utracie statusu absolwenta w powiatach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (przez zmianę art. 37d);
4) likwidację dodatków i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich (przez wykreślenie ust. 1 pkt 12 z art. 57);
5) likwidację jednego z terminów waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych (przez zmianę ust. 6a w art. 24);
6) możliwość utraty statusu bezrobotnego w przypadku dwukrotnej odmowy udziału w szkoleniu, stażu czy programie specjalnym (przez zmianę ust. 3 pkt 4 w art. 13);
7) nieuwzględnienie w okresie 365 dni (uprawniających do nabycia prawa do zasiłku) okresu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (przez dodanie nowego ust. 3 w art. 23), a także skrócenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (przez zmianę ust. 8 w art. 25);
8) likwidację informacji pracodawców dla powiatowych urzędów pracy o wolnych miejscach zatrudnienia i przygotowania zawodowego co znacznie ograniczy liczbę ofert pracy (przez wykreślenie ust. 3 w art. 12);
9) likwidację delegacji Ministra Pracy do określania powiatów (gmin),  którym mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych (przez wykreślenie ust. 6 w art. 20);
10) likwidację delegacji Rady Ministrów do określenia trybu i warunków przyznawania dotacji na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne (gmin) powiatów w systemie robot publicznych w powiatach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (przez wykreślenie ust. 2 w art. 37 h);
11) likwidację delegacji Rady Ministrów do określenia zasad, warunków i trybu wspierania programów samorządów wojewódzkich w celu wspierania restrukturyzacji, zmniejszania bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy (przez skreślenie ust. 2 w art. 37i).

Ponadto zastrzeżenia Prezydium KK budzą propozycje:
1) finansowania szkoleń kadr wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy (w art. 5 nowy pkt 10d), co znacząco obniży środki skierowane bezpośrednio do bezrobotnych;
2) tzw. wzmocnienia kompetencji zarządów wojewódzkich bez wyraźnego określenia źródeł finansowania i kompetencji gmin, powiatów i województw oraz najważniejszych form współpracy z organizacjami zajmującymi się problematyką rynku pracy;
3) nowego trybu ścigania pracy na czarno, nieopłacania składek do Funduszu Pracy,  nielegalnego pośrednictwa (art. 63-67), które to projekty zmian są niekorzystne dla bezrobotnych i cudzoziemców, a liberalne dla pracodawców i pośredników wykorzystujących sytuację na polskim rynku pracy (zmiany winny iść w kierunku karania pracodawców z Kodeksu karnego, a nie wykroczeń).

Prezydium KK zwraca się o skierowanie projektu ustawy do Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Decyzja Prezydium KK nr 173/02 ws. opinii o projekcie ustawy  MPiPS o rencie socjalnej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rencie socjalnej oraz o zmianie niektórych ustaw

Decyzja Prezydium KK nr 174/02 (do użytku wewnętrznego)

Decyzja Prezydium KK nr 175/02 ws. wyrejestrowania MKK NSZZ „Solidarność” przy Domach Towarowych „Centrum” S.A. 
 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy uchwał Komisji Krajowej nr 502/95 oraz 555/96, skreśla z rejestru Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną przy Domach Towarowych „Centrum” S.A. w Warszawie zarejestrowaną pod numerem 8 w Krajowym Rejestrze MKK.

Decyzja Prezydium KK nr 176/02 ws. anulowania Decyzji Prezydium KK nr 150/02

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” anuluje swą Decyzję nr 150/02 ws. zakupu gruntu

Decyzja Prezydium KK nr 177/02 ws. pełnomocnictwa do zakupu gruntu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w związku z Uchwałą KK nr 109/02 postanawia, iż do reprezentowania Komisji Krajowej przy zawarciu umowy o zakupie na rzecz NSZZ „Solidarność” i Regionu Gdańskiego gruntu położonego w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie, na którym znajduje się budynek będący współwłasnością NSZZ „Solidarność” i Regionu Gdańskiego, mieszczący biura Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego upoważnione są dwie osoby spośród następujących trzech członków Prezydium Komisji Krajowej: Leszek Jankowski – Skarbnik Komisji Krajowej, Bogdan Olszewski – członek Prezydium Komisji Krajowej oraz Mirosław Kasza – członek Prezydium Komisji Krajowej.

Decyzja Prezydium KK nr 178/02 ws. wykonania praw właścicielskich w „TYSOL” sp. z o.o.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, jako reprezentujące jedynego wspólnika „TYSOL” sp. z o.o., na podstawie uchwał Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 7/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. i nr 204/2002 z dnia 7 maja 2002 r. upoważnia pełnomocnika KK na Zgromadzenie Wspólników „TYSOL” sp. z o.o. - Józefa Niemca do przyjęcia następujących uchwał:

Uchwała nr 1/02 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „TYSOL” sp. z o.o. w sprawie przyjęcia rezygnacji Kajusa Augustyniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „TYSOL” sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „TYSOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przyjmuje rezygnację Kajusa Augustyniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „TYSOL” sp. z o.o. pozostawiając go w składzie Rady.

Uchwała nr 2/02 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „TYSOL” sp. z o.o. w sprawie powołania Katarzyny Zimmer – Drabczyk na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej „TYSOL” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „TYSOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku powołuje Katarzynę Zimmer – Drabczyk na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej „TYSOL” Sp. z o.o.

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.