Menu

Decyzja Prezydium KK nr 16/21 ws. opinii do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, z dnia 14 grudnia 2020 r.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia zmianę w art. 52 ustawy o rachunkowości polegająca na dodaniu ustępu 2b o następującej treści:

W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy – sprawozdanie finansowe może podpisać jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoważna z odmową podpisu i wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

            Proponowana zmiana jest odpowiedzią na postulat Związku, aby w sytuacjach gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy – sprawozdanie mogło zostać podpisane przez osobę wchodzącą w skład tego organu.

            Omawiany projekt zakłada dodanie w art. 45 ust 1f ustawy o rachunkowości zdania drugiego o treści „Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie trybu i sposobu opatrywania sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym mogą zostać udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.” Lepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie zwrotu „mogą zostać udostępnione” zwrotem „są udostępniane” albo rezygnacja z całego zapisu.Wprowadzenie samej możliwości, a nie obowiązku udostępniania informacji w zakresie udostępniania informacji nie gwarantuje pewności przekazywania informacji na stronie BIP i może prowadzić do skomplikowania procesu uzyskiwania informacji przez podmioty zainteresowane.

            Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że termin 7-dniowy wejścia w życie ustawy jest zbyt krótki.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.