Menu

23 lipca 2002 (140-143/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 140/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS ws. przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2002 r. ws. przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

Decyzja Prezydium KK nr 141/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie ws. przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Decyzja Prezydium KK nr 142/02 (do użytku służbowego)

Stanowisko Prezydium KK nr 143/02 ws. sytuacji pracowników służb mundurowych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” domaga się pilnego uregulowania prawnego kwestii uprawnień do świadczeń dla pracowników, których dotyczy sytuacja zmiany systemu ubezpieczeń społecznych. Obecnie pracownicy państwowi objęci systemem zaopatrzeniowym, tj. funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, b. UOP, żołnierze Wojska Polskiego z chwilą przejścia (dotyczy to również zwolnień, likwidacji instytucji i jednostek) do innego miejsca pracy, w którym obowiązuje powszechny system emerytalny, nie są objęci regulacjami dotyczącymi uprawnień do świadczeń za przepracowany w poprzednim systemie okres.
Jednocześnie Prezydium KK wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją, jaka wystąpiła podczas reformowania Urzędu Ochrony Państwa. Pozbawienie zwalnianych ze służby funkcjonariuszy możliwości obrony narusza elementarne prawa pracownicze. Dlatego Prezydium  KK stoi na stanowisku, że przyjęte przez  Sejm  RP  prawne  regulacje  zawarte  w  Ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (art. 230 i 231) są sprzeczne z prawnymi regulacjami międzynarodowymi oraz naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
Prezydium KK, broniąc praw pracowniczych, uważa ponadto,  że sposób zwalniania pracowników ze służby (doręczanie wypowiedzeń osobom chorym, będącym na zwolnieniach lekarskich) wskazuje na to, ze wielokrotnie naruszono godność i elementarne prawa pracownicze funkcjonariuszy, którzy mają ustawowy zakaz przynależności do związków zawodowych.


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.