Menu

16 czerwca 2004 (18-21/04)

Komunikat

W dniu 16 czerwca 2004 r. w Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego postanowiono, że centralne uroczystości z okazji XXIV rocznicy wydarzeń Sierpnia 1980 roku oraz powstania NSZZ "Solidarność" odbędą się w dniach 29 - 30 sierpnia br. w Szczecinie.

Przyjęto także uchwałę ws. jubileuszowych uroczystości z okazji XXV rocznicy wydarzeń sierpniowych postanawiając, iż odbędą się one w Gdańsku w dniach: 30 sierpnia 2005 r. - uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w hali Oliwia oraz 31 sierpnia 2005 r. - uroczysta msza święta polowa na placu Solidarności pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Dyskutując o bieżącej sytuacji w kraju członkowie Komisji Krajowej zdecydowali, że zaplanowana na 18 czerwca br. manifestacja w obronie praw pracowniczych i związkowych w Częstochowie zakończy drugi etap Dni protestu przeciwko antyspołecznej polityce rządu.

W trakcie obrad omówiono dokumenty przyjęte przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Spale oraz te projekty, które delegaci skierowali do Komisji Krajowej. Te ostatnie przekazano do prac we właściwych zespołach KK.

Komisja Krajowa, nawiązując do stanowiska Związku w sprawie zakazu pracy w święta kościelne i narodowe, przyjęła uchwałę zobowiązującą zarządy regionów do wystąpienia do samorządów lokalnych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych) o skorzystanie przez nie z posiadanych uprawnień i podjęcie uchwał ograniczających handel w dużych placówkach handlowych w niedziele i święta.

W specjalnej uchwale Komisja Krajowa wyraziła swoje poparcie dla prowadzącej akcję protestacyjną załogi Spółki EAST - WOOD w Drygałach w Regionie Warmińsko - Mazurskim domagającej się wypłacenia zaległych wynagrodzeń, zwracając się jednocześnie z apelem do wszystkich struktur Związku o pomoc materialną dla strajkującej załogi w ramach akcji solidarnościowej.

Członkowie Komisji Krajowej z satysfakcją komentowali poniedziałkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający, iż pracownicy starszych roczników zatrudnieni w warunkach szkodliwych mają prawo do wcześniejszej emerytury niezależnie od tego, czy pracowali u uspołecznionego, czy u prywatnego pracodawcy. Przepisy ustawy o wcześniejszych emeryturach zaskarżyła do Trybunału Komisja Krajowa. Na ich podstawie ZUS odmawiał przyznania wcześniejszych emerytur osobom zatrudnionym w warunkach szkodliwych u prywatnego pracodawcy. Wyrok wejdzie w życie za kilka dni, po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw.

W kontekście niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego podjęto także kwestię rozpoczęcia poważnej dyskusji politycznej zarówno w Związku, jak i z partiami politycznymi. Przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek zapowiedział, że w najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzona wśród członków Związku ankieta identyfikująca poglądy związkowców. Jej wyniki pomogą rzetelnie określić zasadnicze postulaty, które mogłyby stać się przedmiotem rozmów z partiami.

Komisja Krajowa zapoznała się również z informacją o kondycji "Tygodnika Solidarność" i Spółki "TySol", którą przedstawili redaktor naczelny Jerzy Kłosiński i prezes zarządu Zbigniew Fabjańczuk. Zwiększenie liczby stałych prenumeratorów i docieranie z rzetelną informacją wprost do członków związku jest główną troską redakcji i wydawcy. Jednak pula komisji zakładowych zamawiających "Tygodnik" wciąż maleje.

Podczas posiedzenia pożegnano ustępującego ze składu Komisji Krajowej Jerzego Żurawieckiego, dziękując mu za wieloletnią współpracę. Przywitano jednocześnie, przybyłego w jego miejsce, nowego szefa Regionu Konińskiego Zdzisława Nowakowskiego.  

  • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 18/04
ws. centralnych uroczystości z okazji XXIV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia, że centralne uroczystości z okazji XXIV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" odbędą się w dniach 29 - 30 sierpnia 2004 r. (niedziela, poniedziałek) w Szczecinie.

