Menu

21-22 marca 2006 (7-22/06)

Komunikat

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" obradująca w dniach 21-22 marca 2006 roku w Gdańsku przyjęła specjalne stanowisko w I rocznicę śmierci Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, zdecydowała o przystąpieniu do rozmów z przedstawicielami stron Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych nad przygotowaniem projektu umowy społecznej oraz wyraziła niepokój z powodu pogłębiającego się kryzysu społecznego i gospodarczego na Białorusi.

Chlubimy się tym, że możemy Jana Pawła II nazwać Ojcem Duchowym "Solidarności" - czytamy w stanowisku Komisji Krajowej przyjętym w przededniu I rocznicy śmierci Ojca Świętego. Podczas rocznicowego Krajowego Zjazdu Delegatów zobowiązaliśmy się do wypełnienia zadań, które Papież postawił przed "Solidarnością". Będziemy obecni tam, gdzie nasze miejsce: wśród ludzi pracy oczekujących pomocy w obronie swoich praw. Powtórzymy te słowa podczas rocznicowej pielgrzymki do grobu Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II i poprosimy o siły do realizacji tych zadań.

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się pielgrzymka "Solidarności" do Rzymu. Około 1,5 tys. pielgrzymów z "Solidarności" w dniach 1-2 kwietnia złoży hołd Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę śmierci.

Zgodnie z uchwałą XIX Krajowego Zjazdu Delegatów w Wasilkowie związek ogłosił w terminie od 27 marca do 7 kwietnia Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność". Komisja Krajowa zwróciła się do wszystkich członków i sympatyków z zachętą do podzielenia się tym najcenniejszym darem życia, który człowiek może przekazać drugiemu człowiekowi.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanowiła razem z przedstawicielami społecznymi przystąpić do rozmów nad przygotowaniem projektu umowy społecznej. Związek postuluje, by przedmiotem negocjacji były m.in.:

 • obszar polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających zmniejszaniu bezrobocia, likwidacji barier biurokratycznych oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, a także realizacja strategii lizbońskiej szczególnie w zakresie tworzenia "dobrych miejsc pracy";
 • przestrzeganie prawa pracy i ewentualne pozytywne zmiany tego prawa;
 • obszar polityki społecznej, wyrównywanie różnic pomiędzy standardami społecznymi w Polsce a rozwiniętymi krajami Europy;
 • ochrona zdrowia;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • rozwiązania promujące dialog społeczny.

Podczas posiedzenia Komisja Krajowa negatywnie oceniła próby zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy polegające na podporządkowaniu tej instytucji rządowi. Dotychczasowe unormowania prawne mają w Polsce wieloletnią tradycję i są zgodne z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 ratyfikowaną przez Polskę w 1995 roku - stwierdzili związkowcy w przyjętym stanowisku.
W posiedzeniu wzięła udział Bożena Borys-Szopa, od ubiegłego tygodnia Główna Inspektor Pracy, wcześniej członek Komisji Krajowej. Żegnając się z kolegami stwierdziła, że pomimo rezygnacji z funkcji zawsze pozostanie w związku i dla związku. Główna Inspektor Pracy zapowiedziała, że w najbliższym czasie odwiedzi wszystkich okręgowych inspektorów pracy. Spotka się również z partnerami społecznymi. Jedną z pierwszych decyzji nowej inspektor będzie podjęcie ponownych kontroli w sieci Biedronka.

W trakcie dwudniowych obrad członkowie Komisji Krajowej omówili i przegłosowali siedem uchwał tzw. okołostatutowych oraz trzy uchwały dotyczące zmian zasięgu działania poszczególnych regionów związku.

Zapoznano się z informacjami o sytuacji w spółkach "Dekom", "Tysol", Fundusz Gospodarczy oraz Fundacji Gospodarczej i Fundacji Promocji Solidarności.

Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu Komisji Krajowej za 2005 rok oraz przyjęto w głosowaniu projekt budżetu na rok 2006.

Powołano zespoły ds. analizy i aktualizacji standardów (realizacja uchwały nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów) oraz do przygotowania projektu uchwały programowej na XX Krajowy Zjazd Delegatów.

Szef Działu Rozwoju Związku Krzysztof Zgoda przedstawił raport z przebiegu seminariów "Strategia rozwoju związku w regionach" dotyczących organizowania w związek pracowników przedsiębiorstw, w których nie ma organizacji pracowniczych.
Józef Niemiec, sekretarz konfederalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, goszczący w Gdańsku, zreferował Komisji Krajowej stan negocjacji i legislacji dyrektywy na temat usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Komisja Krajowa w specjalnym stanowisku wyraziła również poparcie dla działań opozycji białoruskiej, która stanęła w obronie praw i swobodnego zrzeszania się.

 • Dariusz Wasielewski - rzecznik prasowy KK

Uchwała KK nr 7/06
ws. projektu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" ocenia, że przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w kształcie wynegocjowanym i zaproponowanym przez partnerów społecznych stwarza szansę na powstanie i rozwój dialogu między pracownikami i pracodawcami.

W celu pomocy pracownikom w jak najpełniejszym skorzystaniu z przepisów ww. ustawy, eksperci KK przygotują komentarz do ustawy oraz inne niezbędne do wdrażania ustawy dokumenty.

Komisja Krajowa zobowiązuje struktury regionalne i branżowe do przeprowadzenia szkoleń w zakresie stosowania rozwiązań tej ustawy aby jak najlepiej przygotować wszystkie struktury Związku do uczestnictwa w procesie wdrażania zapisów ww. ustawy w zakładach pracy.

