Logo
Wydrukuj tę stronę

Decyzja Prezydium KK nr 77/16 ws. opinii o projekcie rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie ws. domów pomocy społecznej

 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 20 kwietnia 2016 r.), zmieniającego rozporządzenie  ws. domów pomocy społecznej.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 201 4r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). w zakresie art. 57 ust. 8, którego zapisy  zobowiązują do utworzenia domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zgodnie z art. 56 pkt. 7 cytowanej ustawy, zobowiązują do ustalenia standardów dla nowego typu domu. W tym zakresie proponowane zmiany Prezydium KK  ocenia pozytywnie i uważa za konieczne.

Wątpliwości wzbudzają zapisy w §1 pkt 3 lit. b projektu, dotyczące zmiany treści § 6 ust. 2 pkt 2-3 rozporządzenia, określające wartości wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym w odpowiednim typie domu, które zostały obniżone  z 0,6 na 0,5 w przypadku opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz z 0,6 na 0,5 w przypadku opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Prezydium KK nie wyraża zgody na   ograniczenie minimalnych standardów zatrudnienia w domach pomocy społecznej (DPS), które doprowadzi niewątpliwie do obniżenia standardu świadczonej opieki. W świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego opieki nad seniorami w ramach DPS, który porównywał jakość świadczonych usług w publicznych i niepublicznych DPS, jednoznacznie korzystniej wypadają placówki publiczne. Jednocześnie NIK wskazał, że brak określenia tych standardów dla placówek niepublicznych powoduje, że są one bardziej konkurencyjne cenowo na rynku.Prezydium KK nie może poprzeć zmian idących w kierunku obniżenia jakości świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności cenowej placówek publicznych względem placówek niepublicznych. Należy raczej zadbać, aby we wszystkich prowadzonych domach pomocy społecznej obowiązywały standardy, gwarantujące podopiecznym jak najwyższą jakość świadczonych usług.

Prezydium KK zwraca uwagę, że brak odpowiednich standardów w niepublicznych placówkach pomocy społecznej dotyczy nie tylko jakości świadczonych usług w zakresie kwalifikacji pracowników czy też liczby tam zatrudnianych osób, ale również standardów  zatrudnienia  i  praw pracowniczych.

Ponadto, możliwość wliczenia do wskaźnika zatrudnienia w zespole osób odbywających służbę zastępczą, zdaniem Prezydium KK jest bezcelowe, ze względu na fakt wygaśnięcia takiej służby.

Jednocześnie enumeratywne wskazanie w zapisie kategorii osób: wolontariuszy, stażystów, praktykantów, zamyka możliwość wliczenia do wskaźnika w zespole innych kategorii osób pracujących na rzecz podopiecznych, np. uczestników Centrów Integracji Społecznej.

Prezydium KK uznaje natomiast za krok we właściwym kierunku zmianę wskaźnika osób zatrudnianych w DPS w ramach umowy o pracę oraz w ramach wolontariatu. Dotychczas wskaźnik ten wynosił 30% dla wolontariatu, a proponowana zmiana obniża go do 20%. Taka zmiana proporcji zmierza w kierunku profesjonalizacji kadry zatrudnionej w DPS, co w przypadku coraz większej specjalizacji tych placówek wydaje się uzasadnione.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie faktem nie przekazania do konsultacji przedmiotowego projektu, w sposób określony w art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.