Menu

Decyzja Prezydium KK nr 25/21 ws. projektu umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021- 2027 w Polsce

           Prezydium Komisji Krajowej NSZZ” Solidarność” dokonując oceny projektu umowy partnerstwa  dla realizacji polityki spójności  2021- 2027 w Polsce  ( zwanej dalej projektem umowy partnerstwa) przedstawia następujące uwagi o charakterze fundamentalnym:

1. Umowa partnerstwa jest dokumentem kluczowym nie tylko z powodu znacznych środków przeznaczonych na działania służące realizacji sześciu głównych celów, ale przedstawia diagnozę aktualnej sytuacji, która powinna ulec znaczącej  zmianie dzięki odpowiednio zaprojektowanym interwencjom na poziomie krajowym i regionalnym. Przedstawione analizy bieżącej sytuacji w wielu obszarach nie są optymistyczne np. dotyczące stanu demografii (cyt.: „problem depopulacji dot. 70% miast średnich i 67% miast małych, spośród 39 miast powyżej 100 tys. mieszkańców jedynie w 6 wystąpi niewielki wzrost liczby ludności. Szacuje się, że pomiędzy 2015 a 2040 r. liczebność osób w wieku co najmniej 80 lat i więcej zwiększy się dwukrotnie.
Przed Polską wiele wyzwań, a ich realizacja powinna sięgać poza projektowaną perspektywę  2021- 2027. Ważne jest zatem  takie zaplanowanie  wydatkowania środków, które będzie wpływać na rozwój gospodarki  oraz jakość życia obywateli        w dłuższym okresie. Należy zatem podjąć działania zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym, aby wypracować mechanizmy zapewniające zwiększenie efektywności aktualnie planowanych programów. Zbyt rozproszone działania, obejmujące dużą ilość priorytetów i wskazujące niewymierne efekty finalne mogą być powodem obniżenia efektywności programów.  
2. Projektowana umowa partnerstwa nie odwołuje się do  zasady partnerstwa i roli partnerów społecznych w przyszłej perspektywie co nie jest do zaakceptowania. Projekt umowy partnerstwa  oprócz treści, która ma być wkładem do umowy partnerstwa (zamieszczona w ramkach) przekazywanej do KE zawiera diagnozę sytuacji.  Mając to na uwadze rozczarowuje fakt, że nie znajdujemy ani w tych właściwych miejscach ani w diagnozie wskazania na  istotną rolę związków zawodowych oraz dialogu społecznego  w przyszłej perspektywie.
 
Z doświadczeń poprzednich perspektyw wynika, że ujęcie nakładów na wzmacnianie potencjału partnerów społecznych w pomocy technicznej np. w POWER nie pozwala na jednoznaczną interpretację zapisów i prowadzi do zbytniej szczegółowości i utrudnień w zakwalifikowaniu kosztów na wzmocnienie potencjału. Prowadzi to do wycofania się partnerów społecznych z ubiegania się o finansowanie takich działań. Utrudniają takie działania stosowane w niektórych projektach sztywne ramy czasowe oraz wyznaczenie zbyt krótkiego okresu na wywiązanie się z podjętych zobowiązań.
Tak więc w umowie  partnerstwa  powinna zostać zapisana wyraźnie zasada partnerstwa wraz z  gwarancją przeznaczenia środków na wzmacnianie potencjału partnerów społecznych. Prezydium Komisji Krajowej podkreśla, że  partnerzy społeczni powinni  brać  udział w  procesie projektowania, monitorowania realizacji, ewaluacji oraz wyciągania wniosków na przyszłą perspektywę. Istotna jest rola związków zawodowych w obszarze zwiększania adaptacyjpracowników 
do zmian zachodzących na rynku pracy oraz roli dialogu społecznego w kształtowaniu rynku pracy, polityki  zatrudnienia oraz podnoszenia jakości pracy. 
Partnerzy społeczni powinni być włączeni szczególnie w ramach celów „Bardziej inteligentna Europa”, „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa” oraz  „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”, „Europa bliżej obywatela”.
3. Autorzy wskazują jako kluczowe z punktu widzenia modernizacji gospodarki narodowej generowanie wysokiej jakości miejsc pracy poprzez rozwijanie podnoszenia kwalifikacji uniwersalnych oraz zdolności do ciągłego uczenia się.  Związek będzie wspierał wszystkie działania w tym obszarze, ale wyraźnie podkreśla, że dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych w aktualnej perspektywie i w latach poprzednich nie przyniosły zadowalających rezultatów,  a formy zatrudnienia, które są wyraźnie popierane w projekcie - samozatrudnienie, elastyczne formy pracy, działalność gospodarcza  nie będą podnosić  jakości miejsc pracy i Związek jest im przeciwny jeżeli mają  zastępować stosunek pracy.
4. Prezydium KK wnosi o przekazanie kryteriów podziału środków oraz określenie dla  wskaźników algorytmu w celu zachowania transparentności przekazu informacji. Zastosowanie algorytmu jest warunkiem koniecznym, by wyeliminować uznaniowość przy podziale środków pomiędzy województwami, a tym samym spowodować, aby podział był sprawiedliwy. Jednocześnie w  tym kontekście uzasadnione jest pytanie:  do którego etapu prac nad umową partnerstwa podział środków w ramach poszczególnych województw oraz realizowanych celów może ulec zmianie.
5. Zdaniem Prezydium KK w zakresie oceny dotychczas prowadzonych konsultacji umowy partnerstwa w regionach  miały one  charakter bardziej informacyjny niż konsultacyjny. Wobec zaproponowanej formuły konsultacji on-line nie można było przedstawić szerszego stanowiska lub nawiązać polemiki w zakresie odpowiedzi na poszczególne pytania. 
6. Z perspektywy wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, istotne znaczenie mają wszystkie instrumenty, z których mogą korzystać państwa członkowskie w tym: umowa partnerstwa, React-EU oraz Krajowy Plan Odbudowy jako dokument służący realizacji reform i inwestycji, który stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu  na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Te dokumenty mają charakter uzupełniający się, powinny być konsultowane w tym samym czasie. Dlatego istotne jest, aby w dalszej części prowadzenia procesu konsultacji te dokumenty były analizowane łącznie.
 
Integralną częścią opinii Prezydium Komisji Krajowej jest  tabela,  w której  Prezydium  KK przedstawia uwagi szczegółowe do projektu umowy partner.
 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.