Uchwała KK nr 8/06
ws. zespołu ds. analizy i aktualizacji standardów

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" na mocy uchwały nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów powołuje zespół ds. analizy i aktualizacji standardów w składzie:

 1. Jerzy Langer
 2. Stefan Kubowicz
 3. Krzysztof Zgoda
 4. Bogdan Szozda
 5. Bogdan Kubiak
 6. Kazimierz Grajcarek
 7. Józef Dziki
 8. Jan Mosiński
 9. Mirosław Nowicki
 10. Jan Kurasiewicz
 11. Waldemar Dubiński
 12. Leszek Walczak
 13. Zdzisław Maszkiewicz
 14. Roman Rutkowski

Uchwała KK nr 9/06
ws. zespołu do przygotowania projektu uchwały programowej

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" powołuje zespół w składzie:

 1. Andrzej Konecki
 2. Małgorzata Franczyk
 3. Krzysztof Zgoda
 4. Jacek Smagowicz
 5. Marian Krzaklewski
 6. Wojciech Buczak
 7. Ewa Zydorek
 8. Tadeusz Ryśnik
 9. Waldemar Bartosz

w celu przygotowania projektu uchwały programowej na XX Krajowy Zjazd Delegatów.

Uchwała KK nr 10/06
ws. wytycznych i zasad do tworzenia budżetu jednostki organizacyjnej Związku

W celu realizowania statutowych zadań NSZZ "Solidarność" Komisji Krajowej przyjmuje na podstawie § 71.2 Statutu NSZZ "Solidarność" ogólne wytyczne do tworzenia budżetu jednostek organizacyjnych Związku.

 1. Władza wykonawcza wyznacza okres, na który budżet jest uchwalany (§ 71.1 Statutu).
 2. Władza wykonawcza może w razie potrzeby:

1) wyznaczyć termin ostateczny uchwalania budżetu,
2) dokonać nowelizacji uchwalonego budżetu

 1. Władza wykonawcza zatwierdza wykonanie wpływów i wydatków budżetowych minionego okresu budżetowego bez zbędnej zwłoki (§ 71.3 Statutu).
 2. W budżecie nie muszą być wykazywane wpływy i wydatki dokonywane ze środków donatora oraz dokonywane w ramach funduszy celowych (§ 72.1 Statutu). W takim przypadku środki wydatkowane na cele statutowe i ich rozliczanie dokonywane jest przez władze wykonawczą zgodnie z przepisami § 68 § 72. 2-3 Statutu.
 3. Stopień jawności wpływów i wydatków budżetowych określa § 73 Statutu.
 4. Gospodarowanie środkami pozabudżetowymi regulują przepisy § 66 - 69 oraz § 74 - 75 Statutu.
 5. Przed zatwierdzeniem projektu budżetu w drodze uchwały niezbędne są:

1) analiza uchwał władzy stanowiącej i wykonawczej skutkujących potrzebą wydatków finansowych,
2) analiza wydatków budżetowych z poprzednich okresów,
3) analiza wniosków komisji rewizyjnej mogących mieć znaczenie na wpływy lub wydatki budżetowe,
4) analiza możliwości finansowych danej jednostki organizacyjnej w danym okresie budżetowym i w okresach przyszłych,
5) przyjęcie założeń dla zadań priorytetowych i innych na dany okres budżetowy.

 1. Budżet danej jednostki organizacyjnej Związku powinien zawierać:

1) zestawienie planowanych wpływów,
2) zestawienie planowanych wydatków,
3) ewentualną rezerwę budżetową,
4) podstawowe uzasadnienia do pozycji budżetowych.

 1. Planowane wpływy mogą obejmować:

1) ewentualne środki z poprzedniego budżetu,
2) planowane składki związkowe należne danej jednostce organizacyjnej zgodnie z Uchwałą Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku,
3) pożytki inwestycji finansowych (np. odsetki bankowe, dywidendy),
4) ewentualne refundacje niektórych wydatków budżetowych,
5) darowizny, jeżeli dotyczą wydatków budżetowych,
6) inne, nie wymienione wpływy budżetowe (np. opłaty za szkolenia, opłaty za reklamy, dotacje KK dla regionów i branż z FWSZZ bądź dla regionów z Funduszu Szykanowanych).

 1. Planowane wydatki mogą w zależności od jednostki organizacyjnej Związku obejmować:

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe (jeżeli danej jednostki organizacyjnej to dotyczy),
3) środki na szkolenia,
4) środki na działania wspierające rozwój Związku:

 1. pozyskiwanie członków
 2. promocje

5) koszty ogólno-administracyjne, w tym:

 1. informacje, w tym prasa, książki,
 2. transport i podróże krajowe,
 3. telekomunikacja,
 4. poczta,
 5. koszty eksploatacyjne (energia, konserwacja, naprawy),
 6. zużycie materiałów,
 7. koszty operacji finansowych,
 8. remonty,
 9. podatki i opłaty,
 10. podróże zagraniczne (o ile w danej jednostce organizacyjnej Związku są planowane).

6) pomoc prawna i koszty sądowe,
7) pomoc solidarnościowo-charytatywna (w tym ewentualna pomoc dla niepełnosprawnych, bezrobotnych członków Związku),
8) wydatki eksperckie,
9) planowane akcje związkowe wspierane z budżetu,
10) dotacje na różne imprezy statutowe wspierane z budżetu,
11) inwestycje sprzętowe (środki trwałe),
12) wydatki związane z współpracą międzynarodową danej jednostki organizacyjnej Związku, w tym w zależności od struktury możliwe:

 1. składki afiliacyjne
 2. koszty pobytu gości zagranicznych

13) środki dyspozycyjne przewodniczącego (o ile w danej jednostce organizacyjnej taka pozycja jest potrzebna),
14) koszty funkcjonowania komisji rewizyjnej,
15) ewentualne koszty zebrań (zjazdów) delegatów lub członków,
16) inne wydatki, w tym w zależności od jednostki organizacyjnej Związku:

 1. zasiłki statutowe
 2. zapomogi losowe
 3. koszty Oddziałów Regionu
 4. koszty funkcjonowania zespołów, w tym sekcji problemowych

17) ewentualny wkład własny do grantów pozyskanych na cele statutowe,
18) ewentualny koszt funkcjonowania branż,
19) w strukturach branżowych ewentualnym wydatkiem może być dodatkowa składka regulaminowa zgodnie z § 70 Statutu.

