Menu

10 lipca 2002 (132-135/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 132/02 ws. kandydata na członka RN PFRON

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia delegować Ewę Tomaszewską jako przedstawiciela NSZZ „Solidarność” do Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja Prezydium KK nr 133/02 ws. kandydatów NSZZ „Solidarność” do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia zgłosić Stanisława Klamżyńskiego oraz Mariana Sowińskiego jako przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stanowisko Prezydium KK nr 134/02 ws. wyników prac sejmowej komisji ds. prawa pracy

W związku z wprowadzeniem w trakcie obrad sejmowej komisji ds. prawa pracy nowych, niekonsultowanych i nieomawianych w Trójstronnej Komisji zmian w Kodeksie pracy i ustawie o związkach zawodowych NSZZ „Solidarność” domaga się odbycia pilnej debaty w tej sprawie w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jeszcze przed drugim czytaniem tego projektu nowelizacji w Sejmie RP.

Decyzja Prezydium KK nr 135/02 ws. opinii o  projekcie ustawy MPiPS o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (...)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw.
Przedstawiony projekt ustawy dotyka kwestii zasadniczych dla bezpieczeństwa przyszłych świadczeń uczestników systemu. Większość proponowanych zmian oznacza naruszenie tego bezpieczeństwa, zapewniając zarazem korzyści akcjonariuszom Otwartych Funduszy Emerytalnych. Warunkiem zmiany naszej opinii jest uwzględnienie poniższych uwag,
a także umożliwienie szczegółowego ich omówienia i wyjaśnienia wątpliwości.
NSZZ „Solidarność” nie wyraża zgody na:
1. Ograniczenia konkurencji:
- zmiana 28 wprowadzająca opłatę ze środków własnych członka funduszu za wypłatę transferową blokuje podejmowanie decyzji o zmianie funduszu na efektywniejszy;
- zmiany 44, 45, 46 i 47 oznaczają tak odległe w czasie obliczanie stopy zwrotu, że nie może ona być podstawą do racjonalnych decyzji o wyborze lub zmianie przynależności do funduszu;
- nadal nie wprowadza się ratingu, który mógłby być obiektywną podstawą do takich decyzji;
- nadal pozostawia się nieprzejrzysty system opłat, choć proponowane zmiany idą
w dobrym kierunku. Pożądana byłaby likwidacja opłat od aktywów (zmiana 33);
- pozostawienie losowania członkostwa (art. 1, zmiana 22 art. 81 ust. 8, art. 2, zmiana 2) oznacza, że pieniądze przez dłuższy czas nie wpływają na konto ubezpieczonego,
a w losowaniu większe szanse mają fundusze o dużej liczbie uczestników, a nie te, które najefektywniej inwestują. Korzystniejsze byłoby automatyczne kierowanie ubezpieczonych  do funduszu o najwyższej stopie zwrotu zgodnie z ostatnio ogłoszoną informacją.
- dopuszczenie instrumentów pochodnych do pakietu lokat wprowadza trudność
w oszacowaniu rzeczywistej wartości aktywów (zmiana 35h). Powoduje to nie tylko utrudnienie konkurencji, ale też zagrożenie kondycji funduszy i ograniczenie odpowiedzialności towarzystw za podejmowane decyzje finansowe.
Zmiany ograniczające konkurencję między funduszami prowadzą do obniżenia przyszłej stopy zwrotu i pogorszenia sytuacji ekonomicznej emerytów. W krańcowych przypadkach może to prowadzić również do przerzucenia ciężaru wypłat świadczeń uzupełniających na budżet państwa (gdy wysokość łącznego świadczenia z I i II filara będzie niższa niż świadczenie minimalne).
2. Rozszerzenie możliwości lokowania środków w listach zastawnych (zmiana 35d i e) także na niedopuszczone do obrotu publicznego powiększa ryzyko, co jest sprzeczne z zasadą bezpiecznego inwestowania funduszy emerytalnych.
3. Ograniczenie uprawnień nadzorczych.
Zapis dotychczasowy zapewnia instytucji nadzorującej możliwość podejmowania działań prewencyjnych, gdy zagrożone są interesy ubezpieczonych. Zapis proponowany oznacza możliwość postępowania ex post, co umożliwi ukaranie towarzystwa, ale nie zwróci strat członkom funduszu.
4. Obniżenie poziomu nadzoru (zmiana 53) poprzez skrócenie czasu na rozpatrywanie wyników kontroli.
Zmiana prowadzi do pogorszenia aktualnie obowiązujących norm. Wysoka jakość nadzoru gwarantuje większą dbałość funduszy o interes członków.
5. Ograniczenie nadzoru społecznego.
Związek wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie. Nadzór społeczny był jedną z gwarancji, ze względu na które NSZZ „Solidarność” wyraził zgodę na przeprowadzenie reformy ubezpieczeń społecznych.
6. Zmianę 51 prowadzącą do obniżenia bezpieczeństwa przekazywanej informacji finansowej.
Związek kilkakrotnie wypowiadał się przeciw tej zmianie. Co prawda wprowadzenie jej w życie obniżyłoby koszty działania sytemu, jednakże możliwość wykorzystania danych osobowych i finansowych przeciw uczestnikom systemu zagraża ich długofalowym interesom.

Zmiana metody oceny stopy zwrotu idzie w dobrym kierunku, lecz nie jest wystarczająca. Dla jej zobiektywizowania należałoby liczyć stopę zwrotu dla całego rynku funduszy minus fundusz oceniany. Niektóre zmiany mają charakter pozorny, np. zmiana 27. W opinii Prezydium KK liczne wątpliwości, jakie budzą zapisy projektu ustawy, wymagają szczegółowych wyjaśnień
w trakcie prac Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.