Uchwała KK nr 19/04
ws. jubileuszowych uroczystości z okazji XXV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia, że jubileuszowe uroczystości z okazji XXV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" odbędą się w Gdańsku:

  • 30 sierpnia 2005 r. (wtorek) - uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w hali Oliwia,
  • 31 sierpnia 2005 r. (środa) - uroczysta msza św. polowa na placu Solidarności pod pomnikiem poległych Stoczniowców.

Uchwała KK nr 20/04
ws. ograniczenia handlu w niedziele i święta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", nawiązując do stanowiska Związku w sprawie zakazu pracy w święta kościelne i narodowe, zobowiązuje zarządy regionów do wystąpienia do samorządów lokalnych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych) o skorzystanie przez nie z posiadanych uprawnień i podjęcie uchwał ograniczających handel w dużych placówkach handlowych w niedziele i święta.

W załączeniu wzór uchwały.

Uchwała Rady Miejskiej ...
z dnia

w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego. zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta ....

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz art. XII par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142, zm: z 1982 r. Nr 16 poz. 125, z 1985 r. Nr 23. poz. 100, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 z 1990 r. Nr 72 poz.422, z 1992 r. Nr 24 poz. 101, z 1994 r. Nr 84 poz. 386, z 1995 r. Nr 95 poz. 475).

uchwala, co następuje:

Par. 1

  1. Placówki handlu detalicznego na terenie miasta ......... mogą funkcjonować w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) oraz w niedziele i święta od godziny 5.00 do godziny 4.30 dnia następnego z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Placówki handlu detalicznego prowadzone w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m kw. nie mogą prowadzić handlu (sprzedaży) w okresie od godziny 23.00 w sobotę do godzin 5.00 w poniedziałek oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.
  3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o "powierzchni sprzedaży" - należy przez to rozumieć ogólnodostępną powierzchnię obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji ekspozycji wystawowej itp.).

Par. 2

  1. Zakłady gastronomiczne, zakłady usługowe dla ludności, mogą funkcjonować codziennie w godzinach 6.00 - 22.00.
  2. Zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą funkcjonować także w porze nocnej. tj. w godzinach 22.00 - 6.00 z zastrzeżeniem par. 3.

Par. 3

Prezydent Miasta ....... decyzją administracyjną może zakazać funkcjonowania w porze nocnej placówki handlu detalicznego, zakładu gastronomicznego i zakładu usługowego dla ludności, jeżeli jej działalność powoduje powstanie powtarzającego się zakłócenia spokoju i porządku publicznego w miejscu prowadzenia działalności lub w jego okolicy i jest potwierdzone informacjami Miejskiej Komendy Policji w ......... lub Straży Miejskiej w ........

Par. 4

Przedsiębiorca prowadzący placówkę handlu detalicznego, zakład gastronomiczny i zakład usługowy dla ludności zobowiązany jest poinformować klientów o dniach i godzinach pracy placówki oraz o okresowych wyłączeniach jej z pracy poprzez umieszczenie czytelnej informacji na drzwiach wejściowych obiektu.

Par. 5

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do aptek, sezonowych ogródków gastronomicznych, w których spożywane są napoje alkoholowe, innych placówek, których dni i godziny otwierania i zamykania regulują odrębne przepisy.

Par. 6

Winni naruszenia przepisów niniejszej uchwały podlegają karze grzywny orzekanej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Par. 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .........

Par. 8

Traci moc uchwała Nr ..Rady Miejskiej ........ z dnia ...... w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

Par. 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa .......

Przewodniczący Rady Miejskiej w .......

Uchwała KK nr 21/04
ws. pomocy dla protestującej załogi spółki EAST - WOOD w Drygałach

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża pełne poparcie dla prowadzącej akcję protestacyjną załogi Spółki EAST - WOOD w Drygałach w Regionie Warmińsko - Mazurskim domagającej się wypłacenia zaległych wynagrodzeń.
W ramach akcji solidarnościowej zwracamy się do wszystkich struktur Związku o pomoc materialną dla strajkującej załogi i równocześnie upoważniamy Prezydium KK do wystąpienia do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o udzielenie pomocy ze środków krajowych.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.