 1. Każda jednostka organizacyjna Związku musi rozstrzygnąć zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i wewnątrzzwiązkowymi, które wydatki są dla niej obligatoryjne, a które fakultatywne.
 2. Rezerwa budżetowa nie powinna przekraczać 1% planowanych wpływów składki członkowskiej należnych jednostce organizacyjnej Związku za okres budżetowy.
 3. Niniejsza uchwała w sprawie wytycznych do budżetów różnych jednostek organizacyjnych Związku wchodzi w życie z dniem 1.01.2007 r.

Uchwała KK nr 11/06
ws. wykonania budżetu KK za 2005 r.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Komisji Krajowej za 2005 r.

Uchwała KK nr 12/06
ws. przyjęcia budżetu KK na 2006 r.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przyjmuje budżet Komisji Krajowej na 2006 r.

Uchwała KK nr 13/06
ws. przygotowania projektu umowy społecznej

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" postanawia przystąpić z przedstawicielami stron Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do rozmów nad przygotowaniem projektu umowy społecznej.

NSZZ "Solidarność" wnosi aby przedmiotem negocjacji były m.in.:

 • obszar polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających zmniejszaniu bezrobocia, likwidacji barier biurokratycznych oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji a także realizacja strategii lizbońskiej szczególnie w zakresie tworzenia "dobrych miejsc pracy",
 • przestrzeganie prawa pracy i ewentualne pozytywne zmiany tego prawa,
 • obszar polityki społecznej, wyrównywanie różnic pomiędzy standardami społecznymi w Polsce a rozwiniętymi krajami Europy,
 • ochrona zdrowia,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • rozwiązania promujące dialog społeczny.

Uchwała KK nr 14/06
ws. uchylenia uchwał KK

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 85 Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia co następuje:

§ 1

Tracą moc następujące uchwały Komisji Krajowej

 1. Uchwała KK nr 42/01 ws. kalendarza wyborczego
 2. Uchwała KK nr 125/91 ws. finansowania sekcji branżowych
 3. Uchwała KK nr 420/94 ws. interpretacji § 22 ust. 3 Statutu
 4. Uchwała KK nr 421/94 ws. interpretacji Statutu dot. głosowań z urną
 5. Uchwała KK nr 614/98 ws. ważności głosowań władz związkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała KK nr 15/06
ws. zatrudniania pracowników przez jednostkę organizacyjną Związku posiadającą osobowość prawną

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku z § 42 ust. 7 Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje.

§ 1

1. Przewodniczący władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną dokonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, co oznacza, że w szczególności posiada kompetencje w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

2. Władza wykonawcza nie może wydawać Przewodniczącemu wiążących poleceń w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.

§ 2

Władza wykonawcza ma prawo określać politykę zatrudnienia oraz np. wskazywać na konieczność powstawania nowego lub likwidację dotychczasowego stanowiska pracy, w ramach istniejącej struktury.

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Traci moc uchwała KK nr 531/96.

Uchwała KK nr 16/06
ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej Związku, zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych Związku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku
z §§ 22 ust.4, 31 i 32 Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje.

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ "Solidarność".
 2. Wszystkie postanowienia niniejszej uchwały dotyczące organizacji zakładowych, odnoszą się odpowiednio do organizacji międzyzakładowych, o których mowa w § 19 ust. 4, 5 i 8 Statutu.
 3. Wszystkie postanowienia niniejszej uchwały dotyczące organizacji wydziałowych, odnoszą się odpowiednio do innych niższych jednostek organizacyjnych Związku, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu.

Rozdział I
Zakończenie istnienia jednostki organizacyjnej Związku

Ogólne zasady

§ 2

 1. Z chwilą podjęcia uchwały, w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku, przez władzę wykonawczą - która tą jednostkę organizacyjną zarejestrowała - następuje zakończenie jej istnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2.
 2. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku, o którym mowa w ust. 1, skutkuje:
 • utratą prawa do używania nazwy i znaku NSZZ "Solidarność";
 • niemożnością występowania z roszczeniami finansowymi wobec Związku;
 • utratą prawa do dysponowania majątkiem tej jednostki organizacyjnej
 • wszczęciem procedury, o której mowa w § 32 ust. 2 Statutu.

Procedury § 32 ust. 2 Statutu nie wszczyna się, gdy wyrejestrowana jednostka organizacyjna Związku nie ma żadnych zobowiązań wobec osób trzecich i przekazała będący w jej dyspozycji majątek na rzecz, jednostki organizacyjnej Związku, która dokonała jej wyrejestrowania.

 1. Powody będące podstawą do wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku określa § 32 ust. 1 Statutu.
 2. Nie może być powodem zakończenia istnienia danej jednostki organizacyjnej Związku decyzja jej władz lub większości członków tej organizacji w sprawie wystąpienia ze Związku. Wystąpienie ze Związku następuje wyłącznie na podstawie indywidualnych decyzji jego członków.

