Menu

3 listopada 2009 (206-212/2009)

Decyzja Prezydium KK nr 206/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie rodzajów psów asystuj1cych, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2009 roku w sprawie rodzajów psów asystujących, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Decyzja Prezydium KK nr 207/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MPiPS w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 września 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

Decyzja Prezydium KK nr 208/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku NSZZ "Solidarność" przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie w kalendarzu na 2010 rok przypominającym o 30. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". W przypadku zmiany kształtu graficznego znaku NSZZ "Solidarność" wymagane jest uzyskanie oddzielnej zgody od autora znaku - Jerzego Janiszewskiego.

Decyzja Prezydium KK nr 209/09
ws. zgody na użycie znaku graficznego NSZZ "Solidarność"


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zezwala Panu Andrzejowi Chłapeckiemu - Teatr Yndywydualny ze Studio Artystycznych Realizacji & Śląska Galeria Sztuki na użycie logo NSZZ "Solidarność" i gadżetów ze znakiem NSZZ "Solidarność" w spektaklu teatralnym pt. "Ani kroku bez Baty".

Decyzja Prezydium KK nr 210/09
ws. rejestracji MKK PKP S.A. w Warszawie


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", działając na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 29/04, rejestruje Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" PKP S.A. w Warszawie.

MKK jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze MKK pod nr "78".

Decyzja Prezydium KKnr 211/09
ws. upoważnienia do podpisania protokołu dodatkowego nr 24 do PUZP dla pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważnia członków Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność": Bogdana Kubiaka oraz Juliana Andrzeja Koneckiego do podpisania w imieniu NSZZ "Solidarność" protokołu dodatkowego nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 roku.

Decyzja Prezydium KK nr 212/09
ws. opinii o projekcie rozporządzenia MZ w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" stwierdza, że projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania Komisji Lekarskiej przygotowany przez Ministra Zdrowia budzi liczne zastrzeżenia.

Delegacja do wydania przedmiotowego rozporządzenia znajduje się w ustawie z dnia 6 listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy, uwzględniając efektywność realizacji praw pacjenta Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej jest zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia sposobu działania Komisji Lekarskiej.

Wydaje się jednak, że część proponowanych rozwiązań wykracza poza umocowanie wskazanej ustawy.

Nazwa "Komisja Lekarska" jest terminem wieloznacznym w kontekście używania jej dla innych działań nie objętych zakresem ustawy i projektowanego rozporządzenia. Zasadnym więc wydaje się sprecyzowanie nazwy: np. Komisja Lekarska przy Rzeczniku Praw Pacjenta (w tytule rozporządzenia i odpowiednio w treści rozporządzenia).

Zarówno przepisy ustawy jak i projektu rozporządzenia nie rozstrzygają w sposób wyczerpujący procedury funkcjonowania Komisji Lekarskiej i zgłoszenia sprzeciwu przez pacjenta za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta. Ustawa wskazuje jedynie, iż kodeks postępowania administracyjnego nie będzie miał zastosowania.

Z treści projektu rozporządzenie nie wynika, czy działać będzie stała Komisja Lekarska, a jej skład będzie uzależniony od decyzji lekarza określonej specjalności, czy też w związku z każdym sprzeciwem zgłoszonym przez pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta będzie tworzył nową Komisję, w składzie określonym w rozporządzeniu (par.2.1 ).

Art. 31 ust.3 ustawy stanowi, iż sprzeciw, wnoszony przez pacjenta od opinii lub orzeczenia lekarskiego do Komisji Lekarskiej (która działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta), wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki (naruszone lub potencjalnie naruszone opinią lub orzeczeniem). Natomiast ust.4 przytoczonego artykułu określa, że w przypadku niespełnienia wymogów ust.3, sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła. Ponieważ przepisy ustawy nie precyzują, kto winien dokonywać oceny spełnienia wymogów, o których mowa w ust.4 można przyjąć, że wnosząc sprzeciw za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Pacjenta (p.art.31 ust.2) dokonuje tej oceny Rzecznik. Jednak to Komisja Lekarska a nie Rzecznik, który zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną Komisji Lekarskiej (par.8 projektu), jest organem do którego wnoszony jest sprzeciw. Komisja Lekarska, w składzie określonym w przepisie art.31 ust.6 ustawy powinna podejmować w tym zakresie decyzję. Rzecznik powinien jedynie przedstawiać stanowisko ws. spełnienia wymogów określonych w art. 31 ust.3 ustawy.

Przepisy ustawy nie ograniczają prawa wnoszącego sprzeciw do żądania przeprowadzenia badania lekarskiego przez Komisję Lekarską, stanowiąc jedynie, że przeprowadzone ono może być: "w miarę potrzeby" (art.31 ust.5).

Przepisy projektu w par.2 ust.2 pkt 4 pozostawiły decyzję o przeprowadzeniu badania do swobodnego uznania przewodniczącego Komisji Lekarskiej, bez zagwarantowania możliwości wnioskowania wnoszącego sprzeciw w tej sprawie, ani poddania decyzji ocenie Komisji Lekarskiej. Nie jest przy tym jasne, jaki status prawny miałaby mieć decyzja podejmowana jednoosobowo przez przewodniczącego Komisji Lekarskiej.

W par.5 ust.2 określono, że badanie pacjenta przeprowadzają członkowie Komisji Lekarskiej, nie precyzując w jakim trybie zostaje wydana na jego podstawie opinia lekarska. Czy jako jedna uzgodniona z możliwością lub brakiem opinii odrębnych, czy będzie to szereg opinii.

Par.6 ust.1 precyzuje, że orzeczenie Komisji Lekarskiej podpisują wszyscy jej członkowie. Nie określono możliwości wniesienia zdań odrębnych.

W par.7 ust.2 należałoby doprecyzować, że chodzi tu o pracownika Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Osoba, o której mowa w tym ustępie, występuje w przepisie jako pracownik Biura.

Prezydium KK zwraca uwagę, ze powołanie instytucji Rzecznika Praw Pacjenta powinno wzmocnić i ułatwić egzekucję praw pacjenta, a przyjęta ustawa wraz z aktami wykonawczymi - usystematyzować prawa mu przysługujące. Przyjęte rozwiązania ustawowe oraz projekt rozporządzenia wzbudzają liczne kontrowersje i mogą rodzić wątpliwości w praktyce. Zgodnie z art. 31.1 ustawy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Podkreślić trzeba, że przepis jest nieczytelny i rodzić będzie wiele praktycznych wątpliwości, szczególnie w zakresie wpływu opinii i orzeczeń na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Dlatego też Prezydium KK wnioskuje o przygotowanie przez Rzecznika Praw Pacjenta potencjalnych przypadków orzeczeń albo opinii, co do których pacjent może wnieść sprzeciw oraz opublikowanie ich na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Prezydium KK wnosi o uwzględnienie powyższych uwag i zastrzeżeń.
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.