Menu

Decyzja Prezydium KK nr 154/18 ws. opinii o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt z dnia 27 września 2018r.)

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia
27 września 2018 r.

Prezydium KK wskazuje przede wszystkim na niedopuszczalne wieloletnie praktyki sięgania do środków Funduszu Pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamrażanie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także - sprzeczne z celami ustawowymi - wydatkowanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

NSZZ „Solidarność” od kilku lat domaga się odmrożenia podstawy odpisu
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ubiegłym roku nie nastąpiło odmrożenie podstawy pomimo składanych przez stronę rządową obietnic, dotyczących odmrożenia podstawy odpisu na zfśs oraz wyrażonej przez NSZZ „Solidarność” negatywnej opinii w tym zakresie do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 oraz do tzw. ustawy okołobudżetowej
na rok 2018. Konsekwencją takiego działania jest realne obniżenie środków na pomoc pracownikom i ich rodzinom, a także emerytom i rencistom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, co zasługuje na zdecydowanie negatywną opinię. Prezydium KK domaga się odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych przynajmniej na poziomie roku 2014.

Pozytywnie oceniamy „odmrożenie" odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uczelni wyższych. Tym bardziej niezrozumiałe jest brak takiej decyzji
w  stosunku do nauczycieli i pozostałych pracowników.

Prezydium KK nie wyraża  zgody na  propozycję zawartą w art. 1 przedłożonego projektu, zakładającą w roku 2019 ustalanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)poprzez  stosowanie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 roku. Analogicznie uregulowania zawarte w art. 25 projektu ustawy po raz kolejny prowadzą do zamrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych, poprzez propozycję stosowania przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 roku.

Ponadto po raz kolejny przedstawione skutki regulacji dotyczące odmrożenia podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawierają szacunki jedynie
w zakresie oszczędności dla wydatków budżetu państwa, nie uwzględniają one ubytków podatkowych dla budżetu. W przypadku całkowitego odmrożenia za sprawą podatku od towarów i usług VAT (380 mln zł) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
(367 mln zł) dochody budżetu państwa mogłyby zyskać ok. 747 mln zł. W związku
z powyższym niezrozumiałe jest działanie rządu w tej kwestii, gdyż wpływa ono na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, a skutki odmrożenia odpisu byłyby dla budżetu państwa źródłem dodatkowych przychodów.

 

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zdecydowanie negatywnie ocenić należy finansowanie kosztów kształcenia lekarzy
i pielęgniarek, rezydentur oraz szkoleń specjalizacyjnych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Negatywna ocena w tym zakresie była przedstawiana przez Radę Dialogu Społecznego oraz Radę Rynku Pracy. Stawiane przez partnerów społecznych postulaty zostały obecnie jedynie pozornie uwzględnione, albowiem finansowanie
ww. szkoleń nie będzie realizowane przez Fundusz Pracy a, jak powyżej wskazano, przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym miejscu należy wskazać, że ww. szkolenia nie powinny być również finansowane z FGŚP, jako że celem tego Funduszu jest zabezpieczenie i ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy nie są właściwe do finansowania szkoleń lekarzy i pielęgniarek. Negatywna ocena powyższego jest tym bardziej uzasadniona, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2019 ma ponownie nastąpić wzrost wydatków (o kwotę 1 064 034 tys. zł) w stosunku do roku ubiegłego (wzrost
w poprzednim projekcie ustawy budżetowej wyniósł 64 279 tys. zł)

Ponadto brak jest uzasadnienia przeniesienia z Funduszu Pracy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pozycji pod nazwą refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników. Pozycja ta powinna znajdować się w planie finansowym Funduszu Pracy.

Projektowany art. 22 zmienia art. 6 ust .1 pkt 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z którym w 2019 roku ma nastąpić znaczący wzrost środków finansowych na zakup szczepionek co wymaga uzasadnienia w kontekście dopuszczenie do procedowania w Sejmie ustawy znoszącej obowiązek wykonywania znacznej części szczepień.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.