Zakończenie istnienia regionu

§ 3

 1. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania regionu z Krajowego Rejestru Regionów podejmuje Komisja Krajowa.
 2. Podstawą podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 może być:

1) wniosek o wyrejestrowanie regionu - z powodu połączenia z innym regionem lub podziału regionu w celu przyłączenia się do innych regionów - przyjęty uchwałą przez walne zebranie delegatów regionu, przy czym uchwała ta musi uzyskać bezwzględną większość, tj. poparcie ponad połowy uprawnionych do głosowania;
2) własna inicjatywa Komisji Krajowej na podstawie procedury przewidzianej w § 56 ust. 4 i 5, § 58 Statutu oraz § 7 ust. 2 Uchwały nr 7 XIX KZD;

§ 4

 1. Po wyrejestrowaniu regionu z Krajowego Rejestru Regionów na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1, jednostki organizacyjne Związku, dotychczas działające na terenie tego regionu, zostają wpisane do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych w regionie lub regionach przejmujących teren działania dotychczasowego regionu.
 2. Po wyrejestrowaniu regionu z Krajowego Rejestru Regionów na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2, jednostki organizacyjne Związku, dotychczas działające na terenie tego regionu, zostają wpisane do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych w regionie lub regionach obejmujących swym działaniem teren województwa, na którym działają poszczególne organizacje. Jeśli na terenie tego województwa działa więcej niż jeden region, decyzję wskazującą region, w którym będą zarejestrowane jednostki organizacyjne Związku z terenu wyrejestrowanego regionu podejmie Komisja Krajowa po wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi organizacjami.

Zakończenie istnienia branżowej i problemowej jednostki organizacyjnej

§ 5

 1. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, krajowej sekcji branżowej lub krajowej sekcji problemowej zarejestrowanej przez Komisję Krajową podejmuje Komisja Krajowa.
 2. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania sekcji problemowej zarejestrowanej przez radę krajowego sekretariatu branżowego lub radę sekcji branżowej podejmuje ta władza wykonawcza, która daną krajową sekcję problemową zarejestrowała.
 3. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania regionalnego sekretariatu branżowego, regionalnej sekcji branżowej oraz regionalnej sekcji problemowej zarejestrowanej przez zarząd regionu podejmuje odpowiedni zarząd regionu.

§ 6

Podstawą podjęcia uchwały, o której mowa w § 5 może być:

 1. wniosek o wyrejestrowanie branżowej lub problemowej jednostki organizacyjnej Związku - z powodu połączenia z inną odpowiednią jednostką organizacyjną - przyjęty uchwałą przez kongres lub walne zebranie delegatów tej jednostki organizacyjnej, przy czym uchwała ta musi uzyskać bezwzględną większość, tj. poparcie ponad połowy uprawnionych do głosowania;
 2. własna inicjatywa władzy, która zarejestrowała daną jednostkę organizacyjną, na podstawie procedury przewidzianej w § 56 ust. 4 i 5, § 58 Statutu lub nie spełniania przez daną jednostkę organizacyjną warunków jej funkcjonowania, określonych w odrębnych uchwałach KZD lub KK;
 3. wniosek krajowego sekretariatu branżowego -na podstawie postanowień § 10 Uchwały nr 4 XIX KZD - o wyrejestrowanie krajowej sekcji branżowej, która jest zrzeszona w tym sekretariacie.

§ 7

Po wyrejestrowaniu branżowej lub problemowej jednostki organizacyjnej Związku z odpowiedniego rejestru - jednostki organizacje lub członkowie tworzący daną jednostkę, z mocy prawa przestają być w niej zrzeszeni.

Zakończenie istnienia podstawowej jednostki organizacyjnej Związku lub należącej do podstawowej jednostki - niższej jednostki organizacyjnej Związku

§ 8

 1. Uchwałę w sprawie wyrejestrowania organizacji zakładowej podejmuje odpowiedni zarząd regionu.
 2. Podstawą podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, o wyrejestrowaniu organizacji zakładowej może być:

1) połączenie się z inną podstawową jednostką organizacyjną Związku. Zasady łączenia się jednostek organizacyjnych Związku określa odrębna uchwała KK.
2) własna inicjatywa zarządu regionu na podstawie procedury przewidzianej w § 56 ust. 4 i 5 Statutu lub nie spełniania przez daną jednostkę organizacyjną warunków jej funkcjonowania, określonych w odrębnych uchwałach KZD lub KK.

§ 9

Po wyrejestrowaniu organizacji zakładowej z rejestru organizacji, prowadzonego przez zarząd regionu, członek Związku może kontynuować członkostwo w innej, dowolnie wybranej, organizacji, której władza wykonawcza podejmie uchwałę o wpisaniu go w rejestr członków. Przystąpienie do innej organizacji zakładowej winno nastąpić w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące od daty wyrejestrowania organizacji przez zarząd regionu. Po upływie powyższego terminu członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa.

§ 10

Decyzję w sprawie wyrejestrowania zakładowej organizacji koordynacyjnej podejmuje - na podstawie regulacji określonych w odrębnej uchwale KK - Prezydium Komisji Krajowej.

§ 11

 1. Od decyzji Prezydium Komisji Krajowej o wykreśleniu zakładowej organizacji koordynacyjnej z odpowiedniego rejestru, służy zainteresowanej zakładowej organizacji koordynacyjnej prawo odwołania się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Prezydium Komisji Krajowej.
 2. Komisja Krajowa może uchylić lub utrzymać decyzję Prezydium Komisji Krajowej. Postanowienie Komisji Krajowej jest ostateczne.

§ 12

1. Decyzję w sprawie wyrejestrowania organizacji wydziałowej oraz zakładowej będącej niższą jednostką organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej podejmuje - na podstawie regulacji określonych w odrębnych uchwałach KK - właściwy zarząd regionu.

2. Wyrejestrowanie organizacji wydziałowej nie powoduje zakończenia jej istnienia; wygasają jedynie wzajemne zobowiązania pomiędzy danym zarządem regionu, a tą organizacją.

