Menu

Uchwała KK nr 14/2010 ws. aktualizacji danych o stanie Związku


Zmieniona Uchwałami KK nr: 38/15, 9/17, 7/20

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  działając na podstawie § 41 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” wprowadza zasady zbierania i aktualizacji danych dotyczących liczebności i stanu organizacyjnego terytorialnych oraz branżowych jednostek Związku.

 

§ 1

 

 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.
 2. Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące organizacji zakładowej, stosuje się odpowiednio do organizacji międzyzakładowej oraz zakładowej organizacji koordynacyjnej, o których mowa w § 19 ust. 4, 5 i 6 Statutu.
 3. Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące komisji zakładowej, stosuje się odpowiednio do komisji międzyzakładowej oraz zakładowej komisji koordynacyjnej, a także komisji jednostki organizacyjnej Związku, o której mowa w ust. 4., zarejestrowanej w danym regionie lub należącej do danej sekcji (sekretariatu).
 4. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o niższej jednostce organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć organizacje: wydziałowe, oddziałowe i podzakładowe oraz koło, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu, a także organizacje zakładowe będące wewnętrzną jednostką organizacyjną zakładowej organizacji koordynacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 6 Statutu.

 

§ 2

 

 1. Komisja zakładowa ma obowiązek dwa razy w roku przekazać zarządowi regionu, w którym jest zarejestrowana, wypełniony kwestionariusz zawierający dane statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności organizacji, którego formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz należy przekazywać do zarządu regionu, o którym mowa w ust. 1., w następujących terminach:

1)   do 15 lipca danego roku - zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku, 2)   do 15 stycznia roku następnego - zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 1. Komisja zakładowa, organizacji będącej członkiem sekcji lub sekretariatu branżowego, przekazuje radzie tej sekcji (lub sekretariatu), w terminie do 15 stycznia, kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2. pkt. 2.
 2. Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, mogą być przekazywane drogą elektroniczną.

 

§ 3

 

 1. Zarząd regionu dwa razy w roku ma obowiązek przekazania Komisji Krajowej kwestionariusz zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyjnym Związku w regionie, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w § 2. Kwestionariusz zarządu regionu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do Komisji Krajowej w następujących terminach:

1)   do 31 lipca danego roku - zawierający informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku, 2)   do 31 stycznia roku następnego - zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 4

 

 1. Władza wykonawcza, jednostki organizacyjnej Związku należącej do krajowej sekcji branżowej, ma obowiązek przekazać - zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3. - radzie tej krajowej sekcji kwestionariusz zawierający informację o liczebności i stanie organizacyjnym jednostki organizacyjnej, którą reprezentuje.
 2. Rada regionalnej lub międzyregionalnej sekcji przekazuje, radzie odpowiedniej krajowej sekcji, kwestionariusz zawierający zbiorczą informację,  opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w § 2, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 3. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia, należy przekazać radzie odpowiedniej krajowej sekcji w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 5

 

 1. Rada krajowej sekcji ma obowiązek przekazania radzie odpowiedniego krajowego sekretariatu kwestionariusz zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyjnym krajowej sekcji, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w §§ 2 i 4, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, należy przekazać w terminie do 15 lutego roku następnego.

§ 6

 

 1. Rada krajowego sekretariatu ma obowiązek przekazania Komisji Krajowej kwestionariusz zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyjnym krajowego sekretariatu, opracowaną na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w §§ 2 i 5, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
 2. Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, należy przekazać do Komisji Krajowej w terminie do 28 lutego roku następnego.

 

§ 7

 

Zbiorcza informacja, dotycząca liczebności i stanu organizacyjnego Związku, powinna być opracowana – na podstawie danych, przekazanych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, przez zarządy regionów oraz rady krajowych sekretariatów branżowych – w terminie nie dłuższym niż 30 dni po upływie terminu wymienionego w § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 2. Informacja ta zostaje przekazana Komisji Krajowej na najbliższym jej posiedzeniu, zwołanym po upływie wymienionego wyżej terminu.

 

§ 8

 

Traci moc uchwała KK nr 10/2000.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.