Menu

26 lutego 2002 (38-41/2002)

Decyzja Prezydium KK nr 37/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie ws. wykazu prac wzbronionych kobietom

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu prac zabronionych kobietom, ze względu na nieokreślenie w rozporządzeniu kryteriów dopuszczalnego narażenia kobiet na hałas i drgania mechaniczne oraz ograniczenie zakresu jego działania wyłącznie do kobiet w ciąży. Postanowienia Dyrektywy 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków niosących poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy pracownic w ciąży i pracownic, które niedawno rodziły lub karmią piersią, zapewniają ochronę warunków pracy szerszej grupie kobiet niż proponuje to nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac zabronionych kobietom. NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzaniu regulacji dotyczących pracy kobiet poniżej wymagań określonych przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Decyzja Prezydium KK nr 38/02 ws. opinii o projekcie rozporządzenia RM ws. algorytmu przekazywania środków PFRON jednostkom samorządu terytorialnego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza następującą uwagę do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego: W rozumieniu art. 26 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za nieuzasadnione uważamy ograniczenie w § 4 ust. 4 projektu rozporządzenia zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia do 120% najniższego wynagrodzenia. Pozytywną opinię warunkujemy uwzględnieniem powyższej uwagi.

Decyzja Prezydium KK nr 39/02 ws. opinii o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z satysfakcją stwierdza, że rząd częściowo uznał swój błąd i wycofuje się z decyzji likwidujących ulgi na przejazdy osobom niepełnosprawnym, proponując w projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego:

1) przywrócenie 100% ulgi przy przejazdach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców i opiekunów, pociągami ekspresowymi oraz autobusami w komunikacji przyspieszonej, pośpiesznej i ekspresowej.
2) podwyższenie z 37% do 49% ulgi przysługującej osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przy przejazdach do zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia.

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność sprecyzowania w ustawie, że pod pojęciem pociągów ekspresowych rozumie się również pociągi EuroCity i InterCity. Jest to istotne z tego powodu, że te pociągi jako jedyne posiadają wagony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezydium KK uznaje, że krok ten jest niewystarczający i dlatego podtrzymuje swoje żądanie przywrócenia poprzednio obowiązujących ulg, dotyczące przede wszystkim emerytów i rencistów, dzieci i młodzieży uczącej się (także studentów) oraz nauczycieli.

Decyzja Prezydium KK nr 41/02 ws. powołania zespołu ds. wyłonienia organizatora KZD

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powołuje zespół w składzie:
1. Andrzej Adamczyk
2. Leszek Jankowski
3. Jerzy Langer

Zadaniem zespołu jest wyłonienie organizatora sesji sprawozdawczo-wyborczej Krajowego Zjazdu Delegatów

Komunikat

26 lutego 2002 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom ze względu na rezygnację z określenia kryteriów dopuszczalnego narażenia kobiet na hałas i drgania mechaniczne. Rozporządzenie to zezwoli na pracę kobiet, w tym pracownic, które niedawno rodziły lub karmią piersią, na pracę w gorszych warunkach niż wymagają tego dyrektywy Unii Europejskiej. Pozytywnie zaopiniowano zawarte w rządowym projekcie zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zapisy dotyczące: przywrócenia 100 proc. ulgi przy przejazdach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz podwyższenia z 37 do 49 proc. ulgi przysługującej osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Pozostaje w mocy negatywna opinia prezydium KK w sprawie wcześniej zaopiniowanych zmian w tej ustawie, dotyczących przede wszystkim emerytów, rencistów, dzieci, młodzieży uczącej się, studentów i nauczycieli. Prezydium uważa, że ograniczenie zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia do 120 proc. najniższego wynagrodzenia jest nieuzasadnione. Od przyjęcia tej uwagi uzależniło pozytywną opinię projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON jednostkom samorządu terytorialnego. Omawiano również m.in.: przygotowania do XV Krajowego Zjazdu Delegatów oraz sprawy związane z funkcjonowaniem Tygodnika Solidarność.

Kajus Augustyniak - rzecznik prasowy KK

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.