Rozdział II
Zmiana zasięgu działania regionów na skutek zmiany miejsca rejestracji jednostek organizacyjnych Związku

§ 13

 1. Zmiana zasięgu działania regionu na skutek zmiany miejsca rejestracji organizacji zakładowych wymaga akceptacji Komisji Krajowej i może nastąpić na wniosek organizacji zakładowych lub właściwych zarządów regionów; po spełnieniu następujących warunków:
 1. co najmniej połowa organizacji zakładowych, reprezentujących ponad połowę członków Związku zrzeszonych w organizacjach działających na terenie jednego powiatu, podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o zmianę miejsca rejestracji swojej organizacji, tj. o wyrejestrowanie organizacji zakładowej z regionalnego rejestru organizacji zakładowych, w dotychczasowym właściwym miejscowo regionie i jednoczesne zarejestrowanie tej organizacji w rejestrze organizacji zakładowych w regionie obejmującym swym działaniem teren województwa, do którego dany powiat należy;
 2. zasięg działania regionu po włączeniu terenu powiatu, o którym mowa w pkt a, będzie obszarem spójnym;
 3. do wniosku złożonego do Komisji Krajowej o zmianę granic regionu zostaną dołączone:
 • wykaz wszystkich organizacji zakładowych (z podaniem liczby członków Związku w nich zrzeszonych) działających na terenie danego powiatu,
 • odpowiednie uchwały władzy stanowiącej lub wykonawczej organizacji zakładowych, o których mowa w pkt a.
 1. Uchwała Komisji Krajowej o akceptacji wniosku o zmianę miejsca rejestracji organizacji zakładowych lub jego odrzuceniu jest wiążąca dla zarządów regionów i organizacji zakładowych.

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Tracą moc uchwały KK nr: 386/94, 390/94, 642/98 oraz 683/99.

Uchwała KK nr 17/06
ws. tworzenia i funkcjonowania struktur problemowych Związku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 61 ust. 2 oraz § 30 Statutu NSZZ "Solidarność", zwanego dalej Statutem, uchwala zasady tworzenia, funkcjonowania oraz łączenia się problemowych struktur Związku.

§ 1

 1. Zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego, rada krajowej sekcji branżowej może utworzyć sekcję problemową do której należeć mogą członkowie Związku zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych Związku zarejestrowanych w danym regionie lub tworzących dany sekretariat lub sekcję branżową. Wyżej wymienione władze wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku uchwalają zasady tworzenia i funkcjonowania utworzonych przez nią sekcji problemowych.
 2. Komisja Krajowa może na wniosek regionalnych i branżowych sekcji problemowych utworzyć krajową sekcję problemową, ustalając zasady jej funkcjonowania.

§ 2

 1. Zadaniem sekcji problemowej jest realizowanie celów statutowych Związku na rzecz zrzeszonych w niej członków Związku. Władze sekcji problemowej reprezentują wobec władz Związku zrzeszonych w danej sekcji członków, a także mogą reprezentować - zgodnie z właściwymi upoważnieniami wydanymi przez władzę powołującą daną sekcję - Związek wobec władz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
 2. Komisja Krajowa może powołać krajowego koordynatora któremu powierzone zostaną zadania związane z problematyką którą zajmuje się dana struktura problemowa. Władze struktury problemowej współpracują z powołanym przez Komisję Krajową koordynatorem.

§ 3

 1. Członkiem regionalnej lub branżowej sekcji problemowej może być każdy członek Związku który złoży do niej akces wraz z potwierdzeniem członkostwa przez władzę wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej której jest on członkiem. Wzór zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Zgłoszenie do danej sekcji problemowej może złożyć grupa członków Związku zrzeszona w jednej jednostce organizacyjnej Związku. W takim przypadku do zgłoszenia musi być załączona imienna lista wraz z podpisami członków Związku przystępujących do danej sekcji problemowej. Członkostwo w Związku może być potwierdzone listą, o której mowa wyżej, przez władzę wykonawczą jednostki organizacyjnej do której przynależą umieszczeni na niej członkowie Związku.

§ 4

Regionalne lub branżowe sekcje problemowe mogą przystąpić do krajowej sekcji problemowej zarejestrowanej przez Komisję Krajową, a w przypadku regionalnych lub branżowych sekcji emerytów i rencistów do Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

§ 5

 1. Wybory delegatów do władzy stanowiącej regionalnej sekcji problemowej przeprowadza się w okręgach wyznaczonych przez radę danej sekcji problemowej.
 2. Przy wyborze delegatów, o których mowa w ust. 1 oraz pozostałych władz struktury problemowej stosuje się - analogicznie jak przy wyborze władz branżowych jednostek organizacyjnych Związku - postanowienia obowiązującej w Związku Ordynacji Wyborczej.

Zał. 1

PRZYSTĄPIENIE DO STRUKTURY PROBLEMOWEJ

Ja................................................................... członek.........................................................

(imię i nazwisko)

(nazwa organizacji)

NSZZ "Solidarność" zarejestrowanej w Regionie....................................................... ......................................................................

(nazwa regionu)

zgłaszam chęć przystąpienia do Sekcji... ......................................................................
 

(nazwa sekcji)

....................................................................... ......................................................................

(data)

(podpis)

................................................................................................................................................

