Menu

26 maja 2010 (119-122/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 119/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 120/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 122/10 ws. zgłoszenia członka do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zgłasza kandydaturę Bogdana Olszewskiego na zastępcę członka Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników.

Opinie wydane z upoważnienia prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność":

Opinia o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe oraz zasad wypłaty tych świadczeń

Z upoważnienia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Biuro Polityki Społecznej wnosi następujące uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe oraz zasad wypłaty tych świadczeń:

W rozdziale 1:
§ 4 nadać treść: „Organy rentowe są obowiązane do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym warunków i dowodów wymaganych do ustalania świadczeń oraz zasad ich wypłaty.”

W rozdziale 2:
§ 11 ust. 5 – nadać treść: „Za datę zgłoszenia wniosku wniesionego drogą elektroniczną uważa się dzień prawidłowego przesłania wniosku do Zakładu.”

W rozdziale 3:
§ 24 ust. 1 – nadać treść: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym, stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów, a w przypadku braku możliwości ich uzyskania - inny dokument, a w szczególności: legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, dokumenty stwierdzające ewidencję czasu pracy, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia, o ile w oparciu o te dokumenty można bezspornie ustalić fakt i okres zatrudnienia”.

Opinia o Projekcie Założeń do projektu ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Z upoważnienia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Biuro Polityki Społecznej wnosi następujące uwagi do Projektu Założeń do projektu ustawy z dnia 19 kwietnia 2010 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania:

1. Negatywnie oceniamy zmianę polegającą na wprowadzeniu granicznej daty 31 grudnia 2012 r., do której mogłyby być definitywnie przyjmowane wnioski o kredyty preferencyjne. W naszej ocenie, data graniczna powinna być uzależniona od wdrożenia alternatywnego programu do Programu Rodzina na swoim. Bez przedstawienia alternatywnego programu nie do zaakceptowania są stwierdzenia zawarte w projekcie założeń, że „Istotnym celem proponowanych zmian jest także dążenie do ograniczenia skali wydatków z tytułu należnych dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych” oraz, że „Kolejnym krokiem będzie zakończenie realizacji programu preferencyjnych kredytów Rodzina na Swoim”.

2. Negatywnie także oceniamy rozwiązanie polegające na wyłączeniu z dniem 1 lipca 2011 r. możliwości finansowania kredytem preferencyjnym transakcji mieszkaniowych realizowanych na wtórnym rynku nieruchomości. Ten mechanizm oznaczałby w praktyce, że osoby zainteresowane udziałem w programie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych nie mogłyby przy jego pomocy dążyć do zakupu mieszkań o umiarkowanym standardzie. Często z przyczyn finansowych niektóre osoby decydują się na zakup mieszkania z rynku wtórnego, a dopiero po transakcji, poprzez dalsze gromadzenie środków finansowych i własną pracę przeprowadzają jego modernizację. W takiej sytuacji, proponowane ograniczenie możliwości finansowania kredytem preferencyjnym zakupów realizowanych na wtórnym rynku nieruchomości, a więc wyłącznie do mieszkań nowych (czyli droższych) powodowałoby w wielu przypadkach nieuzasadnioną rezygnację z udziału w Programie Rodzina na swoim, którego głównym celem jest przecież pomoc w uzyskaniu własnego mieszkania.

3. Rozwiązaniem, które oceniamy negatywnie jest określenie maksymalnego wieku docelowego kredytobiorcy na poziomie 35 lat. Nie znajdujemy uzasadnienia dla wprowadzenia tego typu ograniczenia, albowiem proponowane rozwiązanie mogłoby niejednokrotnie pozbawiać możliwości uzyskania wsparcia przez osoby, które z różnych powodów dopiero po przekroczeniu wieku 35 lat są w stanie uzyskać zdolność kredytową, pozwalającą na udział w programie preferencyjnych kredytów.

4. Pozytywnie oceniamy zmianę polegającą na poszerzeniu katalogu osób uprawnionych do skorzystania z kredytu preferencyjnego i dopłat do jego oprocentowania o jednoosobowe gospodarstwa domowe, z zastrzeżeniem wykorzystania kredytu preferencyjnego na zakup/budowę pierwszego własnego mieszkania. Jednocześnie należy stwierdzić, że proponowane ograniczenie w wykorzystywaniu kredytu na zakup/budowę pierwszego mieszkania powinno się odnosić nie tylko do jednoosobowych gospodarstw domowych, lecz do wszystkich beneficjentów programu Rodzina na swoim. Pomoc powinna być ograniczona do uzyskujących pierwsze mieszkanie własnościowe w życiu.

Zbigniew Kruszyński
Członek Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”


  

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.