Menu

Uchwała KK nr 18/2009 ws. zmiany uchwały KK nr 17/08 dotyczącej zasad rejestracji i wyrejestrowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” prowadza poniższe zmiany w uchwale KK nr 17/08. 1. W tytule po wyrazie „wyrejestrowania” dodaje się wyrazy: „oraz funkcjonowania”. 2. Preambuła Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” w oparciu o § 61 ust. 2 Statutu, na podstawie postanowień § 26 Statutu oraz § 4 ust. 3 Uchwały nr 4 XIX KZD z późniejszymi zmianami, wprowadza następujące zasady i wymogi obowiązujące przy tworzeniu i funkcjonowaniu branżowych jednostek organizacyjnych Związku.” 3. W § 3 na końcu zdania, przed wyrazem „Statutu” dodaje się wyrażenie: „oraz § 29 ust. 4”   4. W § 9 po wyrazie „załącznik” dodaje się wyrażenie: „nr 1”. 5. W śródtytule, pomiędzy § 9 a § 10, po wyrazie „zasady” dodaje się wyrazy: „tworzenia i”. 6. W § 10 dodaje się nowy ust. 5 o brzmieniu: „5. Utworzenie krajowej sekcji branżowej wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków: 1) akces do nowotworzonej krajowej sekcji składają, co najmniej, 3 regionalne lub międzyregionalne sekcje zrzeszające łącznie nie mniej niż 1000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców danej branży; 2) jeżeli nie ma regionalnych lub międzyregionalnych sekcji danej branży, to krajową sekcję mogą utworzyć, co najmniej 3 jednostki organizacyjne Związku ( np.: 1 regionalna lub międzyregionalna sekcja i 2 jednostki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, a jeżeli nie ma sekcji to 3 jednostki, o których mowa w ust. 3 pkt 3 ) w każdym przypadku zrzeszające łącznie nie mniej niż 1000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców danej branży; 3) Prezydium Komisji Krajowej w drodze wyjątku, na wniosek rady właściwego krajowego sekretariatu, może zarejestrować krajową sekcję, która nie spełnia warunków określonych w punkcie 2, jeżeli w danej branży (sektorze gospodarki) liczba członków Związku jest mniejsza niż 1000.” 7. Dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer 6. 8. W § 10 dodaje się na końcu nowy ust. 7 o brzmieniu: „7. Utworzenie krajowego sekretariatu branżowego wymaga spełnienia jednego z poniższych warunków: 1) wniosek o rejestrację krajowego sekretariatu składają, co najmniej, 3 krajowe sekcje branżowe zrzeszające łącznie nie mniej niż 3000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców odpowiedniej branży. 2) jeżeli nie ma 3 krajowych sekcji w obszarze działania danego sekretariatu, to wniosek o rejestrację krajowego sekretariatu składa, co najmniej, 1 krajowa sekcja i 1 jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3, zrzeszająca nie mniej niż 2000 członków Związku zatrudnionych u pracodawców odpowiedniej branży.” 9. Dodaje się nowy § 12 o brzmieniu: § 12 „1. W celu uściślenia sformułowań: „odpowiednia branżowa jednostka organizacyjna”, „właściwy branżowo sekretariat”, „należąca do sekretariatu obejmującego zasięgiem działania daną branżę” itp. użytych w postanowieniach prawa wewnątrzzwiązkowego, szczególnie §§ 27 i 29 Statutu oraz uchwałach nr nr 3 i 4 XIX KZD, do niniejszej Uchwały dołączona zostaje tabela – zał. nr 2, ujmująca wykaz branż (sektorów gospodarki) przypisanych poszczególnym krajowym sekretariatom branżowym. Zmiany w wymienionym wyżej wykazie wymagają akceptacji rad tych sekretariatów, których ta zmiana dotyczy. 2. Krajowa sekcja branżowa winna należeć do krajowego sekretariatu obejmującego branżę, którą ona reprezentuje, zgodnie z tabelą ujętą w zał. nr 2.” 10. W § 15 w pierwszym zadaniu, wyrażenie „§ 13” zastępuje się wyrażeniem: „§ 14”. Paragrafy o dotychczasowych o numerach od 12 do 19 otrzymują teraz numery odpowiednio od 13 do 20. 11. W rozdziale V „Postanowienia końcowe” dodaje się nowy paragraf 21 o brzmieniu: „§ 21 1. Krajowe sekretariaty i krajowe sekcje branżowe niespełniające wymogów zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały winny dostosować się do nich (np. poprzez „przejście” sekcji do odpowiedniego sekretariatu, przyłączenie się do innej sekcji, połączenie się kilku sekcji itp.). 2. Krajowa jednostka organizacyjna Związku, która nie spełnia postanowień niniejszej uchwały, zostanie wyrejestrowana odpowiednio z Rejestru Krajowych Sekretariatów Branżowych lub Rejestru Krajowych Sekcji Branżowych. 3. Krajowa jednostka organizacyjna Związku, zarejestrowana odpowiednio w Rejestrze Krajowych Sekretariatów Branżowych lub Rejestrze Krajowych Sekcji Branżowych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, ma obowiązek dostosować się do postanowień ust. 1 w terminie do końca kadencji 2010 – 2014 z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 2, do których należy się dostosować do końca obecnej kadencji.” 12. Paragraf o dotychczasowym numerze 20 otrzymuje teraz numer 22. 13. W § 22 dotychczasowa treść zostaje ust. 1, a dodaje się ust. 2 o brzmieniu: „2. Tracą moc uchwały: KK nr 122/91; KK nr 173/91.” 14. Dodaje się Załącznik nr 2 o następującej treści.  
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.