Menu

30 marca 2010 (74-80/2010)

Decyzja Prezydium KK nr 74/10 ws. zmian w Statucie Fundacji Gospodarczej
                                              
Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” na podstawie uchwały KK nr 667/99 z dnia 14 września 1999 roku postanowiło przyjąć zmiany w Statucie Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
Zmiany Statutu w załączeniu.

Załącznik do decyzji Prezydium KK nr 74/10


Prezydium KK  NSZZ „Solidarność” postanawia   co następuje:

1) §10 c) ust. 4 nadać brzmienie:
4. W przypadku niezwołania Rady w terminie 21 dni od daty złożenia takiego wniosku,  prawo zwołania posiedzenia przysługuje Prezesowi Zarządu Fundacji.
2) §10 ust. 5 nadać brzmienie:
5. Jeżeli Rada nie postanowi odmiennie, w posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu.
3) §10 ust. 6 nadać  brzmienie:
6. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady jej członkowie oraz Prezes Zarządu powinni być powiadomieni na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem   posiedzenia.
4) §11 e) nadać brzmienie:
e) powołanie, odwołanie oraz zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu,
5) §11 f) nadać  brzmienie:
f) powierzenie wybranemu członkowi Rady obowiązków Prezesa Zarządu na czas zawieszenia w czynnościach,
6) §18 ust. 2 nadać brzmienie:
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a)    kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
b)    kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
c)    podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji oraz w sprawach pracowniczych,
d)    ustanawianie pełnomocników,
e)    przedkładanie Radzie planu finansowego oraz proponowanie w nim zmian,
f)    decydowanie o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw majątkowych z zastrzeżeniem wyrażonym w §11 lit. i).
7) §27 ust. 2 nadać brzmienie:
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
23.61.Z. Produkcja materiałów budowlanych z betonu.
41.10.Z.Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
41.20.Z.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
42.11.Z.Roboty związane z budową dróg i autostrad.
42.12.Z.Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.
42.13.Z.Roboty związane z budową mostów i tuneli.
43.12.Z. Przygotowanie terenu pod budowę.
43.99.Z.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
46.13.Z.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych.
46.73.Z.Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
46.90.Z.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
47.61.Z.Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
52.21.Z.Działalność usługowa  wspomagająca transport lądowy.
55.10.Z.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
55.20.Z.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
56.10.A.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
56.10.B.Ruchome placówki gastronomiczne.
56.21.Z.Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców  zewnętrznych (katering).
56.30.Z.Przygotowanie napojów.
58.11.Z.Wydawanie książek.
58.29.Z. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
62.01.Z.Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.
62.02.Z.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
63.99.Z.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
64.19.Z.Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
64.92.Z.Pozostałe formy udzielania kredytów.
64.99.Z.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
68.20.Z.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
68.32.Z.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
70.22.Z.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
71.12.Z.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
78.10.Z.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
82.30.Z.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
82.99.Z.Pozostała działalność wspomagająca, prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z.Działalność wspomagająca edukację.

8) Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej Fundacji Gospodarczej – skreślić .


Decyzja Prezydium KK nr 75/10 ws. opinii o projekcie ustawy MG o  ograniczaniu barier administracyjnych  dla obywateli i przedsiębiorców (1.5.26.02.10)

Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność” opiniując  projekt  ustawy Ministra Gospodarki  o  ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (1.5.26.02.10) podtrzymuje swoje negatywne stanowisko  wyrażone w decyzji Prezydium KK  nr 7/10  co do następujących propozycji:
1. Art. 23  projektu zmieniającego ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
W art. 23  projektu zmieniającym ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych proponuje się złagodzenie odpowiedzialności karnej za określone naruszenia jej przepisów, przede wszystkim przez wykreślenie kar w postaci ograniczenia i pozbawienia wolności. W art. 49 ust. 1, art. 50, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52, art. 53, art. 54 tej ustawy ustawodawca pozostawia jedynie karę grzywny dookreślając jej wysokość, ponieważ wysokość grzywny nie była do tej pory sprecyzowana. W jednym przypadku (art. 49 ust. 2) ustawodawca ogranicza karę pozbawienia wolności z 3 lat do roku.
Prezydium KK  nie wyraża zgody na proponowaną nowelizację.
2. Art. 51 projektu ustawy  dotyczący ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. 2003 r, Nr 135, poz. 1268 z późn. zm)
Zaproponowane zmiany polegają na umożliwieniu dokonania wyboru co do sposobu powiadomienia organu wypłacającego rentę przez osobę pobierającą rentę socjalną, w przypadku osiągania przez nią przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Proponuje się, aby osoba zobowiązana do powiadomienia mogła tego dokonać w formie przedstawienia zaświadczeniu albo oświadczenia określającego kwotę przychodu. Zaproponowane  rozwiązanie  jest niezgodne z zapowiadanymi działaniami  Rządu RP, których celem ma być zniesienie zasady zawieszania renty socjalnej w przypadku osiągania  przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.  Przejaw  takiej woli politycznej wyraził  Rząd RP w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  (druk sejmowy nr 627) proponując uchylenie  art. 10 ustawy o rencie socjalnej.  Podobne przekonanie o konieczności takiej zmiany ustawy o rencie socjalnej prezentował Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych  podczas spotkań
z przedstawicielami Związku. 
Dlatego Prezydium  KK   zaproponowane zmiany w ustawie o rencie socjalnej uważa za niewystarczające i niezgodne z zapewnieniami Rządu i oczekiwaniami środowiska osób niepełnosprawnych.
3. Art. 56 projektu dotyczący zmian ustawy o rybołówstwie (Dz.U. z 2004 r. Nr 62 poz. 574 z późn. zm.)
Prezydium KK uważa, że ukaranie pozbawieniem licencji powinno nastąpić po uprawomocnieniu się wyroku sądowego.
Ponadto Prezydium KK pragnie zwrócić uwagę na możliwość wprowadzenia do opiniowanego projektu przepisów mających na celu zapobieżenie powstającemu często w praktyce problemowi, jakim jest wskazanie,  która struktura wewnętrzna danego podmiotu występuje w charakterze pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy przykładowo, czy pracodawcą jest spółka jako całość, czy też jej oddziały. W chwili obecnej zdarza się, iż dopiero przed sądem następuje weryfikacja tego zagadnienia, co rodzi istotne utrudnienia zarówno dla pracowników, którzy nie mają pewności wobec kogo kierować pozwy, jak i organizacji związkowych. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej zasadne jest rozważenie wprowadzenia do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wymogu ujawniania w tym rejestrze informacji dotyczących wskazania, jaka jednostka występuje w roli pracodawcy (art. 38 pk1: l lit. d ustawy o KRS oraz art. 5 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Jednocześnie Prezydium KK  z zadowoleniem przyjmuje  fakt, że większość propozycji zmian, które zostały przez NSZZ „Solidarność” ocenione negatywnie, nie znalazły się w nowej wersji projektu ustawy.

Decyzja Prezydium KK nr 76/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” oraz logo XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” na płycie multimedialnej pt. Czas Solidarności przygotowanej i wydanej przez oficynę wydawniczą Verbi Causa i Axon Art Wiedza & Sztuka we współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku.

Decyzja Prezydium KK nr 77/10 ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyraża zgodę na użycie nazwy
i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w prezentacji multimedialnej podczas międzynarodowej konferencji WOCCU (Światowej Rady Związków Kredytowych) przygotowywanej na zlecenie SKOK Ubezpieczeń.

Decyzja Prezydium KK nr 78/10 ws. przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Komitecie Ewaluacyjnym programu Leonardo da Vinci

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” desygnuje Janusza Sobieszczańskiego jako nowego przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w pracach Komitetu Ewaluacyjnego programu Leonardo da Vinci w latach 2010 – 2013.

Decyzja Prezydium KK nr 79/10 (do użytku służbowego)

Decyzja Prezydium KK nr 80/10 ws. upoważnienia Skarbnika KK do realizacji  programu „Pomoc dla kościoła na Wschodzie” (do użytku służbowego)

Opinia o projekcie rozporządzenia MPiPS z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych

Z upoważnienia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Biuro Polityki Społecznej nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych.

Zbigniew Kruszyński
Członek Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”

Opinia o projekcie Założeń projektu ustawy z dnia 8 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Z upoważnienia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Biuro Polityki Społecznej wnosi następujące uwagi do projektu Założeń projektu ustawy z dnia 8 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1. Negatywnie opiniuje propozycje wprowadzenia w art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zmiany powodującej pozbawienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby, która ma ustalone prawo do renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka. Zdaniem NSZZ „Solidarność” w sytuacji zniesienia od 1 stycznia 2010 r. wymogu spełniania kryterium dochodowego do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego należy również uchylić obecny zapis w art. 17 ust. 5 pkt 1, a nie proponować jego rozszerzenie.

2. Pozytywnie opiniuje następujące propozycje rozwiązań:
- wyłączenie z katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów za wyniki w nauce;
- wygaszenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w sytuacji śmierci osoby zobowiązanej do ich zwrotu. Rodzina takiej osoby może znajdować się w trudnej sytuacji i nie zawsze jest w stanie pokryć takie zobowiązania;
- wprowadzenie upoważnienia do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy osoba uprawniona posiada własne dziecko;
- zniesienie obowiązku naliczania ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, w przypadku gdy do nienależnego pobrania świadczeń doszło w wyniku zmniejszenia przez sąd z mocą wsteczną wysokości alimentów.

Zbigniew Kruszyński
Członek Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.