Menu

Uchwała KK nr 28/2013 ws. zmiany uchwały KK nr 29/04 dotyczącej zasad działania międzyzakładowych komisji koordynacyjnych oraz zakładowych układów zbiorowych zawieranych w organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających pra

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, dokonuje następujących zmian
w uchwale nr 29/04 oraz Załączniku do tej uchwały:

I.         § 2 ust. 2 uchwały KK nr 29/04 ws. zasad działania międzyzakładowych komisji koordynacyjnych oraz zakładowych układów zbiorowych zawieranych
w organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających pracodawców otrzymuje brzmienie:

      „2. W przypadku gdy zawierany będzie zakładowy układ, o którym mowa
w ust.1, zarejestrowana międzyzakładowa komisja koordynacyjna jest jedynym organem Związku uprawnionym do negocjowania, zawierania i wypowiadania zakładowego układu zbiorowego dla pracowników objętych tym układem.”

 

II.   W Regulaminie Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych, będącym załącznikiem do uchwały KK nr 29/04:

1.             W § 1 ust. 1 na końcu zamiast kropki dodaje się przecinek oraz dokończenie zdania o następującym brzmieniu: „co nie uchybia obowiązkowi utworzenia MKK w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały KK nr 29/04.”
Dodaje się również drugie zdanie o następującym brzmieniu: „Komisja międzyzakładowa obejmująca swoim działaniem więcej niż jeden podmiot,
o których mowa w§ 1 ust. 1uchwały, może współtworzyć MKK w tych podmiotach.”

2.             W § 1 dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu: „Uchwałę
o przystąpieniu do MKK podejmuje komisja zakładowa lub międzyzakładowa,
a podpisuje ją co najmniej dwóch członków komisji zakładowej lub międzyzakładowej. Do uchwały musi być dołączone oświadczenie, podpisane przez dwóch członków komisji zakładowej lub międzyzakładowej, że pracodawca, przy którym funkcjonuje organizacja związkowa, posiada status pracodawcy w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy (jest samodzielnym pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy) lub oświadczenie pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu o posiadaniu statusu samodzielnego pracodawcy .”

3.             Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nr 3 i otrzymuje nowe brzmienie:  „Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, nie może być sprzeczne ze Statutem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Porozumienie tworzonego MKK określa co najmniej:”

4.             W § 1 w dotychczasowym ust. 3 punkt „a” otrzymuje nowe brzmienie: „wykaz organizacji związkowych tworzących MKK oraz zasady wyłaniania przedstawicieli tychże organizacji.”

5.             W § 1 w dotychczasowym ust. 2 punkt „c” wykreśla się wyrażenie: „oraz wskazać organizację związkową administrującą środkami finansowymi,
o ile MKK będzie dysponować takimi środkami.”

6.             W § 1 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: „Porozumienie zatwierdzane jest przez komisje zakładowe lub międzyzakładowe odpowiednią uchwałą, która jest podpisywana co najmniej przez dwóch członków komisji zakładowej lub międzyzakładowej.”

7.             Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje nr 5.

8.             W § 1 w dotychczasowym ust. 4 wyrażenie: „w terminie 21 dni” zastępuje się wyrażeniem: „w terminie 42 dni.”

9.             Dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 6.

10.         Dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 7.

11.         § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Międzyzakładowa komisja koordynacyjna może być zarejestrowana wyłącznie wtedy, gdy organizacje ją tworzące reprezentują łącznie więcej niż 50 % członków Związku zatrudnionych w podmiotach objętych działalnością danej MKK oraz co najmniej połowę organizacji zakładowych (międzyzakładowych) tam działających.

2. W zarządzie regionu MKK są rejestrowane jeśli tworzą je organizacje zakładowe (międzyzakładowe)  zarejestrowane w rejestrze jednego zarządu regionu.

3. W Komisji Krajowej MKK są rejestrowane jeśli tworzą je organizacje zakładowe (międzyzakładowe) zarejestrowane w rejestrach kilkuzarządów regionów,  po zapoznaniu się z dostarczonymi przez wszystkie te organizacje zaświadczeniami odpowiednich zarządów regionów, potwierdzającymi numer rejestracyjny danej organizacji w regionie oraz liczbę członków,
o niezaleganiu z przekazywaniem na rzecz zarządów regionów kwot należnych środków z podziału składki członkowskiej, a także po zapoznaniu się z opinią właściwej branżowej jednostki o braku przeszkód
w przynależności danej organizacji do MKK.

4. MKK są rejestrowane w drodze uchwał właściwego zarządu regionu lub Komisji Krajowej. Przedstawiciele MKK „w organizacji” występują
z wnioskiem, podpisanym przez co najmniej dwóch spośród nich,
o zarejestrowanie najpóźniej w terminie miesiąca od daty spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ rejestrowy odmawia zarejestrowania jeżeli nie jest spełniony warunek określony w ust. 1. Ponadto Komisja Krajowa może odmówić zarejestrowania
w przypadku negatywnych opinii zarządów regionów lub właściwej branżowej jednostki, o których mowa w ust. 3.

6. Organ rejestrowy skreśla w drodze uchwały z rejestru MKK jeśli:

a)        MKK przestała wypełniać warunek reprezentacji wskazany w ust. 1.

b)        MKK prowadzi działalność sprzeczną z prawem, w tym wewnątrz związkowym.

7. Wystąpienie organizacji związkowej z MKK nie zwalnia tej organizacji
z obowiązku uregulowania zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt c.

8.   Środki finansowe MKK po jej wyrejestrowaniu są przekazywane na konto organu rejestrowego.”

12.         W § 3 ust. 2 w pierwszym zdaniu wykreśla się wyrażenie: „jeżeli zostali wybrani”. Drugie zdanie otrzymuje nowe brzmienie: „Wybór członków prezydium międzyzakładowej komisji koordynacyjnej oraz przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym spośród przedstawicieli organizacji związkowych reprezentowanych przez MKK, z zachowaniem reguł obowiązujących przy wyborze władz jednostek organizacyjnych Związku.”

13.         W § 3 dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

„3.MKK ma obowiązek dostarczyć do organu, który ją rejestrował, komplet dokumentów z przeprowadzonych, zgodnie z ust. 1 i ust. 2 wyborów oraz ankietę informacyjną, będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu MKK.

4. W zebraniu  przedstawicieli MKK mającym dokonać wyboru przewodniczącego oraz prezydium MKK mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:

a)  członek KKW w przypadku zebrania przedstawicieli MKK zarejestrowanej
     w Komisji Krajowej,

b) członek  RKW w przypadku zebrania przedstawicieli MKK zarejestrowanej                                

    we właściwym miejscowo zarządzie Regionu.”

14.   § 4 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zmian przedstawicieli organizacji związkowych reprezentowanych przez MKK mogą dokonać tylko władze wykonawcze macierzystych organizacji związkowych  przedstawicieli, których zmiany dotyczą.

15.  § 4 ust. 2 w zdaniu drugim dotychczasowym wyrażenie: „organizacja ta” zastępuje się wyrażeniem: „władza wykonawcza tejże organizacji”.

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.