Menu

Decyzja Prezydium KK nr 1/22 ws. opinii do projektu ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie (wersja z dnia 1 grudnia 2021 r.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt, jednocześnie zgłaszając następujące uwagi.

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że wszelkie działania, które zmierzają do upowszechnienia legalnego zatrudnienia pracowniczego cieszą się aprobatą NSZZ „Solidarność”. Bez wątpienia, obciążenia o szeroko pojętym charakterze biurokratycznym, związane z nawiązaniem stosunku pracy, które spoczywają na pracodawcy stanowią swoistą barierę, przed podpisaniem umowy o pracę. W szczególności dotyczy to najmniejszych podmiotów, a zwłaszcza osób fizycznych, które miałyby zostać pracodawcami. Tym samym, znoszenie tych barier zasługuje na pozytywną ocenę.

Jednocześnie już w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że projektowana ustawa ma też dotyczyć umów o pomocy przy zbiorach, w stosunku do których NSZZ „Solidarność” zajmuje od początku ich funkcjonowania jednoznacznie negatywne stanowisko.

Ponadto, w szerszym ujęciu Prezydium Komisji Krajowej ponownie podkreśla zasadniczy postulat Związku, jakim jest stosowanie umów o pracę zawsze wówczas, gdy faktycznie relacja między podmiotami zatrudniającym i zatrudnianym wypełnia wymogi przewidziane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W szczególności oznacza to podjęcie przez instytucje państwowe działań przeciw nadużywaniu zatrudnienia cywilnoprawnego wówczas, gdy służy ono obejściu zawieraniu umów o pracę. Dobrym krokiem w tym kierunku mogłoby być wprowadzenie projektowanych ułatwień tylko w stosunku do umowy o pracę.

Uwagi szczegółowe:

Art. 1 ust. 2
W przypadku umów o pracę możliwe jest także ich wygaśnięcie, co jest innym sposobem ustania stosunku pracy od rozwiązania umowy. Jakkolwiek do wygaśnięcia dochodzi z mocy prawa, bez składania oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron, to jednak także wówczas powstają określone konsekwencje, chociażby wydanie świadectwa pracy. W związku z tym wydaje się zasadne dodanie w projektowanym przepisie, że obsługa umowy obejmuje także jej wygaśnięcie.

Art. 6 ust. 1
Ustawodawca nie precyzuje formy, w jakiej ma zostać wyrażona zgoda obu stron na zawarcie umowy za pośrednictwem systemu, w tym zwłaszcza zgoda pracownika. Ze względu na doniosłość tej kwestii należałoby wskazać na formę pisemną owej zgody.

Art. 7 ust. 4
Przepis milczy na temat danych potrzebnych do zmiany umowy, co ma szczególne znaczenie w kontekście wypowiedzenia zmieniającego.
W tym miejscu można wskazać także na fakt że, w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony złożenie przez pracodawcę wypowiedzenia (jak i wypowiedzenia zmieniającego) powinno być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika. Jakkolwiek poziom uzwiązkowienia pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych zakresem projektowanej ustawy nie jest wysoki, nie może to jednak być argumentem za ograniczaniem praw związkowych pracowników. W szerszym kontekście dotyczy to również innych sytuacji, w których przepisy prawa pracy nakazują pracodawcy prowadzenie szeroko rozumianego dialogu z zakładową organizacją związkową odnośnie sytuacji indywidualnego pracownika (np. w procedurze rozpatrzenia sprzeciwu od kary porządkowej, czy też wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownicy w ciąży). Tym samym zasadne jest pytanie czy pominięcie w projekcie ustawy tej materii było działaniem zamierzonym (relacja na linii strona związkowa – pracodawca przebiega według reguł ogólnych wynikających z Kodeksu pracy i pozostałych przepisów prawa pracy), czy też jest niedopatrzeniem projektodawcy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.