Menu

UCHWAŁA Nr 23 XXX KZD ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 7 XVII KZD

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr 7 XVII KZD ws.scedowania niektórych uprawnień komisji zakładowej na osobę upoważnioną przez komisję zakładową za zgodą zarządu regionu.

W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. W wyjątkowych okolicznościach komisja zakładowa  może, za zgodą zarządu regionu, upoważnić osobę fizyczną lub prawną do dokonywania czynności w imieniu komisji zakładowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Komisja zakładowa, za zgodą zarządu regionu, może upoważnić osobę lub osoby fizyczne lub prawne do:

Pozostałe zapisy ustępu 1 pozostają bez zmian.

W § 5 ust. 1; 2 i 3 otrzymują kolejno następujące brzmienie:

  1. Zarząd regionu jest zobowiązany rozpatrzyćwniosek złożony przez komisję zakładową nie później niż 30 dni od jego otrzymania.
  2. Zarząd regionu może rozpatrzyć pozytywnie wniosek, udzielając zgody na upoważnienie osoby, o której mowa w §§ 2 i 3,określając zarówno zakres kompetencji, jak też zakres obowiązywania niniejszego upoważnienia, z tym że oba te zakresy nie mogą przewyższać zaproponowanych we wniosku komisji zakładowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4.
  3. Zgody na upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zarząd regionu może udzielić osobie lub osobom, których wniosek komisji zakładowej dotyczył. W przypadku udzielenia upoważnienia więcej niż jednej osobie, zarząd regionu musi określić, czy upoważnienie to zezwala na działanie łączne czy też oddzielne każdej z tych osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.