Logo
Wydrukuj tę stronę

Uchwała KK nr 5/2014 ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 7 z dnia 11 czerwca 2010 r. WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność” w zw. z § 3 ust.1 pkt 2 oraz § 8 ust. 1 Uchwały KK 22/13
ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, po rozpatrzeniu wniosku Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” stwierdza nieważność Uchwały nr 7 z dnia 11 czerwca 2010 r. Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego, jako niezgodnej z postanowieniami § 38 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”.

 

 

 UZASADNIENIE

 

I.     22 października 2013 r. do Komisji Krajowej wpłynął wniosek Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” podpisane przez dwóch jego uprawnionych członków o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 7 z dnia 11 czerwca 2010 r. Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego jako niezgodnej ze Statutem NSZZ „Solidarność” wskazując w uzasadnieniu na sprzeczność z § 34 ust. 3 pkt Statutu.

II.   11 czerwca 2010 r. Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego podjęło Uchwałę nr 7 zobowiązującą Przewodniczącego Zarządu Regionu „o comiesięczne” [pisownia oryginalna] spotkania z przewodniczącymi organizacji związkowych w wyznaczonym stałym terminie. Powstaje zatem pytanie czy tego rodzaju zobowiązanie dotyczące członka władzy wykonawczej jakim jest przewodniczący zarządu regionu NSZZ „Solidarność” może być przedmiotem uchwały walnego zebrania delegatów jako władzy stanowiącej w rozumieniu § 34 ust. 2 pkt 3 Statutu ?

III.  Przed przejściem do odpowiedzi na powyższe pytanie należy zauważyć, że zgodnie
§ 34 ust. 3 Statutu władzą wykonawczą organizacji regionalnej jest zarząd regionu a nie przewodniczący zarządu regionu, którego formalny status jest taki sam jak pozostałych członków zarządu regionu (primus inter pares). Ponadto zgodnie z §  38 ust. 1 Statutu władza stanowiąca podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla pozostałych władz danej jednostki organizacyjnej Związku oraz wszystkich władz jednostek podrzędnych w zakresie ich właściwości […].  Oznacza to, że walne zebrania delegatów regionu są uprawnione do podejmowania uchwał i decyzji wiążących zarządy regionu rozstrzygające określone kwestie prawne. Kwestionowana Uchwała nr 7 z dnia 11 czerwca 2010 r. Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Częstochowskiego dotyczy kwestii czysto faktycznej związanej z bieżącym funkcjonowaniem Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego, który nie jest władzą wykonawczą w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów.  Z tego względu należy powyższą Uchwałę w jej warstwie normatywnej  uznać za niezgodną ze Statutem NSZZ „Solidarność”.

IV.  Na marginesie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” pragnie zauważyć, iż „zobowiązanie”, „obowiązek” czy „powinność”, dotyczące sposobu funkcjonowania np. przewodniczącego zarządu regionu, może zawsze być przedmiotem aktów prawnych wskazanych w § 60 ust. 1 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” tj. stanowiska, opinii, apelu jako oświadczeń wyrażających pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej Związku
w określonej sprawie.

Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej argumenty, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła jak w uchwale.

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.