Menu

Decyzja Prezydium KK nr 26/16 ws. opinii o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przedstawiona ustawa w zaproponowanym kształcie nie może uzyskać pozytywnej opinii ze względu na następujące uwagi:

NSZZ „Solidarność” popiera rozwiązania, których celem jest eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych (które w większym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym) oraz przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych sieci handlowych kosztem rodzimego handlu detalicznego, a także nierówności konkurencyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem. Uważamy jednak, że przedłożony projekt w zaproponowanej wersji nie odzwierciedla w pełni tych celów.

Prezydium KK proponuje odstąpienie od wyższego opodatkowania sprzedaży w soboty i niedziele i zrównania kwoty podatku do kwoty obowiązującej w tygodniu. Prezydium obawia się, że duże sieci zagraniczne wykorzystają powyższą sytuację i mogą jeszcze bardziej dominować na polskim rynku. Zastosowanie w tym wypadku jedynie kryterium uzyskania większych wpływów nie jest do zaakceptowania. Opodatkowanie sprzedaży w weekendy wyższą stawką w praktyce spowodować może, że przede wszystkim polskie firmy handlowe po przekroczeniu sprzedaży rzędu 1.500.000 zł, ze względu na słabą rentowność wynoszącą od 0,0 do 1,5 %, nie byłyby w stanie ze względów ekonomicznych zapłacić kwoty podatku. Powyższe skutkowałoby obniżeniem rentowności, a w przyszłości - likwidacją tych sklepów.

            Jednocześnie Prezydium KK zwraca uwagę, iż niezmiennie od lat NSZZ „Solidarność” dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i święta.

Zapisy ustawy najbardziej dotkną polskie duże i średnie podmioty handlowe, w tym spółdzielnie spożywców, które ze względu na obroty miesięczne powyżej 1.500.000 zł kwalifikują się do zapłacenia dodatkowego podatku, którego nie będą w stanie udźwignąć.

Ponadto sieci działające na zasadzie franczyzodawcy i franczyzobiorcy zostaną dotknięte dużą skalą podatku, poprzez wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Istnieje także niebezpieczeństwo dla franczyzodawców, że franczyzobiorcy będą rezygnować ze sprzedaży pod wspólną marką i prowadzić, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, własne sklepy. Zniszczyłoby to odbudowującą się polską logistykę i ograniczyło szanse przetrwania na wymagającym rynku.

Trzeba również podkreślić, że wiele średnich przedsiębiorstw, w tym Spółdzielnie Spożywców „Społem”, płaci podatek dochodowy CIT 8, w przeciwieństwie do sieci zagranicznych, które przez ponad 20 lat wykazują w naszym kraju straty. Propozycje zawarte w ustawie nie wyrównują szans dla polskiego kapitału.

Mając powyższe na uwadze Prezydium KK wnosi o rozważenie propozycji progresywnego podatku obrotowego od sprzedaży.

 

Uwagi szczegółowe

·         Doprecyzowania wymagają zapisy dot. zwrotu towaru. Pozostawienie propozycji
w niezmienionym kształcie stwarza możliwość dokonywania częstych zakupów
i zwrotów towarów ze znacznym, korzystnym różnicowaniem cen. Takie działania będą wpływać na wysokość uzyskiwanych przychodów. Należy zatem doprecyzować termin „okres zwrotu”.

·          Projekt nie reguluje sytuacji dotyczących sprzedaży detalicznej prowadzonej przez hurtownie.

·         Szereg wątpliwości budzą zaproponowane przez projektodawcę rozwiązania
w zakresie art. 11 projektu ustawy. Brakuje szczegółowych rozwiązań w zakresie dnia sprzedaży. O ile w sprzedaży w tej samej strefie czasowej nie ma problemu, o tyle w różnych strefach uzależnienie stawki opodatkowania od dnia tygodnia jest problematyczne. Następnym zagadnieniem jest określenie wielkości obrotu przez sprzedawcę zagranicznego. Powstaje wątpliwość, czy ma on brać pod uwagę strukturę przychodu związaną z transakcjami w Polsce i na tej podstawie określić, czy będzie płatnikiem tego podatku, czy będzie zwolniony. Obciążanie przewoźników,
a przede wszystkim pracowników dodatkowymi opłatami ryczałtowymi w sytuacji, gdy ich podstawowym zadaniem jest bezpieczny transport, zasługuje na negatywną ocenę.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.