(potwierdzenie członkostwa przez władzę jednostki organizacyjnej)

Uchwała KK nr 18/06
ws. zmiany zasięgu działania Regionu Toruńskiego oraz Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 22 ust.4 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz uchwały KK nr 642/98, na wniosek Zarządu Regionu Toruńskiego, w oparciu o porozumienie zawarte między Regionem Toruńskim oraz Regionem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, podejmuje decyzje:

 1. o zmianie zasięgu działania Regionu Toruńskiego, rozszerzając obszar tego Regionu o dotychczasowy obszar Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w województwie Kujawsko - Pomorskim;
 2. o wyrejestrowaniu Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z Krajowego Rejestru Regionów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2006 r.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wpisania jednostek organizacyjnych Związku z obszaru dotychczasowego Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych Związku w Regionie Toruńskim. Zarejestrowanie tych jednostek organizacyjnych w Regionie Toruńskim skutkuje jednoczesnym wyrejestrowaniem ich z Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Region Toruński, po zarejestrowaniu podstawowych jednostek organizacyjnych, jest zobowiązany do poinformowania pracodawców, których wyżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne obejmują swoim działaniem, o zmianie nadrzędnych władz związkowych.

Uchwała KK nr 19/06
ws. zmiany zasięgu działania Regionów Gdańskiego i Elbląskiego

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz uchwały KK nr 642/98, na wniosek jednostek organizacyjnych Związku z powiatu malborskiego, podejmuje decyzję o zmianie zasięgu działania regionów, rozszerzając obszar Regionu Gdańskiego o powiat malborski w województwie Pomorskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do niezwłocznego wpisania jednostek organizacyjnych Związku z powiatu malborskiego do regionalnego rejestru jednostek organizacyjnych Regionie Gdańskim. Zarejestrowanie tych jednostek organizacyjnych w Regionie Gdańskim, skutkuje jednoczesnym wyrejestrowaniem ich z Regionu Elbląskiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Region rejestrujący jednostki organizacyjne jest zobowiązany do poinformowania pracodawców, których te jednostki organizacyjne obejmują swoim działaniem, o zmianie ich władz nadrzędnych.

Uchwała KK nr 20/06
ws. zmiany zasięgu działania regionów

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" oraz uchwały KK nr 642/98, podejmuje decyzję o zmianie zasięgu działania niżej wymienionych regionów.

 1. Regionu Wielkopolska i Regionu Wielkopolska Południowa:

1) rozszerzając obszar Regionu Wielkopolska o gminę Kotlin z powiatu jarocińskiego w województwie Wielkopolskim;
2) rozszerzając obszar Regionu Wielkopolska Południowa o gminę Kobylin z powiatu krotoszyńskiego w województwie Wielkopolskim.

 1. Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Sandomierska rozszerzając obszar Regionu Rzeszowskiego o gminy:

1) Majdan Królewski z powiatu kolbuszowskiego w województwie Podkarpackim;
2) Padew Narodowa z powiatu mieleckiego w województwie Podkarpackim.

 1. Regionu Środkowo - Wschodniego i Regionu Ziemia Sandomierska, rozszerzając obszar Regionu Środkowo - Wschodniego o gminy: Annopol, Gościeradów, Szastarka, Trzydnik Duży z powiatu kraśnickiego w województwie Lubelskim.
 2. Regionu Wielkopolska i Regionu Gorzów Wielkopolski, rozszerzając obszar Regionu Wielkopolska o gminę Miedzichowo z powiatu nowotomyskiego w województwie Wielkopolskim.
 3. Regionu Wielkopolska i Regionu Gorzów Wielkopolski, rozszerzając obszar Regionu Gorzowskiego o gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilicz, Sieraków z powiatu międzychodzkiego w województwie Wielkopolskim
 4. Regionu Dolny Śląsk i Regionu Wielkopolska Południowa, rozszerzając obszar Regionu Dolny Śląsk o gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców z powiatu oleśnickiego w województwie Dolnośląskim.
 5. Regionu Piotrkowskiego i Regionu Ziemia Radomska, rozszerzając obszar Regionu Piotrkowskiego o gminę Drzewica z powiatu opoczyńskiego w województwie Łódzkim.
 6. Regionu Środkowo - Wschodniego i Regionu Mazowsze, rozszerzając obszar Regionu Środkowo - Wschodniego o gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień z powiatu parczweskiego w województwie Lubelskim.
 7. Regionu Wielkopolska Południowa i Regionu Ziemia Łódzka, rozszerzając obszar Regionu Wielkopolska Południowa o gminę Lututów z powiatu wieruszowskiego w województwie Łódzkim.
 8. Regionu Chełmskiego i Regionu Mazowsze, rozszerzając obszar Regionu Chełmskiego o gminę Hanna z powiatu włodawskiego w województwie Lubelskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Uchwała KK nr 21/06
ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członkostwa we władzach Związku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu NSZZ "Solidarność" postanawia, co następuje:

§ 1

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ "Solidarność".

2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacji zakładowej to postanowienia tego przepisu stosuje się odpowiednio do organizacji międzyzakładowej, w tym terenowej organizacji Związku, o której mowa jest w § 19 ust. 5 Statutu.

3. Ilekroć w uchwale mowa jest o komisji zakładowej to postanowienia tego przepisu stosuje się odpowiednio do władzy wykonawczej organizacji międzyzakładowej.

§ 2

Mandat członka władz Związku, w tym mandat delegata na Zjazd, zebranie lub kongres, traci ważność w przypadku:

 1. ustania członkostwa Związku w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;
 2. ustania członkostwa w jednostce organizacyjnej Związku, z którego wynikało uprawnienie do pełnienia funkcji we władzach tej jednostki;
 3. pisemnej rezygnacji z mandatu delegata lub innych funkcji we władzach Związku;
 4. stwierdzenia nieważności dokonanego wyboru;
 5. odwołania z funkcji przez władzę, która dokonała wyboru;
 6. stwierdzenia naruszenia zakazów określonych w postanowieniach § 47 Statutu, które dotyczą ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskami w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach Związku. Szczegółowe przepisy dotyczące ograniczeń łączenia wyżej wymienionych funkcji i stanowisk, reguluje odrębna uchwała Komisji Krajowej.

