Menu

Decyzja Prezydium KK nr 21/19 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS ws. dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe (…) (projekt z dn

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ws. dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej (projekt z dnia
21 stycznia 2019 r.) realizuje przepisy znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych, w zakresie dotyczącym opłacania z budżetu państwa tzw. składek afiliacyjnych organizacji pracowników i pracodawców zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego, do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej. Takie same przepisy wprowadzono do ustawy o organizacjach pracodawców. Wprowadzenie takiej możliwości było postulatem związków zawodowych. Wynikało to z tego, że organizacje pracodawców od kilku lat mogły liczyć na dofinansowanie swoich składek członkowskich ze strony rządu, podczas gdy organizacje związkowe nie mogły liczyć na podobne wsparcie. Związki zawodowe zabiegały w ten sposób o równe traktowanie partnerów społecznych.

Niestety, z przykrością odbieramy informacje o tym, że mimo wprowadzenia rozwiązań systemowych w ustawie o związkach zawodowych i ustawie o organizacjach pracodawców, organizacje pracodawców nadal są faworyzowane i przewiduje się dla nich dalsze wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Tym samym, organizacje pracodawców będą otrzymywały środki na składki afiliacyjne
z dwóch źródeł, podczas gdy organizacje związkowe z jednego. Biorąc pod uwagę system podziału środków w Radzie Dialogu Społecznego i zwiększenie możliwości wliczania
w koszty działalności części składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców
i pracodawców, bez wątpienia można stwierdzić, że zasada równego traktowania partnerów społecznych nie jest realizowania i wymaga to zmian.

Odnosząc się bezpośrednio do przedstawionego projektu rozporządzenia, Prezydium KK przedstawia następujące uwagi szczegółowe w związku z wątpliwościami, które nasunęły się w toku analizy przedmiotowego projektu:

  1. Par. 2 ust. 7 pkt 4) – zgodnie z treścią proponowanego przepisu, organizacje będą zobowiązane już we wrześniu przedstawić wysokość składek członkowskich wnoszonych przez organizację związkową do międzynarodowych organizacji związkowych w roku następnym. Biorąc pod uwagę praktykę, nie będzie możliwe już na tak wczesnym etapie przedstawienie precyzyjnych kwot, ponieważ wartość składki członkowskiej wyliczana jest przez poszczególne organizacje międzynarodowe
    w oparciu o wskaźnik inflacji za rok bieżący ustalany z końcem roku. Ponadto, dopiero z końcem roku poszczególne organizacje międzynarodowe, biorąc pod uwagę planowane działania, podejmują decyzje finansowe. Od nich także zależy wysokość składki członkowskiej. W zasadzie na krótko przed przedstawieniem wezwania do zapłaty możliwe jest jednoznaczne określenie wysokości składki członkowskiej.
  2. Par. 2 ust. 7 pkt 7) – projektowany przepis rodzi wątpliwości dotyczące momentu możliwości opłacenia składki. Czy środki muszą pojawić się na koncie organizacji, czy też chodzi o moment, w którym MRPiPS zleca przelew? Wydaje się, że tego typu wątpliwości powinny zostać jednoznacznie rozstrzygnięte.
  3. Pojawia się także dość istotny problem dotyczący ryzyka walutowego. Przedstawiony w projekcie mechanizm zakłada, że już we wrześniu przedstawiane jest szacunkowe wyliczenie wysokości składki i wniosek o dotację. W okresie kilku miesięcy może jednak zdarzyć się sytuacja, w której kurs walutowy (składki najczęściej opłacane są w Euro) znacząco się zmieni. Zasadne jest zatem wprowadzenie mechanizmu korygującego, w przypadku, gdy pojawią się znaczne odchylenia kursu walutowego.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.