§ 3

 1. W przypadku odwołania członka Związku z funkcji delegata - członka władzy stanowiącej, która dokonała jego wyboru na funkcję członka władzy wykonawczej lub kontrolnej, może on pełnić tę funkcję do czasu najbliższego posiedzenia tej władzy stanowiącej. Władza stanowiąca, zgodnie z postanowieniami § 48 Statutu, ma obowiązek podjąć decyzję; o pełnieniu przez tego członka Związku danej funkcji do końca kadencji lub o odwołaniu go z pełnionej funkcji. Decyzję tą podejmuje się w głosowaniu tajnym.
 2. Postanowienia § 48 Statutu, o których mowa w ust. 1, dotyczące skutków pozbawienia mandatu delegata nie odnoszą się do sytuacji wystąpienia lub wyrejestrowania z danej jednostki organizacyjnej Związku organizacji do niej należącej.

§ 4

 1. Wyrejestrowanie organizacji zakładowej z rejestru prowadzonego przez zarząd regionu jest jednoznaczne z pozbawieniem członkostwa Związku wszystkich członków tej organizacji, o ile nie kontynuują członkostwa w innej organizacji NSZZ "Solidarność". Okres przeniesienia członkostwa do innej organizacji nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Utrata członkostwa jest równoznaczna z pozbawieniem wszystkich pełnionych funkcji związkowych.
 2. W przypadku zmiany miejsca rejestracji organizacji zakładowej (międzyzakładowej), tj. wyrejestrowania organizacji zakładowej z regionalnego rejestru w dotychczasowym właściwym miejscowo regionie i jednoczesnego wpisania tej organizacji do rejestru jednostek organizacyjnych w innym regionie, przedstawiciele (delegaci) tej organizacji tracą wszystkie pełnione funkcje na szczeblu ponadzakładowym w dotychczasowym regionie (członka statutowych władz regionu i regionalnych struktur branżowych) z wyjątkiem funkcji delegata na Krajowy Zjazd Delegatów, walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów, walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej lub kongres krajowego sekretariatu branżowego, pełni funkcję do końca kadencji, z zastrzeżeniem postanowień § 2 i 3.
 3. W branżowych jednostkach organizacyjnych Związku delegatem - członkiem władzy stanowiącej może być wyłącznie wybrany na tą funkcję członek Związku należący do jednostki organizacyjnej Związku, która należy - bezpośrednio lub pośrednio np. przez przynależność do regionalnej sekcji - do danej branżowej jednostki organizacyjnej. Wycofanie - przez uprawnione do tego władze jednostki organizacyjnej Związku należącej do danej sekcji lub sekretariatu - akcesu przynależności do tej branżowej jednostki organizacyjnej, jest jednocześnie wycofaniem swoich delegatów z władz tej sekcji lub sekretariatu, czyli pozbawieniem ich wszystkich pełnionych funkcji związkowych w danej branżowej jednostce organizacyjnej Związku. Komisja Krajowa powyższą interpretację opiera na zasadzie, że nie można pełnić funkcji w organizacji lub jej strukturze nie będąc równocześnie jej członkiem (bezpośrednio lub pośrednio).

§ 5

 1. Fakt utraty ważności mandatu z powodów wymienionych w § 2 pkt 1 i 3 stwierdza, przez protokolarne przyjęcie do wiadomości, podczas posiedzenia odpowiednio:

1) komisja zakładowa lub komisja międzyzakładowa - we władzach podstawowej jednostki organizacyjnej Związku;
2) właściwy zarząd regionu - we władzach regionu;
3) rada sekcji lub sekretariatu - we władzach branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
4) rada sekcji problemowej lub Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów - we władzach struktury problemowej Związku;
5) Komisja Krajowa - w Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 1. Fakt utraty ważności mandatu z powodów wymienionych w § 2 pkt 2 oraz 4 - 5 stwierdza odpowiednio regionalna komisja wyborcza lub Krajowa Komisja Wyborcza. Komisja wyborcza informuje niezwłocznie o tym fakcie władzę wykonawczą danej jednostki organizacyjnej Związku.
 2. Fakt utraty ważności mandatu z powodu naruszenia zakazów łączenia funkcji, o których mowa w § 2 pkt 6, stwierdza, przez protokolarne przyjęcie do wiadomości, podczas posiedzenia odpowiednio:

1) zarząd regionu - we władzach jednostek organizacyjnych Związku zarejestrowanych w danym regionie;
2) rada krajowego sekretariatu - we władzach krajowych sekcji branżowych należących do tego sekretariatu;
3) Komisja Krajowa - we władzach: zakładowej komisji koordynacyjnej, regionu, krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów oraz w Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 1. W przypadku stwierdzenia faktu utraty ważności mandatu przez członka komisji rewizyjnej, władza stwierdzająca ten fakt przekazuje niezwłocznie informację o tym do właściwej komisji rewizyjnej.

§ 6

 1. Utrata prawa do pełnienia funkcji z powodów, o których mowa w § 2 pkt 6, następuje od chwili zaistnienia okoliczności skutkującej utratą tego prawa.
 2. Rezygnacja, o której mowa w § 2 pkt 3, musi być złożona w formie pisemnej do właściwej władzy związkowej, wskazanej w § 5 ust. 1. Po stwierdzeniu - przez uprawnioną do tego władzę - faktu utraty ważności mandatu delegata lub członkostwa we władzach Związku, wycofanie oświadczenia o rezygnacji jest bez skuteczne.

§ 7

 1. W przypadku utraty ważności mandatu przez przewodniczącego danej władzy, do czasu uzupełnienia wakatu, bieżącą działalnością kieruje członek danej władzy związkowej wskazany przez nią odpowiednią uchwałą.
 2. Po stwierdzeniu utraty ważności mandatu, w celu uzupełnienia wakatu, stosuje się odpowiednie przepisy Ordynacji Wyborczej.

§ 8

 1. Tracą moc uchwały Komisji Krajowej nr 524/96, 641/98, 75/01 i 92/02.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała KK nr 22/06
ws. zasad współpracy jednostek organizacyjnych Związku ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 77 ust. 4 określa następujące zasady współpracy jednostek organizacyjnych Związku ze związkami zawodowymi działającymi w ramach podmiotów prowadzących działalność w więcej niż w jednym państwie.

§ 1

Jednostki organizacyjne Związku realizujące cel zawarty w § 6 ust. 14 Statutu NSZZ "Solidarność" mogą podejmować współpracę ze strukturami zagranicznych związków zawodowych, działającymi w ramach korporacji ponadnarodowych w szczególności tych, które podlegają Dyrektywie UE nr 94/45 w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej (...), Dyrektywie UE nr 2001/86 uzupełniającej statut spółki europejskiej (.) oraz Dyrektywie UE nr 2003/72 uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej (.) .

§ 2

Przed podjęciem współpracy określonej w § 1, władze wykonawcze odpowiednich jednostek organizacyjnych przeprowadzają konsultacje z Działem ds. Zagranicznych KK w celu uzyskania opinii o odnośnych organizacjach związkowych oraz nt. charakteru ich dotychczasowych kontaktów z NSZZ "Solidarność".

§ 3

 1. Zawarcie porozumienia o współpracy, które wiąże się z zobowiązaniami na płaszczyźnie ponadnarodowej, powinno być uzgodnione z właściwą dla danej jednostki organizacyjnej jednostką nadrzędną (w szczególności - dla podstawowych jednostek organizacyjnych Związku - z krajowym sekretariatem branżowym i zarządem regionu). Zobowiązania o charakterze majątkowym mogą podejmować tylko jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.
 2. Wszystkie kopie zawartych porozumień o współpracy muszą być przekazywane do - Działu ds. Zagranicznych.

Stanowisko KK nr 1/06
w I rocznicę śmierci Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II

Mija rok od pamiętnych dni przełomu marca i kwietnia, gdy z wielkim niepokojem śledziliśmy informacje napływające z Watykanu. Dni te zostały nazwane ostatnimi rekolekcjami Jana Pawła II. Wtedy szczególnie uświadomiliśmy sobie, że dana nam była łaska życia z Najwybitniejszym Polakiem, Największym Autorytetem, Niestrudzonym Pielgrzymem - Człowiekiem Świętym. Dwadzieścia siedem lat jego pontyfikatu zmieniło Polskę, Europę i Świat.

Chlubimy się tym, że możemy Jana Pawła II nazwać Ojcem Duchowym "Solidarności". W laudacji dołączonej do pamiątkowego medalu, która została uchwalona przez Delegatów podczas uroczystego rocznicowego Krajowego Zjazdu Delegatów dla oddania hołdu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II zobowiązaliśmy się do wypełnienia zadań, które Papież postawił przed "Solidarnością". Będziemy obecni tam, gdzie nasze miejsce: wśród ludzi pracy oczekujących pomocy w obronie swoich praw. Powtórzymy te słowa podczas rocznicowej pielgrzymki do grobu Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II i poprosimy o siły do realizacji tych zadań.

Zgodnie z uchwałą XIX Krajowego Zjazdu Delegatów w Wasilkowie ogłosiliśmy w terminie od 27 marca do 7 kwietnia Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ "Solidarność". Przypominamy o tym wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku i zachęcamy do podzielenia się tym najcenniejszym darem życia, który człowiek może przekazać drugiemu człowiekowi.

Apelujemy także do młodzieży i tych wszystkich, którzy czują się pokoleniem Jana Pawła II, aby całe dziedzictwo życia i nauczania Papieża realizowali w życiu osobistym i społecznym dla dobra naszej Ojczyzny oraz przekazywali je dalszym pokoleniom.

Stanowisko KK nr 2/06
ws. wydarzeń na Białorusi

26 lat temu, uczestnicy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wystosowali Posłanie do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. Dzisiaj wizja tej części Europy, ujęta w przesłaniu stała się faktem.

NSZZ "Solidarność" jako autor tamtego posłania z niepokojem obserwuje pogłębiający się kryzys społeczny i gospodarczy na Białorusi oraz działania reżimu Łukaszenki, towarzyszące przebiegowi kampanii wyborczej i wyborom na urząd prezydenta Republiki Białorusi.

Stanowczo protestujemy przeciwko łamaniu praw człowieka, praw związkowych i wolności obywatelskich na Białorusi.

Wierni idei solidarności wyrażamy poparcie dla działań opozycji białoruskiej, która stanęła w obronie praw i swobodnego zrzeszania się. Solidaryzujemy się ze wszystkimi siłami na Białorusi, które walczą o powrót do grona wolnych i demokratycznych państw Europy i świata.

Stanowisko KK nr 3/06
ws. zmiany podporządkowania Państwowej Inspekcji Pracy

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" odnosząc się do zapowiadanej zmiany podporządkowania Państwowej Inspekcji Pracy rządowi podtrzymuje stanowisko, wyrażone już w 1998 roku przez X Krajowy Zjazd Delegatów, negatywnie oceniające próby zmiany podległości PIP.

Dotychczasowe unormowania prawne, w których PIP jest podporządkowana Sejmowi RP ma w Polsce wieloletnią tradycję i są zgodne z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 ratyfikowaną przez Polskę w 1995 roku.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" uważa, że zmiana podległości PIP postawi pod znakiem zapytania niezależność kontroli w zakładach, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.